پایان نامه با موضوع رویکرد شناختی

عاملآموزشی انسانگونه است که یادگیرندگان بسته های اینترنتی را راهنمایی میکند(ایلوت،1997).

شکل(6) کاسمو
پت : یک عامل آموزشی انسانگونه است که به یادگیرندگان در افزایش توانایی شان کمک میکند.
شکل (7) پت
ادل : یک عامل آموزشی انسانگونه است که به یادگیرندگان در حوزه فعالیتهای پزشکی کمک میکند.
شکل(8) ادل
عوامل آموزشی اغلب در نقشهای انسانی مختلف همانند کارشناس (جانسون ،ریکل و لستر ،2000) معلم خصوصی، انگیزه دهنده ، مربی طراحی میشوند (بیلرو کیم،2009)(تکوچی و نایتو، 1995) .
بِرِند (2009) خاطر نشان میسازد عوامل آموزشی متحرک، میتوانند در محیطهای گوناگون یادگیری مورد استفاده قرارگیرند. عوامل آموزشی متحرک، ممکن است به عنوان معلم خصوصی، مربی، هدایت کننده، یا همتا عمل کنند(به نقل از مورنو،مایر،اسپیرس،لستر،2001).
عاملآموزشی به عنوان کاراکتر کمککننده به فضای آموزشی چندرسانهای به طور قابل ملاحظهای مورد توجه قرارگرفتهاست .این عوامل، کاراکترهای شبهزندهای هستند که بر روی صفحه نمایش ظاهر میشوندو فرایند آموزش الکترونیکی را تسهیل میکند.لفظ عامل یا agent از لغتagent-metaphor –presenting(یک کارکتر که در صفحه نمایش) میآید .بنابراین تصویر یک عامل بر صفحه نمایش میتواند یک تعریف ازpedagogical agent باشد .اگر چه برخی از محققین اعتقاد دارند که تنها صدای عامل اهمیت دارد و نه تصویر آن، ولی این موضوع توسط غالب محققین تاییدنشده و حضور فیزیکی عامل در صفحه نمایش را الزامی میدانند. بعلاوه، تصویر این عاملآموزشی میتواند محرک و یا ثابت باشد که اصطلاح عاملآموزشیمتحرک(animated pedagogical agent)در بسیاری از متون بکار رفته است .
در اینجا در میان محققین یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد برخی از حمایت کنندگان ایدهی آموزشی معتقد اند که این عامل باعث انگیزش و و در نتیجه باعث کسب نتایج آموزشی مناسبتری میشوند.در حالی که گروه مخالف معتقداند این عامل باعث به هم خوردن تمرکز یادگیرنده از مطالب اصلی مورد بحث میشوند.
تا اواخر دههی نود میلادی تحقیقات انجامشده عامل آموزشی را از نظر تکنولوژی مورد بررسی قرار میدادند این تحقیقات به سوال اساسی که آیا عامل آموزشی به طور کلی و در واقع برای آموزش مفید هستند یا خیر، پاسخ نمیدادند.این در حالی است که در اواخر دههی نود میلادی تحقیقات در زمینه های آموزشی توسعه پیدا کرد .
به عنوان مثال عوامل آموزشی می توان به انیمیشن انسانی، کارکترهای انیمیشن حیوانات و چهره سخنگو اشاره کرد .
شرایط استفاده از عامل آموزشی
1.موضوع و محیطهای آموزشی که در آن عامل آموزشی استفاده میشوند.
2.خصوصیات یادگیرنده
3.کاربردهای مورد استفاده از عامل آموزشی (آموزش مستقیم،راهنما و یا بازخورد )
4.طراحی عامل آموزشی
این شرایط از یکدیگر مستقل نبوده و برای مثال ممکن است یک عامل آموزشی بسیار موثر برای کودکان ،نتیجه کاملا معکوسی در آموزش بزرگسالان داشته باشد. ارتباط ما بین شرایط استفاده از عامل آموزشی در شکل7 به وسیله پیکانها ی نشان داده شده است .
شکل(9-2) شرایط استفاده از عامل آموزشی(هایدیگ و کلریبوت،2011)
1.موضوع و محیط های آموزشی
عاملآموزشی میتواند در محیطهایی همچون محیط مجازی، محیط یادگیری چندرسانهای، سیستمهای فرا آموزشی (برای مثال سیستم های چند عاملی)استفاده شوند.
2.خصوصیات یادگیرنده
خصوصیات یادگیرندگان شامل تعداد زیادی از متغییرهای شناختی و غیرشناختی میشوند.فاکتورهای شناختی مثل دانش اولیه به عنوان عامل مهم برای حمایت تاثیر آموزشی میباشند. متغییر های مرتبط در مفاهیم یادگیری و به تبع آن در عاملهای آموزشی عبارتند از :
الف.فاکتور های احساسی:
خستگی، تکبر، لذت و خجالت
ب.فاکتور های انگیزشی:
جذابیت، کسب انگیزش و تاثیر مستقل
ج.فاکتور های شناختی :
دانش قبلی
د.فاکتور های فرا شناختی:
خودگردانی
3.کاربردهای عامل آموزشی
عوامل آموزشی در کاربردهایی چون هدایت کننده، انگیزش دهنده،و افزایش دهنده تمرکز استفاده میشوند. بنابراین میتوانند انواع مختلف حمایت آموزشی از جمله ؛ نشانه های بازخورد، انعکاس یا پیچیدگی را شامل شوند.به طور کلی نقشهای عامل آموزشی توسط کلر به شش بخش کلی تقسیم شدهاند که هر عامل آموزشی باید لااقل یکی از آنها را ایفا کند(هایدیگ و کلریبوت،2011).
نقش
مثال
1.انگیزه دهنده
بر انگیخته کردن علاقه
پر رنگ کردن ارتباط موضوع
تقویت کردن ارتباطات یادگیرنده
2.ارائهدهنده اطلاعات
برانگیخته کردن توجه یادگیرنده به محتوای یادگیری
فعال کردن دانش پیشین
دادن توانایی به یادگیرنده در تجمع اطلاعات جدید،و دانش پیشین جهت ساخت دانش جدید
3.پردازش کننده اطلاعات
تهیه اطلاعات شفاف در زمینه پیش نیاز ها، شرایط، ارتباطات یا نتایج محتوای یادگیری
دادن توانایی به یادگیرنده جهت تجزیه اطلاعات جدید به واحدهای کوچکتر
ترکیب اطلاعات جهت استخراج تشابهات و تفاوتها
4.ذخیره کننده و بازیابی کننده اطلاعات
کمک کردن به یادگیرنده در ذخیره اطلاعات جدید و قدیم به وسیله مرور تشابهات و تفاوتها
اضافه کردن اطلاعات جدید به ساختار شناختی موجود
5. انتقالدهنده اطلاعات
استفاده از دانش جدید و انتقال آن به موضوعات دیگر و مسائل جدید
6. بازبینی کننده اطلاعات
بازبینی فعالیتها و راهنمایی یادگیرنده
شکل (10 ) نقش های عامل آموزشی متحرک
الف. انگیزه دهنده
برای مثال میتوان به برانگیخته کردن علاقه، پر رنگ کردن ارتباط موضوع وتقویت کردن ارتباط یادگیرنده اشاره کرد.
ب ارائهدهنده اطلاعات
؛برای مثال میتوان به به برانگیخته کردن توجه یادگیرنده به محتوای یادگیری، فعال کردن دانش پیشین، دادن توانایی به یادگیرنده در تجمع اطلاعات جدید،و دانش پیشین جهت ساخت دانش جدید اشاره کرد.
ج. پردازش کننده اطلاعات
؛برای مثال میتوان به تهیه اطلاعات شفاف در زمینه پیش نیاز ها، شرایط، ارتباطات یا نتایج محتوای یادگیری ،دادن توانایی به یادگیرنده جهت تجزیه اطلاعات جدید به واحدهای کوچکتر، و ترکیب انها جهت استخراج تشابهات و تفاوتها اشاره کرد.
د. ذخیره کننده و بازیابی کننده اطلاعات
برای مثال میتوان به کمک کردن به یادگیرنده اطلاعات جدید و قدیمی به وسیله مرور تشابهات و تفاوتها همچنین توسط اضافه کردن اطلاعات جدید به ساختار شناختی موجود اشاره کرد.
و. انتقالدهنده اطلاعات

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای مثال می توان به استفاده از دانش جدید و انتقال آن به موضوعات دیگر و مسائل جدید اشاره کرد .
ه. بازبینی کننده اطلاعات
برای مثال می توان به بازبینی فعالیت های یادگیرنده راهنمایی یادگیرنده اشاره کرد.

4.طرح عامل آموزشی
برای مثال انسان یا غیر انسان بودن ،انیمیشنی بودن ،صدا به جای متن ،جنسیت ،لباس و…اشاره دارد.
سطوح طراحی عامل آموزشی متحرک
شرایط طراحی را میتوان در سه سطح زیر مورد بررسی قرار داد(هایدیگ و کلریبوت،2011).
شکل(11) مدل ، سطوح طراحی عامل آموزشی(هایدیگ و کلریبوت،2011)
سطح طراحی کلی:
اینکه عاملآموزشی یک انسان است یا غیرانسان و اینکه عامل آموزشی متحرک است یا غیرمتحرک در این شاخه قرار میگیرد. عاملآموزشی میتواند یک شخصیت انیمیشنی و یا واقعی ازیک انسان باشد. همچنین میتوان از حیوانات انیمیشنی و حتی اجسام انیمیشنی مانندلامپ، توپ و قوطی و… استفاده کرد. بعلاوه عامل اموزشی میتواند متحرک یا ثابت باشد .عامل متحرک به علت توانایی در اشاره کردن و انجام حرکات میتواند به تمرکز یادگیرنده کمک کند. البته از سوی دیگر یک عامل متحرک میتواند برهم زنندهی تمرکز یادگیرنده از مطالب اصلی باشد.
سطح طراحی متوسط:
این سطح شامل تصمیماتی در رابطه با صوت و تصویر عاملآموزشی میباشد.در رابطه با تصویر، سطح طبیعی بودن تصویر، سطح انیمیشنی و یا نیمه و کامل بودن عامل انتخاب میشود.در رابطه با صوت نوع بیان متن یا صدا و کیفیت صوت (شخصی،غیر رسمی،و یا رسمی)مورد نظراند. در مورد تصویر میتوان از لحاظ کارتونی تا حالت کاملا طبیعی و تمامی اجزا به بدن و حتی حرکت دقیق تغییر یابد. هر چه عامل آموزشی طبیعیتر باشد تمرکز یادگیرنده را کمتر برهم میزند. بعلاوه اضافه کردن کردن احساسات عاملآموزشی به افزایش تمرکز یادگیرنده کمک خواهد کرد. بنابراین یک عامل آموزشی میتواند از حرکات پایه ای تا حرکات پیچیده احساسی را داشته باشد. همچنین عامل میتواند به صورت دو بعدی یا سه بعدی تولید شود.
در رابطه با بحث صدا، عامل آموزشی میتواند از طریق صوت و یا متن نوشته شده ارتباط بر قرار کند. با توجه به تاثیر کیفیت و همراهی صوت و تصویر (متن و صوت) باعث گیرای بیشتر یادیگرنده خواهد شد. همچنین صدای عامل میتواند مانند انسان و یا صدای کامپیوتری باشد که صدای انسان توصیه شده و تمرکز بیشتری را ایجاد میکند .
همچنین عامل آموزشی میتواند با یادگیرنده به صورت شخصی و یا رسمی ارتباط برقرار کند که شخصی سازی باعث تسهیل در بحث آموزش خواهد شد.در واقع تصمیمات فنی و انتخاب شخصیت در این سطح قرار میگیرید و در این بخش به عواملی چون؛ پاسخ همدلانه عامل ( پاسخگو در مقابل عدمپاسخ )و عامل غیربیانی، تقلید یک عامل با (زلزل نگاه کردن، پلک زدن، و حرکات چشم )، ارائه شده است.
سطح طراحی جزئیات:
پیگیری تصمیمات در سطح جزئیات وابسته به تصمیمگیری در طراحی سطح کلی و متوسط ​​می باشد و ویژگی های مانند سن، جنس، لباس، وزن، و قومیت باید تعریف شوند. اگر ارتباط عامل آموزشی از طریق متن سخن گفتهاست (حضور شنوایی)، ویژگیهای صدای خود را مانند زیر و بمی صدا، تأکید و سرعت گفتار، باید مشخص شود.
در مورد جنسیت یک عامل زن، اثر مثبتتری دربارهی انگیزه و یادگیری، از یک عامل مردانه دارد. بهطور خلاصه، چهار مطالعه در سطح طراحی جزئیات نقش جنسیت عاملآموزشی در دسترس است آنها نتایج مختلفی در انگیزه و یادگیری را به همراه داشتند، و نشان داد که حتی ویژگی طراحی در سطح جزئیات عاملآموزشی ممکن است در فرایند یادگیری تاثیر داشته باشد. به منظور روشن شدن نقش جنسیتی عامل آموزشی، علاوه بر ویژگیهای یادگیرنده و موضوع محیط یادگیری برای کنترل جنسیت در آینده مطالعاتی ممکن است صورت گیرد. برای هدایت تصمیمگیری در ویژگیهای، از جمله سن، جنس، لباس، و یا تابعی از عامل آموزشی، سه روش پیشنهادی ارائه شده است.
سه روش پیشنهادی برای طراحی عامل آموزشی:
1. تعیین ویژگی ها، علایق و / یا مهارت است که باید به عامل آموزشی نسبت داده شود: شخصیت صالح، دوست داشتنی و قابل اعتماد طراحی شده باشد. ظاهر، اقدامات و اظهارات عامل آموزشی پس از آن میتواند بر این اساس انتخاب می شود.
2. هدف نقش خاص: عوامل آموزشی را می توان به عنوان کارشناسان، معلمان و همسالان در نظر گرفت.
3. تکرار مدل نقش واقعی یا ساختگی: طراحی عوامل آموزشی نیز می تواند با مدلهای نقش واقعی هدایت شود، مانند مربیان، استادان و شخصیتهای جامعه، هنر و یا علم. علاوه بر این، شخصیتهای داستانی از فیلم و یا ادبیات میتواند مورد استفاده قرارگیرد.
انگیزش
تعریف انگیزش
اصطلاح انگیزش به نیروی ایجاد کننده، نگه دارنده و هدایت کنندهی رفتار گفته میشود. انگیزه به نیاز یا خواست ویژهای که انگیزش را موجب میشود تعریف شده است انگیزه از انگیزش دقیقتر است به این صورت که انگیزش را عامل کلی مولد رفتار اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب میآورند.از لحاظ پرورشی انگیزه را هم هدف و هم وسیله در نظر گرفتهاند به عنوان هدف، ما از دانشآموزان و دانشجویان میخواهیم نسبت به مو ضوعهای مختلف علمی و اجتماعی علاقه کسب کنند بهعنوان وسیله، انگیزش به صورت آمادگی روانی یک پیشنیاز یادگیری به حساب میآید و تاثیر آن بر یادگیری کاملا آشکار است (سیف، 1392).
انگیزه، یک اصطلاح کلی است که زمینه مشترک بین نیازها، شناخت‌ها و هیجان‌ها را مشخص می‌کند که هر یک از اینها فرآیندی درونی است که رفتار را نیرومندانه هدایت می‌کند. فرق بین انگیزه و نیاز، شناخت یا هیجان صرفا به سطح تحلیل آنها مربوط می‌شود؛ یعنی اینکه کلی باشند یا اختصاصی. مثلا، نیازها، شناخت‌ها و هیجان‌ها انواع اختصاصی انگیزه‌ها هستند که به همراه رویدادهای بیرونی و محیطی به عنوان منابعی محسوب می‌شوند که منجر به ایجاد انگیزش در انسان می‌شوند و به رفتار انسان انرژی و جهت می‌دهند (جان مارشال، ترجمه سید محمدی،1383،ص10).
انگیزه یادگیری را می توان به عنوان تمایل خاصی برای یادگیری محتوای برنامه آموزشی تعریف کرد(چنگ و هو ،2001،ص1).
روانشناسان برای توصیف عامل یا شرطی که به موجود زنده انرژی میبخشد و فعالیت او را هدایت میکند اصطلاح انگیزه به کار می برند و ارتباط انگیزه و انگیزش را به صورت زیر نشان میدهند:
انگیزه —-انگیزش —– فعالیت —– هدایت (کنترل)—– هدف—– ارضاء(شعارینژاد ،1370)
انگیزش به تمایل یک فرد برای تعقیب یک هدف یا انجام یک تکلیف اشاره دارد.انگیزش فرد می تواند توسط وقایع بیرونی تحت تاثیر قرار گیرد.به دلیل اینکه انگیزش بر یادگیری و عملکرد اثر دارد،طراحان آموزشی معمولا در جست و جوی روش های بر انگیختن یادگیرندگان هستند.انتشار مقاله (1979)کلر سبب افزایش اندکی در توجه به انگیزش و یکپارچگی آن با آموزش و محیط یادگیری گردیدولی در سال های اخیر این توجه رشد قابل ملاحظه ای داشته است (کلر، ترجمه وحدانی اسدی ، اسکندری، نوروزی، 1392)
امروزه انگیزش در سه سطح اهمیت مییابد :
اول انگیزش برای یادگیرنده
دوم انگیزه برای کار
سوم خودانگیختگی
انگیزش برای یادگیرنده به ویژگی های درونی یادگیرنده در تلفیق با فنون بیرونی و عوامل محیطی اشاره دارد ،که انگیزه یادگیرنده را تحریک و حفظ میکند.برای این امر به دانش درباره ی اصول انگیزشی،روشهایی برای تجزیهوتحلیل انگیزه یادگیرنده و روشهایی برای طراحی فنون انگیزش مربوط نیاز است .
انگیزش برای کار بیشتر شبیه به انگیزش برای یادگیری است و در ان نیز محیطهای کاری باید به گونهای طراحی شوندکه فنون و محرکهای بیرونی با ویژگیهای انگیزشی افراد جفتوجور شوند.
آخرین مورد خود انگیختگی است که به طور رسمی مطالعه شدهاست (مککومبز ،1984 به نقل از وحدانی ،اسکندری ،نوروزی (این مطالعات اکثرا در محیط مدارس صورت گرفتهاند مسئولیتپذیری ،نظامهای مدیریت دانش ،افزایش دسترسی به اینترنت، اینترانتها و نظامهای الکترونیک حامی عملکرد ،از عوامل موثر بر انگیزشاند که خود منجر به رشد دانش و ارتقاءآن شدهاند.
“در حوزه ی پرورش عملکرد انسانی سه مقوله اصلی تاثیرگذار بر عملکرد را تعیین کردهاند: توامنمندی – فرصت و انگیزش که در این میان انگزش به تمایل فرد جهت پیگیری یک هدف یا انجام یک تکلیف اشاره دارد، که از طریق انتخاب اهداف و تلاش (استقامت بعلاوه شور، پیگر برای دستیابی به هدف بروز میکند” (کلر ترجمه وحدانی اسدی، اسکندری و نوروزی، 1392، ص 168).
چشم انداز ها به انگیزش
رویکرد رفتاری
پیروان رویکرد رفتارگرایی انگیزش را وابسته به کسب به کسب تقویت و اجتناب از تنبه میدانند. این برداشت از انگیزش بر اندیشه ءاصلی رفتار گرایان استوار است که میگویند پیامدهای اعمال و رفتارها هدایت کننده و کنترل کننده آنها هستند. در رویکردرفتاری انگیزش ،انگیزهها (مشوقها)منبع انگیزشی دانشآموزان و دانشجویان به حساب میآیند. بنا به تعریف “انگیزانه یک شیء یا رویداد است که رفتار را برمیانگیزاند یا باز میدارد( وولفلک ،2004 ،ص 353 به نقل از سیف، 1392)
رویکرد شناختی
در رویکرد شناختی انگیزش، باور بر این است که انگیزههای فرد سرچشمه انگیزش او هستند. همچنین ،شناخت گرایان معتفدند که رفتارها توسط هدف ها، نقشه ها، نظارت ها و نسبت دادنهای فرد ایجاد و هدایت میشوند و لذا انگیزش درونی بیشتر از انگیزش بیرونی مورد حمایت تاکید آنان است آیروس 2008 میگوید”یکی از انگیزشهای اصلی وابسته به یادگیری بر شکلگیری هدفها و گوشش برای تحقق بخشید آنها تاکید میکند “به نقل ازسیف، 1392)
یکی از مفاهیم مطرح در انگیزش از منظر رویکرد شناختی انگیزش