پایان نامه ارشد رایگان درمورد سرمایه فرهنگی-فروش و دانلود پایان نامه

مسئولیت هایی داریم که باید به آنها عمل کنیم. 2-در هر شرایطی منافع فردی خود بر همه چیز ترجیح می دهم.3- در شرایط کنونی هر کس باید بیشتر به فکر حل مشکلات خود باشد و نیازی نیست نگران جامعه و دیگران باشیم . 4-زندگی در محله خود را بر زندگی در محلات دیگر ترجیح می دهم5- همه امکانات آموزشی،تفریحی،فرهنگی و ….موجود در شهر رامتعلق به خود می دانم و خود را مسئول نگهداری آنها.6- من فکر می کنم آدمی مثل من حتی اگر بخواهد،در شرایط فعلی نمی تواند در جامعه مؤثر ومفید باشد 7- من وقتی در مورد ساخت کشورم می اندیشم خود را با آن بیگانه احساس می کنم.این گویه ها در سوال شماره 33 و در هفت مورد به صورت جدول تنظیم شده و از پاسخگویان خواسته شده نظر خود را در یک طیف پنج قسمتی از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم ارائه دهند.
سرمایه فرهنگی
اصطلاح سرمایه فرهنگی ،بر انواع خاصی از دانش ها،سبک های اجتماعی،قریحه،قابلیت ها دلالت داشته و در این جا از منظری بوردیویی بکار می رود.بوردیو سرمایه فرهنگی را گرایشات و عادات دیرپایی می داند که طی فرایند جامعه پذیری حاصل می شوند و هدف های فرهنگی ارزشمندی نظیر قابلیت های تحصیلی و مهارنی را به دنبال دارد(بوردیو،1381).بوردیو سه نوع از سرمایه فرهنگی را از هم تفکیک می کند که عبارت اند از:1-تجسم یافته 2-سرمایه فرهنگی شئ گشته شده(شامل کالاهای فرهنگی مثل-نقاشی،کتاب،ابزارهاو…) و3-سرمایه فرهنگی نهادی شده(مدارک تحصیلی).
تعریف عملیاتی سرمایه فرهنگی
در این تحقیق سرمایه فرهنگی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. سرمایه فرهنگی شامل دارایی ها،فعالیت ها و اطلاعات فرهنگی است که در این تحقیق با مروری بر مطالعات تجربی انجام شده از طریق شاخص های زیر سنجیده خواهد شد.
استفاده از کالاهای فرهنگی مانند:خواندن روزنامه و مجله، رفتن به تئاتر و سینما، تماشای برنامه های تلویزیون و ماهواره ای، بازدید از نمایشگاه ها و موزه ها،انجام کارهای هنری(نقاشی ،خیاطی ،و…)،استفاده از اینترنت، یادگیری زبان خارجی، فعالیت های ورزشی.گویه شماره 34 در پرسشنامه با نه خرده مقیاس به سنجش این شاخص پرداخته است.
اعتقادات مذهبی
بعد اعتقادی دینداری باورهایی را در بر می گیرد که انتظار می رود پیروان آن دین بدانها اعتقاد داشته باشند. این نوعی ادراک فردی برخواسته از معرفت دینی است که فرد بینش خاصی نسبت به حقانیت اصول دینی ارائه دهد(خانی،1390)
تعریف عملیاتی
در این تحقیق باورهای پایه ای ومسلم تماشاگران را که ناظر به شهادت وجود خداوند و معرفی ذات وصفات اوست مورد برسی قرار گرفته است.بعد اعتقادی با گویه های زیر سنجیده می شود و از پاسخگویان خواسته شده که موافقت و مخالفت خود را با این گویه ها مشخص کنند.گویه شماره 46 پرسشنامه به این شاخص می پردازدکه دارای چهار خرده مقیاس می باشد:
قرآن کلام خداست و هر چه می گوید حقیقت محض است.
بدون پرستش خدا زندگی معنا و مفهومی ندارد.
در روز قیامت به اعمال ما رسیدگی می شود.
شیطان واقعاً وجود دارد.
روایی این متغیرها با استناد به تحقیقی که خانی(1390) و هاشمی(88-87) در رابطه با دینداری در میان دانشجویان دانشگاه شاهد انجام داده اند73% محاسبه شده است که نشان از مطلوب بودن گویه ها دارد.
روش تحقیق
در این بخش از تحقیق به منظور آشنایی با روش تحقیق و مطالعه موضوع پژوهش ابتدا روش ها و تکنیک هایی که برای سنجش ارتباط متغیر ها و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار می گیرد توضیح داده می شوند سپس در ادامه پس از معرفی جمعیت آماری مورد مطالعه در این تحقیق چگونگی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری مورد اشاره قرار می گیرد.
روش و تکنیک تحقیق
در این تحقیق از اسناد و منابع و مأخذ مربوط به جامعه شناسی،بویژه جامعه شناسی ورزش جهت تدوین نظریه های تحقیق و به انجام رساندن بخش نظری آن مورد استفاده قرار گرفته است.تأکید اساسی در این تحقیق معطوف به خشونت و پرخاشگری تماشاگران و طرفداران تیم های باشگاهی کشور به عنوان یک پدیده اجتماعی است.از آنجا که آزمون اندیشه های نظری از طریق پژوهش های کاربردی امکانپذیر می گردد بنایراین بر توجه به شواهد تجربی در یک چارچوب تئوریک تأکید دارد.این تحقیق به روش پیمایشی انجام می شود.پیمایش یکی از روش های گردآوری،تنظیم و تحلیل داده هاست که در آن می توان از تکنیک های متفاوتی از جمله مشاهده،مصاحبه و پرسشنامه استفاده کرد(دواس،1386 :87)که در این تحقیق از تکنیک پرسشنامه و تکمیل آن توسط آزمودنی ها(تماشاگران) استفاده می شود.
جامعه آماری
جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه یا نما یا معرف به دست می آید(ساروخانی،158:1372).
جامعه آماری هر تحقیقی مجموعه ای از افراد یا واحد هایی است که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد و دیگران،1380 :177).اساساً جامعه آماری تحقیق بنا به ضرورت موضوع و مسأله تحقیق مشخص می شود و از اساسی ترین عوامل تحقیق است. علاوه بر آن نکات دیگر تحقیق به مانند محدودیت های عملی ،امکانات، هزینه های زمانی و عدم دسترسی ایده آل به جامعه آماری مطلوب دخیل می باشند.در این تحقیق جامعه آماری ما تمام تماشاگران بالای 15 سال هستند که در ورزشگاه آزادی برای دیدن بازی حضور دارند.جامعه آماری تحقیق تماشاگران بازی پرسپولیس-نفت تهران و استقلال-سایپا، را شامل می شود.به خاطر محدودیت های موجود امکان انجام مطالعه در مورد تماشاگران در کل کشور میسر نیست بنابراین جمعیت آماری این تحقیق تماشاگرانی که برای دیدن بازی مستقیم به ورزشگاه آزادی می آیند را شامل می شود.دلیل انتخاب شدن وزشگاه آزادی به عنوان مکان مطالعه این است که اکثر بازی های مهم در این ورزشگاه برگزار می شود.
نمونه تحقیق
حجم نمونه مقتضی به دو عامل کلیدی بستگی دارد.درجه دقت مورد نظر برای نمونه و میزان تغییر در جمعیت نمونه بر حسب خصوصیات اصلی مورد مطالعه(دی،ای،دواس،1376 :78)البته دقت مطلوب، تنها عامل تعیین حجم نمونه نیست،بلکه هزینه و وقت نیز از عوامل مهمی می باشند.به عبارت دیگر حجم نهایی نمونه مصالحه و توازنی بین هزینه ها،وقت و تضمین برخورداری از تعداد کافی برای تحلیل معنادار خرده گروه ها خواهد بود.
به طور کلی نمونه گیری به دو نوع کلی تقسیم می شود.نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی.نمونه گیری احتمالی نمونه گیری است که در آن هر فرد جمعیت شانس برابری برای انتخاب شدن دارد.در حالی که در نمونه گیری غیر احتمالی پاره ای از افراد شانس بیشتری برای انتخاب شدن دارند،نمونه گیری احتمالی بر نمونه گیری غیر احتمالی برتری دارد.نمونه احتمالی به چهار نوع تقسیم می شود:1-نمونه گیری تصادفی ساده 2-سیستماتیک3-طبقه بندی4-خوشه ای چند مرحله ای.انتخاب هر یک از این انواع به ماهیت مسأله تحقیق،وجود چهاچوب نمونه گیری مناسب،هزینه،سطح دقت مطلوب در نمونه و روش گردآوری داده ها بستگی دارد(دواس،1376 :68-67)
بنابراین برای محاسبه حجم نمونه در یک تحقیق روش های مختلفی وجود دارد که رایج ترین آن روش نمونه گیری تصادفی است.لازم به ذکر است که تفاوت محسوسی در روش های مختلف تعیین حجم نمونه وجود ندارد.در این تحقیق تعداد نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران برای پنجاه هزار نفر جامعه آماری به تعداد 381نفر محاسبه شده است.شیوه انتخاب پاسخگویان در این تحقیق به صورت تصادفی است و با توجه به تعداد جامعه آماری سعی شده که از هر 120 نفر یک نفر برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شود هر چند در بعضی از موارد امکان نقض این قاعده وجود دارد اما سعی بر این بوده که با این شیوه همه گروه ها و افراد حاضر شانس یکسانی برای انتخاب شدن داشته باشند.
ابزارهای تحقیق
از آنجا که شیوه ی انجام تحقیق ما به صورت پیمایشی می باشد از ابزار پرسشنامه استفاده خواهیم کرد. هرچند پرسشنامه تنها ابزار پیمایش نیست.با این همه پرسشنامه پر کاربرد ترین تکنیک است.پرسشنامه تکنیک بسیار ساختمندی برای گردآوری داده ها است که در آن از هر پاسخگویی مجموعه یکسانی از پرسش ها پرسیده می شود.به این دلیل پرسشنامه شیوه بس کارامدی برای تشکیل ماتریس متغیر بر حسب مورد برای نمونه های بزرگ فراهم می آورد.(دواس،1386: 87).
شیوه تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک های گوناگونی به تناسب سطح سنجش متغیر ها بهره گرفته شده است.در این پژوهش یافته ها در دو بخش توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش توصیفی از جدول توزیع فراوانی و در بخش آمار استنباطی از همبستگی های آماری (رگرسیون و t-test). استفاده شد. برای تحلیل فرضیات ای پژوهش متناسب با نوع مقیاس متغیرها از رگرسیون تک عاملی استفاده شده است.عملیات آماری برحسب اهداف تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار spss انجام و سطح معنی داری آزمون ها 05/0p در نظر گرفته می شود.(05/.=معنی‌ دار،01/0=زیاد معنی دار،001/0=خیلی زیاد معنی دار)
اعتبار و روایی ابزار سنجش
اعتبار سنجش بستگی به تطابق مفهوم با معرف های تجربی سنجش دارد.اصلی ترین روش آزمون اعتبار،بررسی دقبق سنجه مفهوم در پرتو معنای آن و طرح این پرسش جدی است که آیا این ابزار سنجش واقعاً مفهوم مورد نظر را می سنجد یا خیر(بیکر،1377 :139).در این تحقیق از روش اعتبار محتوا استفاده شده که بر قضاوت و داوری متخصصان استوار است.پرسشنامه تهیه شده چندین بار توسط اساتید راهنما و مشاور مورد بازبینی قرار گرفت و پس از آزمون اولیه نیز مجدداً در آن اصلاحات صورت گرفت.در این رویکرد ارزیابی اعتبار تأکید بر این امر دارد که معرف ها تا چه میزان وجوه مختلف مفهوم را می سنجند.توافق بر سر اعتبار محتوایییک سنجه نهایتاً به نحوه تعریف مفهومی بستگی دارد که برای آزمودن آن طراحی شده است.توجه به عدم توافق درباره محتوای بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی ساختن سنجه هایی که در مورد اعتبار آنها توافق وجود داشته باشد را دشواری کرده است.نهایتا اعتبار محتوایی سنجه باید به تعریف اسمی مفهوم مورد استفاده پیوند داشته باشد(دواس،1383 :64).در تحقیق حاضر نیز سعی بر آن بوده که اعتبار محتوایی با بهره گرفتن از راهنمایی هایاساتید راهنما و مشاور و کارشناسان خبره پس از تغییرات لازم در ابزار اندازه گیری حاصل گردد.
منظور از روایی یا پایایی این است که اگر آزمایشی را چند بار تکرار کنیم یا تجزیه و تحلیل را به دفعات مختلف انجام دهیم در همه موارد نتایج به دست آمده یکسان باشد(ساروخانی،1380 :151).برای تعیین روایی این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.در واقع آلفای کرونباخ نشانگرانسجام درونی و همسازی گویه ها به شمار می رود.میزان آلفای کرونباخ برای متغیر های این تحقیق به شرح ذیل می باشد:
متغیر
alpha
خشونت
94/0
مذهب
73/0
سرمایه فرهنگی
74/0
تعلق اجتماعی
80/0
رضایت از امکانات
88/0
ناکامی
65/0

فصل چهارم
« تحلیل داده ها
و
آزمون فرضیه ها»

تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
مقدمه
پس از آنکه داده های تحقیق گردآوری ، استخراج و طبقه بندی گردیدند، جداول و نمودارهای لازم تهیه شدند و آزمون های آماری نیز انجام شد؛ نوبت به مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه وتحلیل داده ها معروف است، می رسد. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد.
در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود، هدایت کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای تحقیق فراهم آمده اند؛ خلاصه،کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین این داده ها به منظورآزمون فرضیه ها فراهم آید.
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این تحقیق، ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل سن، میزان تحصیلات و… میپردازد با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. پس ازآن آماراستنباطی مطرح میگردد.

آمار توصیفی
سن
جدول ‏41: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
سن
تعداد
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 25سال
122
32.0
32.0
25تا 35 سال
183
48.0
80.1
35 تا 45سال
60
15.7
95.8
45 سال به بالا
16
4.2
100.0
کل
381
100.0
همان گونه که داده های آماری جدول فوق نشان می دهد بیشترین تعداد از پاسخگویان در گروه سنی 17-35 سال قرار دارند با مجموع 80 درصد(305 نفر)،و کمترین درصد متعلق به گروه های سنی بالاتر از 45 سال است با 4.2 درصد(16 نفر).
تأهل
جدول ‏42:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تاهل
تاهل
تعداد
درصد
درصد تجمعی
مجرد
200
52.5
52.5
متاهل
181
47.5
100.0
کل
381
100.0
همان گونه که اطلاعات جدول فوق نشان می دهد از مجموع تعداد 381 نفر نمونه آماری مورد مطاله در این تحقیق 52.5درصد از پاسخگویان(200 نفر) از نظر وضعیت تأهل مجرد و 47.5 درصد از پاسخگویان متأهل بوده اند.
محل تولد
جدول ‏43:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد
تولد
تعداد
درصد
درصد تجمعی
شهر
366
96.1
96.1
روستا
15
3.9
100.0
کل
381
100.0
همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود 96.1 درصد (366 نفر) از نمونه آماری محل تولدشان شهر و تنها 3.9 درصد از پاسخگویان(15 نفر) محل تولدشان روستا بوده اند.
تحصیلات
جدول ‏44:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
تحصیلات
تعداد
درصد
درصد تجمعی
دیپلم و کمتر
198
52.0
52.0
فوق دیپلم
62
16.3
68.2
لیسانس
83
21.8
90.0
کارشناسی ارشد وبالاتر
38
10.0
100.0
کل
381
100.0
همان گونه که جدول فوق نشان می دهد 52 درصد از پاسخگویان(198 نفر) دارای تحصیلات دیپلم و پایین تر،16.3 درصد از پاسخگویان(62 نفر) دارای تحصیلات فوق دیپلم،21.8 درصد از پاسخگویان(83 نفر) دارای تحصیلات لیسانس و تنها 10 درصد از نمونه آماری(38 نفر) دارای تحصیل فوق لیسانس و بالاتر می باشند.
شغل
جدول ‏45: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر نوع شغل
شغل
تعداد
درصد
درصد تجمعی
آزاد
201
52.8
52.8
کارمند دولتی
125
32.8
85.6
کارمند خصوصی
50
13.1
98.7
بازنشسته
5
1.3
100.0
کل
381
100.0
همان گونه که جدول فوق نشان می دهد 52.8 درصد از پاسخگویان(201 نفر) دارای مشاغل آزاد،32.8 درصد از پاسخگویان دارای مشاغل دولتی(125 نفر)،13.1 درصد از پاسخگویان(50 نفر) دارای مشاغل خصوصی و 1.3 درصد (5 نفر) از پاسخگویان از نظر شغلی بازنشسته بوده اند.
درآمد
جدول ‏46:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر درآمد پاسخگو/خانوار
درآمد
تعداد
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 500 هزار تومان
127
33.3
33.3
501-750 هزار تومان
68
17.8
51.2
751-1000000 تومان
124
32.5
83.7
بیش از 1 میلیون
62
16.3
100.0
کل
381
100.0
همان گونه که جدول فوق نشان می دهد33.3 درصد از پاسخگویان(127 نفر) دارای درآمد کمتر از 500 هزار تومان،17.5 درصد(68 نفر) درآمد بین 500 تا 750 دارند،32.5 درصد (124 نفر) دارای درآمد 751 تا 1 میلیون هستند، و 16.3 درصد از تماشاگران(62 نفر) دارای درآمد بیش از یک میلیون می باشند.
تعداد خانوار
جدول ‏47: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعداد خانوار
تعداد خانوار
تعداد
درصد
درصد تجمعی
1
40
10.5
40
2
52
13.6
52
3
80
21.0
80
4
69
18.1
69
5
76
19.9
76
6
37
9.7
37
7
5
1.3
5
8
5
1.3
5
9
6
1.6
6
10
6
1.6
6
12
5
1.3
5
کل
381
100.0
100.0
همان گونه که جدول فوق نشان می دهد بیشترین درصد در متغیر تعداد خانوار21 درصد می باشد که به پاسخگویانی مربوط می شود که تعداد خانوار آنها به سه نفر می رسد(80 نفر از پاسخگویان) و کمترین درصد به پاسخگویانی مربوط می شود که تعداد خانوار آنها 8،9 و 12 نفر می

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *