پایان نامه ارشد رایگان درمورد سرمایه اقتصادی

بوده اند.وی در این تحقیق به این نتیجه رسیده که علل عمده ی خشونت در فوتبال عبارت اند از نقش روزنامه ها و نارسایهای فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی، کم ارزش پنداری تماشاگران نسبت به خود، نبودن تخلیه ی هیجان های گروهی، بدرفتاری نیروهای انتظامی، اختلافات خارج از ورزشگاه، هیجان خشونت زا ، بیکاری تماشاگران،مرد بودن جمعیت و باورهای مذهبی تماشاگران.از جمله پیشنهادات این تحقیق عضویت در انجمن بزرگ ورزشی خالی از خشونت-تکثیر جزوه های مربوط به خشونت فوتبال و توزیع آن در اطراف محیط زندگی ،همسایگان و همکاران.
تحقیقات خارجی

جمعی از محققان دانشگاه لیستر از جمله جان ویلیامز، اریک دانینگ، پاتریک مورفی و ایوان وادینگتون(2000).، در تحقیقی با عنوان “ادراک هولوگانیسم فوتبال به عنوان یک پدیده جهانی” در کشور انگلستان آشوب ها، درگیری ها و اغتشاشات مرتبط با فوتبال را بررسی کردند. آن ها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که این معضل اجتماعی تحت تاثیر عواملی چون عصیانی گری جوانان، بیکاری، پرخاشگری مردان، خطاهای بازی و داوری، مشروب خواری و دودستگی های اجتماعی است(دانینگ،2000). به تعبیر این پژوهشگران اوباشگری در فوتبال انگلستان پدیده ای است که حداقل به دو دلیل می توان آن را دارای ریشه ای اجتماعی دانست.یکی آنکه برخلاف تصور عمومی،از آغاز پیدایش فوتبال به صورت امروزی آن در نیمه دوم قرن نوزدهم با آن همراه بوده و تنها شدت و ضعف داشته است.دلیل دوم آن سماجت اوباشی است که حداقل امروزه خود را با همه وجودشان وقف آن می کنند.به نظر آنها،وقتی دگرگونی هایی مانند نوسازی مناطق کارگرنشین،آرایش جدید ساکنان نقاط شهری،تمکن تدریجی و سازگاری طبقات کارگر با ارزش های حاکم،سبب شد سنت نزاع های خیابانی طبقات کارگر به تدریج رو به زوال نهد و تعداد اندکی از این افراد کماکان به سنت گذشته گرایش داشتند و عمدتاً مردان لات طبقه کارگر را شامل می شد،برای عمل به سنت مذکور رو به سوی ورزش آورند.در واقع،افزایش اوباشگری در فوتبال را می‌توان تا حد زیادی به عنوان نوعی انتقال خشونت از عرصه اجتماعی به حیطه ورزش تبیین کرد(دانینگ و دیگران،1993 :58-57)دانینگ و همکارانش تأیید کردند که خصیصه رایج در جوامع طبقه کارگر انگلستان وجود تقسیم بندی های منظم بر مبنای تمایز بالایی از گروه های سنی و جنسیتی است که با مرزبندی های معین و نیرومندی مشخص شده بود.افزون بر این مکانیسم های اجتماعی دیگری این روند را تقویت می کند:آزادی نسبی کودکان و نوجوانان طبقه کارگر و این واقعیت که بخش عمده ای از جامعه پذیری آنان در خیابان ها صورت می گیرد و تمایل به تمایز جنسیتی و سلطه مردان در خانواده ها و جامعه.
گولیانوتی تحقیق در سال 1999 در مورد تماشاگران فوتبال در اسکاتلند انجام داده است.تحقیقات وی کمتر مبنای تئوریک دارند و اساساً مبتنی بر مطالعات تفصیلی است.بخش عمده ای از کار وی در چارچوب قوم نگاری سنتی قرار دارد.وی در تحقیقات خویش تأکید زیادی بر چارچوب مفهومی میشل فوکو و روش گفتمان کرده است.وی در تنظیم چارچوب روش شناختی اش به آثار گافمن نیز توجه کرده است.وی با این مجهز بودن به این این تمهیدات فکری و انجام مطالعات میدانی در موردطرفداران اسکاتلندی فوتبال ،تحلیلی از دگرگونی های رفتار آنان در خلال دو دهه گذشته را مورد بررسی قرار می دهد.تحقیقات او نشان می دهد که آغاز اوباشگری فوتبال در اسکاتلند به دهه های 1920 و 1930 میلادی مربوط می شود.اگرچه می گوید که در آغاز قرن بیستم پیوسته بی نظمی هایی توسط طرفداران دو تیم گلاسکو رنجرز و سلتیک رخ می داده است.شهرهای اسکاتلند مانند انگلستان تا اواخر دهه 1950 و اوایل 19560 تحت تأثیر اوباشگری مدرن قرار نداشتند.اما از این زمان به بعد هواداران جوان تیم های فوتبال به صورت منظم و در گروه های بزرگ در ورزشگاه ها حضور پیدا کردند.در همین دوران جوانان به عنوان یک گروه اجتماعی متمایز با سبک ها و عملکردهای فرهنگی مربوطه به خود در صحنه اجتماعی و فرهنگی اسکاتلند حضور پیدا کردند(گولیانوتی،1999 :49).
از نظر گولیانوتی دو خرده فرهنگ طرفداری از فوتبال رواج دارد.1-گروه های موسم به ارتش تارتان که در جریان بازی های تیم ملی اسکاتلند در خارج از کشور از این تیم حمایت و طرفداری می کنند.2-گروه های موسوم به کژال ها که نماینده جناح اوباش طرفدار باشگاهی در اسکاتلند است(آرمسترانگ و گولیانوتی،1999 :29)شواهد چندانی درباره تایید ارتباط تعلق به طبقه اجتماعی پایین و فعالیت در گروه های اوباش به چشم نمی خورد.برخی شواهد حاکی از تأثیر تعلق به لایه های بالایی طبقه کارگر و فعالیت در این گروه ها دارد.منش های گروه های مذکور مستلزم برخورداری اعضا از سرمایه اقتصادی و فرهنگی و اطلاعات و دانشی که در سطح محلی است.داشتن سرمایه مادی به منظور مسافرت،تهیه بلیط،خرید پوشاک و سایر الزامات برای اعضاء اهمیت دارد(همان :32).گولیانوتی با این استدلال که خشونت طرفداران اسکاتلندی فوتبال به جای ریشه داشتن در عوامل مربئط به ساختار اجتماعی ،ملهم از نیروهای فرهنگی و تازیخی است.وی اشاره می کند که این امر طرفداران مهربان اسکاتلندی فوتبال را از همالان اوباش انگلیسی شان کاملاً متمایز می کند

هارو و هیروکوو محقق ژاپنی هستند که به بررسی پدیده خشونت و اوباشگری تماشاگران پرداخته اند.از نظر این دو پژوهشگر از سال 1995 رفتار عادی و بهنجار تماشاگران فوتبال در ژاپن در معرض آشوب ها و خشونت هایی قرار گرفت و حمله به داور،بازیکنان تیم ها و هجوم به داخل زمین در برخی مسابقات رخ داد.به زعم این دو پژوهشگر عامل اصلی اکثر رویدادهای خشونت بار و اوباشگرانه فوتبال در ژاپن به ناکامی های تیم های محبوب تماشاگران فوتبال مربوط می شود.به گفته این دو پژوهشگر به نظرمی رسد گزارش های رسانه ای،بویژه گزارش های مربوط به رویدادها و حوادث خشونت بار مسابقات فوتبال در سایر کشور ها نقش مؤثری در رواج رفتاری آشوبگرانه در بین طرفداران فوتبال در ژاپن داشته است(هارو و هیرکو،1999 :232).
فرد کلمباین در تحقیقی که در سال 1999 در اندونزی در مورد خشونت تماشاگران فوتبال انجام داده به این نتیجه می رسد که خشونت فوتبال در اندونزی در دوره استعمار را نمی توان با تئوری های جدید در مورد اوباشگری مورد بررسی قرار داد،بلکه این موضوع را باید در بستر یک جامعه متکثر مورد بررسی قرار داد.فوتبال به مثابه نوعی سرگرمی بود که گروه های قومی متفاوت را گردهم می‌آورد ،گروه هایی که جز در ورزشگاه ها تنها در بازار همدیگر را ملاقات می کردند.افزون بر این فوتبال فرصتی بود که به گروه های قومی امکان تجلی هویتشان را می داد.اکثر تیم های فوتبال بر مبنای روابط قومی شکل گرفته بودند و رقابت های فوتبال وسیله ای برای تخلیه احساسات قومی علیه سایر گروه ها و قومیت های اجتماعی محسوب می گردید.در سالهای اخیر هزینه های بالای حمل و نقل بین شهرها مانع مسافرت تعداد زیادی هواداران تیم ها به شهرهای دیگر می شود،و این امر یکی از عوامل کاهش دهنده آشوبها و بی نظمی های تماشاگران و هواداران فوتبال است.اما،تماشاگران تیم های میزبان اغلب مبادرت به پرتاب سنگ و سایر اشیاء به سوی داور و بازیکنان میهمان می کنند.از نظر وی نزاع های گسترده بین تماشاگران به دو دلیل عمده رخ می دهد:1-برگزاری بازی های مهم که تعداد تماشاگران آنها زیاد است.و حضور افراد علاقه مند در ورزشگاه ها با دشواری همراه می شود.در چنین مواقعی نزاع های فردی به سرعت به نزاع های جمعی تبدیل می شود.2-برگزاری دور نهایی لیگ فوتبال اندونزی و سایر رقابت های مهم و حساسی که با حضور انبوه طرفداران تیم های رقیب انجام می شود.جاکارتا پایتخت اندونزی شهری چند قومیتی است با مهاجران زیاد که هر یک از تیم های فوتبال می توانند انتظار داشته باشند از منطقه خود طرفدارانی در آنجا داشته باشند.در مسابقات نیمه نهایی و نهایی لیگ فوتبال جمعیت قابل توجهی از طرفداران برای حمایت از تیم های محبوب خود در ورزشگاه حاضر می شوند.اما تقسیم بندی گروه های رقیب و متخاصم بین تماشاگران،مانند دوره استعمار خصلت قومی ندارد،بلکه تماشاگران هر منطقه مبادرت به حمایت از تیم های منطقه خویش می پردازند(کلمباین،1999 :136)
رومان هوراک ازجمله پژوهشگران دیگری است که در سال 1991 به برسی رفتار تماشاگران و آشوب گری آنها در کشور اتریش می پردازداز دیدگاه وی پدیده خشونت بین طرفداران فوتبال باید در چارچوب دو مفهوم بین المللی شدن و همسان سازی تشکلها،سبک ها و رفتار های مبتنی بر خرده فرهنگ جوانان مورد بررسی قرار داد.به نظر وی در اتریش و در چارچوب دگرگونی شرایط جامعه شناختی،بویژه با توجه به وضعیت اجتماعی،بازار کار،دگرگونی سیاستهای امنیتی،دگرگونی در ورزش و طرفداران و تأثیرات بین المللی،نسل های مختلفی از طرفدار فوتبال پا به عرصه وجود گذاشته اند.هوراک در تحقیق خود راجع به طرفداران اوباش فوتبال در اتریش در فاصله زمانی1990-1977 به نقش نیرو های پلیس،باشگاه ها ،رسانه ها،سیاستمداران و نهادهای سیاسی در شکل گیری خرده فرهنگ طرفداری از فوتبال در وین پرداخته است.به تعبیر هوراک اوباشگری را باید در چارچوب مجموعه ای ازتغییرات اجتماعی که در اتریش پیامدهایش با تأخیر زمانی مشخص گردید مورد توجه قرار داد.این تغییرات از چند جهت بر زندگی طبقه کارگر تأثیر گذاشت:اول نوسانهای اقتصادی در دهه 1960 سبب نزدیکی طبقه کارگر به طبقه متوسط گردید.دوم-روند توسعه شهری در دهه هی پنجاه وشصت میلادی که به گسست در انسجام محیط های اجتماعی انجامید.علاوه بر این هوراک به تغییر در خود ورزش نیز اشاره می کند:در فراین نوسازی،ورزش از شکل سنتی با خاستگاه طبقاتی ملهم از طبقه کارگر به شکل مدرن با ویژگی هایی مانند تسلط رسانه ها،نمایش بین المللی و تجاری شدن تغییر یافت.این تغییر در درازمدت سبب شد تماشاگران که خود را عضوی از باشگاه تلقی می کردند،از صحنه خارج شوند.شکل گیری خرده فرهنگ های جوانان را می توان به مثابه واکنش به تناقض هایی دانست که در بسیاری از سطوح با نوسازی فوتبال سنتی همراه بود(هوراک،1991 :534)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گزارش تحقیقی کینگ درباره حوادث خشونت آمیز قبل از برگزاری مسابقه فوتبال بین دو تیم منچستر یونایتد و گالاتاسرای ترکیه که موضوع رساله دکترای وی می باشد از جمله تحقیقات دیگری است که در این رابطه به به انجام رسیده است.این مسابقه در چارچوب رقابت های قهرمانی باشگاه های اروپا در سوم دسامبر993 در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.شب قبل از برگزاری بازی بین ترک های محلی و طرفداران تیم منچستر در هتل تامسا-محل اقامت انگلیسی های طرفدار منچستر-درگیری هایی درگرفت که در نهایت با دخالت پلیس ضد شورش خاتمه یافت.کینگ تحلیل خود از حادثه هتل تامسا را با تلفیق نظریه بوردیو در مورد نقش عاملان اجتماعی در کنش،با الگوی بازنگری شده نقاط اشتعال وادینگتون درباره آشوب و بی نظمی اجتماعی ارائه کرده است.تحلیل کینگ این است که کنش متقابل اجتماعی نتیجه اجتناب ناپذیر قواعد تجویز شده نیست،بلکه عمل اجتماعی حاصل هدایت راهبردی آگاهی های اجتماعی است و به هیچ وجه اجتناب ناپذیر نیست.کینگ نتیجه می گیرد که رویارویی خشونت آمیز در هتل تامسا با در نظر گرفتن یک سابقه تاریخی خاص محتمل بود.آگاهی ملی و تأکید بر خصلت مردانگی نزد برخی طرفداران منچستر و وضعیت سیاسی و موقعیت ایدئولوژیک دولت ترکیه و برخی از شهروندانش.اما این شرایط نیز نمی توانست عامل خود به خودی وقوع رویداد مذکور باشد،بلکه این رویداد نتیجه یک عمل اجتماعی پیچیده ای بود که با توجه به سابقه تاریخی در مورد روابط دو گروه طرفداران،انها را در موضعی خصمانه ولی فراتر از هر گونه نیت خاص فردی به رویارویی با یکدیگر کشاند.از نظر کینگ حادثه هتل تامسا از تصورات طرفداران منچستر درباره هویت ملی و مردانگی شان الهام گرفت.آگاهی های تاریخی که در چنین مواردی خشونت را تشدید می کرد،از طریق تفسیرهای طرفداران از خشونت بازتولید شده بود.پس از این واقعه برای حدود یک سال طرفداران منچستر در شعارهای خویش سرودهای ضد ترکی به کار می بردند(کینگ،1995)
کلیفورد استوت و جف پیرسون (از محققان دانشگاه لیورپول انگلستان).در تحقیقی که درسال(2005). با عنوان”منعیات فوتبال” به سفارش پلیس عمومی انگلستان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که رفتار پلیس در قبال تماشاگران در بروز اوباشگری فوتبال نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارد زیرا هم هواداران را از صحنه ی آشوب و درگیری دور می کند و هم محرک آنان است(استوت،2005).
رامون اسپایچ از دانشگاه آمستردام هلند در تحقیقی که در سال (2006). با عنوان جنبه های خشونت هولوگانیسم در بین تماشاگران فوتبال انجام داد به این نتیجه رسید که اوباشگری و رفتارهای وندالیست تماشاگران فوتبال تحت تاثیر شش عامل اصلی شکل می گیرد. از جمله هیجان زدگی و برانگیختگی هیجانی خوشایند، ایجاد هویت مردانه و خشن، هویت یابی های منطقه ای و محلی، مدیریت فردی و جمعی شهرت، ایجاد احساس همبستگی و تعلقو قدرت و خودمختاری (اسپایچ، 2006).
ون و همکارانش(2001) به بررسی رفتارهای خشونت آمیز تماشاگران فوتبال پرداخته اند یافته های آنان نشان می دهد که آشوب ها زائیده ی فعالیت های جمعی جوانان برای وجود و کسب موفقیت ظاهری در مقابل رقباست.این حوادث بیشتر جنبۀ جنجالی و خشونت های بدون درگیری فیزیکی دارد و کمتر سبب آسیب دیدگی و صدمات فیزیکی و زدوخورد های آشکار می شود(کاظمی و دوستان،103:1386)
دال لاگو(1994) از جمله پژوهشگرانی است که تحقیق در مورد هواداران فوتبال در ایتالیا که به تیفوسی ها شهرت دارند را بر عهده داشته است.دال لاگو با الهام از نظریه پیتر مارش معتقد است فوتبال از طریق مجموعه خاصی از نمادها و واژگان خاص کلامی به طرفداران هویت می بخشد.این امر امکان تقسیم بندی جهان اجتماعی طرفداران فوتبال به دو جبهه دوستان و دشمنان را ممکن می سازد.دال لاگو ورزشگاه های محل برگزاری مسابقات را بسیار فراتر از یک محیط فیزیکی می داند.و تأکید می کند که اکثر رفتارهای اجتماعی آلتراها در ورزشگاه ها آیین گونه هستند و به شکل حرکات،هجوم ها و شعارهای نمادین صورت می گیرند.اما وضعیت ها و شرایطی نیز وجود دارند که در آن نزاع های واقعی امکان وقوع دارد.به نظر دال لاگو هنگامی که جنگ و دعوا خارج از ورزشگاه رخ می دهد،بیشتر امکان منجر شدن به خشونت واقعی را پیدا می کند.وی با تأکید بر ویژگی های ورزش فوتبال سه عامل را محرک رفتارهای خاص طرفداران آن معرفی کرد:نخست اینکه فوتبال به طرفدارانش اجازه می دهد که عمیقترین احساسات خود را نسبت به بعضی نمادها و قراردادهای زبانی نشان دهند که این موضوع زمینه ای برای ایجاد تقسیمات اجتماعی و از جمله تقسیم طرفداران به گروه های دوست و دشمن می شود.دوم اینکه فوتبال مسابقه ای ساده بین دو تیم نیست،بلکه از دید طرفداران،مسابقۀ فوتبال فرصتی برای نبرد تشریفاتی است.چنین تشریفات و رسومی ممکن است در موقیت های خاص و پیش بینی نشده ای به زد و خوردهای بدنی مبدل شود.علت سوم به نظر لاگو این است که ورزشگاه مکانی است برای بازی،نه حظور افراد،در حالی که از دیدگاه طرفداران بازی،میدان مسابقه نمادی است که در آن نبردهایی بین گروه دوست و دشمن انجام می گیرد(لاگو،1994 :86)

مبانی نظری
خشونت در ورزش خاص فوتبال نیست و خشونت فوتبال نیز به منطقه ی جغرافیایی خاص یا فرهنگی ویژه ای محدود نمی شود اما از آنجا که خشونت و پرخاشگری پدیده هایی روانی و اجتماعی هستند که در محیط های جمعی و هیجان آور امکان تجلی پیدا می کنند و فوتبال نیز بیش از دیگر ورزش ها زمینه ساز چنین محیطی به شمار می رود خشونت در فوتبال بیش از رشته های ورزشی دیگر تجلییافته و به آن توجه شده است(کاظمی،102:1386).
اهمیت این مقوله سبب شده که از اواخر دهه ی 1960 میلادی پژوهشگران علوم اجتماعی تعبیرهای متفاوتی از رفتار خشونت آمیز تماشاگران فوتبال ارائه دهند و دلایل زیادی را درباره ی این پدیده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *