پایان نامه ارشد رایگان درمورد خشونت و پرخاشگری

آزاد(بوردیو،1381)
چهارچوب نظری
نظریه های جامعه شناسی ابزارهایی برای طرح پرسش های مهم،تفسیر اطلاعات و رویدادها،تنظیم اهداف تحقیق و انتخاب راهبرد های دستیابی به اهداف مورد نظر هستند که به یاری محققان و پژوهشگران می آیند.نظریه ها در معرض تفسیر ودگرگونی اند و از نظر کاربرد بعضاً با محدودیت هایی مواجه هستند چیزی که واضح است این است که هیچ کدام از تئوری های جامعه شناختی به تنهایی قادر به تبیین همه مسائل و موضوعات اجتماعی نیستند.
یکی از نظریه هایی که در سال های اخیر توجه جامعه شناسان را در زمینه ورزش و تبیین مسائل اجتماعی آن به خود جلب کرده است دیدگاه کارکرد گرایی ساختی است.در این تحقیق این نظریه به عنوان یکی از عمده ترین منابع الهام بخش الگوی نظری برای موضوع مطرح شده مورد استفاده قرار می گیرد.این نظریه ریشه در نظریه های اجتماعی جامعه شناسان قرن نوزدهم از جمله دورکیم و اسپنسر دارد.محور توجه این دیدگاه معطوف به نقش سیستم های اجتماعییا جوامع ،اجزاء،ساختارها یا نهادهای مختلف در یکپارچگی،هماهنگی،سازگاری و سلامت کل سیستم یا جامعه است.بنابراین الگوی نظری این دیدگاه بر این اصل است که نهادهای اجتماعی بر حسب کارکرد های ضروری شان قابل فهم هستند. بر اساس این دیدگاه نیروی محرکه موجود در تمام جنبه های زندگی اجتماعی،تمایل هر نظام اجتماعی به حفظ خود در وضعیتی متعادل است که امکان استمرار عملکرد مؤثر آن را ممکن می سازد.این تعادل به منظور گسترش و شکل گیری وفاق،ارزشهای مشترک،و عملکرد هماهنگ در عرصه های اصلی زندگی اجتماعی(مانند اقتصاد،دین،خانواده،آموزش و پرورش وسیاست و…) به طور طبیعی به دست می آید. وعلاوه بر مبنا قرار دادن دیدگاه کارکردگرایی به عنوان مبنای تئوریک برای این تحقیق،نظریه دیگری که مورد تأکید قرار می گیرد و بخشی از متغیر های تحقیق از این دیدگاه گرفته خواهد شد مدل علی- توصیفی کلارک است.کلارک در این مدل در چارچوب یک روانشناسی اجتماعی متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار بزهکارانه را تبیین کرده است.وی در الگوی خود از هشت گروه متغیرهای مستقل و در عین حال به هم مرتبط استفاده کرده است.که برای این مطاله سه گروه از متغیرهایی که جنبه زیست شناختی دارد کنار گذاشته می شوند و پنج گروه دیگر با رویکردی کارکردی–ساختی مورد استفاده قرار می گیرند.این پنج گروه با عنوان متغیرهای مؤثر بر جامعه پذیری،عامل های جمعیتی،اقتصادی و اجتماعی،بحرانها و وقایع،عامل های وضعیتی دسته بندی شده اند.

هر چند که الگوی نظری مطاله حاضر الهام بیشتری از رویکرد کارکرد گرایی–ساختی گرفته است اما با رجوع به تعابیری که نظریه های مختلف در مورد انحرافات و کژرفتاری ها ارائه می دهند به نظر می رسد که هیچ نظریه ایی نمی‌تواند به طور کامل آن را تبیین کند.هر نظریه ای قوت و ضعف خاص خود را دارد.بعضی از نظریه ها در تبیین انحرافات و آسیب های اجتماعی از دیگر نظریه ها متقاعد کننده‌تراند.نظریه های فرد گرایانه نظیر زیست شناسی و روانشناسی برای تبیین رفتار انحرافی کسانی که مکرر مرتکب قانون شکنی می شوند مناسب اند.در ارائه راهکارهای علمی برای کاهش خشونت و رفتارهای انحرافی در جامعه نظریه های فردگرایانه بر تغییرات فردی متمرکز شده و به اصلاحات اجتماعی توجه کمتری می نماید.جامعه شناسی انحرافات با دو رویکرد متفاوت انحرافات اجتماعی را مورد تحلیل قرار می دهد،ساختی و موقعیتی.در رویکرد ساختی طبقه اجتماعی-اقتصادی به عنوان متغیر اساسی در نظر گرفته شده است.از طرف دیگر رویکرد موقعیتی عمدتاً بر عوامل جامعه پذیری تأکید نموده است.کاستی های موجود در این دو رویکرد ضرورت یک رهیافت ترکیبی را که بتواند تبیین جامعی از پدیده خشونت مطرح شده در موضوع ارئه دهد،ایجاب می نماید.در رویکرد ساختی نظریه هایی مطرح است که در تبیین انحرافات و کژ رفتاری‌ بر متغیر زمینه ای تأکید دارند و آن را به وسیله عواملی توضیح می دهند که نه به فرد بلکه به نظام اجتماعی مربوط می شود.نظریه های بی سازمانی اجتماعی،نظریه های خرده فرهنگی،نظریه های کنترل قدرت در ذیل این نظریه قرار می گیرد.نظریه های خرده فرهنگی به الگوهای فرهنگی رفتار که در ساختار طبقاتی جامعه موجود است توجه نموده و اذعان می دارد که جوانان طبقات پایین جامعه در مراکز آموزشی با ناسازگاری بین ارزش های خرده فرهنگی طبقه متوسط مواجه شده و مرتکب رفتار انحرافی می شوند.مطالعاتی که در موردکژ رفتاری های اجتماعی بر اساس رهیافت ساختی انجام شده اغلب برکژرفتاری طبقه پایین جامعه متمرکز شده و در در تبیین رفتار انحرافی به عوامل اقتصادی مخصوصاً تأکید می شود.رهیافت موقعیتی معتقد است که نه همه مردم طبقات پایین جامعه لزوماً مرتکب رفتار انحرافی می شوند و نه طبقات اجتماعی دیگر از این نوع رفتار مبرا هستند.نظریه کنترل اجتماعی نمونه ای از این رهیافت می باشد.با توجه به کاستی های موجود در هر یک از نظریه ها،به نظر می رسد که راه رسیدن به درک بهتر و تبیینی جامع از انحرافات و کژرفتاری ها ترکیب نظریه های موجود می باشد.آمیختن این نظریه ها چنانچه بر توانمندی نسبی هر یک بنا شود،توانایی تبیین را افزایش می دهد بنابراین این تحقیق با یک چارچوب نظری ترکیبی از نظریه های موجود در پی تبیین پدیده خشونت و پرخاشگری تماشاگران فوتبال در استادیوم های ایران بر می آید،که هم به ابعاد ساختاری در سطح کلان مانند ساختار اقتصادی و… و هم به نظریه های خرد از جمله نظریه مبادله هومنز توجه خواهد کرد،هر چند در این تحقیق تأکید بیشتری بر عوامل ساختاری خواهد شد اما به دیگر متغیر ها که در سطح خرد مطرح می شود نیز پرداخته خواهد شد.به این دلیل که بررسی پدیده مورد نظر به صورت تک بعدی و یکجانبه نگر و تنها با تأکید بر نقش ساختارهای نظام اجتماعی صورت نگیرد و دیدی همه جانبه تر برای تبیین پدیده مورد نظر داشته باشیم.لذا در عمل سعی شده که ترکیبی از نظریه های مطرح شده را با توجه به اهداف تحقیق جهت تبیین مسئله به کار گیریم.
مدل نظری:

فصل سوم:
روش شناسی

روش شناسی
تعریف مفاهیم و متغیرها
در این تحقیق متغیر های جمعیتی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند که شامل:سن تماشاگران، ،وضعیت تأهل، می شود که به ترتیب گویه های شماره 1و5 به این متغیرها اختصاص دارند.
در فرضیه شماره 2 این تحقیق پایگاه اجتماعی تماشاگران به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.منظور از پایگاه اجتماعی موقعیت افراد نسبت به دیگران در سلسله مراتب اجتماعی است.این متغیر با بهره گرفتن از معرف هایی مانند منزلت شغلی،سطح تحصیلات، و موقعیت خانوادگی سنجیده می شود.در این پژوهش برای ساختن شاخص پایگاه اجتماعی از 5 متغیر هم وزن و استاندارد شده منزلت شغل پدر(در صورت شاغل بودن)،تحصیلات پاسخگو،تحصیلات پدر و تحصیلات مادر استفاده شده است که به ترتیب گویه های شماره11،4،12،13 پرسشنامه به این شاخص ها مربوط می شود..پس از احتساب نمره کامل برای هر آزمودنی نمرات رتبه بندی شد و در نهایت پاسخگویان در سه گروه با پایگاه اقتصادی و اجتماعی بالا،متوسط و پایین قرار گرفته اند.
برای فرضیه ناکامی در این تحقیق هم به ناکامی های پیشین افراد در زندگی آنها که در اینجا ناکامی های دوران تحصیل را شامل می شود توجه شده و هم ناکامی های ورزشی آنها مورد توجه قرار گرفته است.این متغیر از طریق هفت متغیر که شامل ،سال های مردودی و سال های تجدیدی ،واحد های درسی ناموفق ومشروطی در دوران تحصیل،موفق نشدن در ورود به ورزشگاه،باخت تیم محبوب سنجیده خواهد شد.اعتبار این متغیرها با استناد به تحقیقی که رحمتی در سال 1383 با عنوان بررسی اعتبار تجربی تئوری ناکامی تماشاگران فوتبال انجام داده است به میزان قابل قبولی ارزیابی شده است.
برای فرضیه میزان رضایت تماشاگران از امکانات رفاهی ورزشگاه در این تحقیق معرف هایی در نظر گرفته شده که شامل:سیستم حمل و نقل به ورزشگاه،وسایل حمل ونقل عمومی،نحوه بلیط فروشی،امکانات رفاهی(آبخوری ،سرویس های بهداشتی و…)مدیریت ورزشگاه،کنترل و انتضامات،کیفیت بازی های ارائه شده می شود.گویه شماره 32 پرسشنامه در این تحقیق که به شکل جدول ارائه شده به این شاخص ها می پردازد و از پاسخگویان خواسته شده که نظر خود را در یک طیف 5 قسمتی نسبت به شاخص ها ذکر کنند.
برای فرضیه حضور زنان در ورزشگاه و تأثیر آن بر خشونت تماشاگران یک گویه در نظر گرفته شده که از تماشاگران خواسته شده میزان تأثیر آنها را در کاهش انواع خشونت در استادیوم ها از خیلی زیاد تا خیلی کم ابراز دارند.گویه شماره 29 پرسشنامه به این متغیر مربوط می شود.

تعریف مفهومی خشونت و پرخاشگری
تعاریف فراوانی درباره خشونت و پرخاشگری ارائه شده است که وجوه شتراک و اختلاف آنها قابل توجه است.برخی خشونت و پرخاشگری را واکنشی غریزی به هجوم،ناکامی ورقابت برای دستیابی به منابع می دانند.که عمدتاً از طریق برخورد بدنی تجلی مییابد(آرژیل،1993 :220)
بارون پرخاشگری را هر نوع رفتاری می داند که معطوف به آسیب رساندن یا اعمال صدمه به فرد دیگر و علی رغم میل وی صورت می گیرد می داند(بارون،1997 :12)
برد مایر با تأکید بر جنبه ورزشی رفتار پرخاشجویانه آن را چنین تعریف می کند:پرخاشگری اقدامی عمومی برای انجام رفتار خشن و آسیب زاست.خشونت به معنای هر نوع زیان و آسیب فیزیکی ،کلامییا غیر کلامی است در حالی که رفتار آسیب زا ناظر بر هر نوع نیت یا کنش زیان آور است(بردمایر،1983)
کاکلی در تعریفی جامع از خشونت و پرخاشگری می گوید : پرخاشگری ناظر بر رفتاری است که با نیت تخریب اموال یا صدمه زدن به شخص دیگر انجام می شود و متضمن بی توجهی محض به سلامت دیگران و احتمالا خود است پیامدهای پرخاشگری ممکن است فیزیکییا روان شناختی باشد (کاکلی،1998، به نقل از مهدی رحمتی، 196:1383).
خشونت و پرخاشگری ورزشی را می توان به عنوان رفتاری تعریف کرد که خارج از قواعد و هنجارهای ورزشی رخ می دهد. سبب آسیب عمدی می شود و ارتباط مستقیمی با اهداف رقابتی ورزشی ندارد (تری و جکسون،1995،به نقل از مهدی رحمتی، 196:1383).
بنابراین خشونت با رفتار ،کنش و کاربرد نیروی فیزیکی آسیب زا مشخص می گردد.همچنین می توان خشونت را به مثابه تجلی افراطی و شدید خشم و عصبانیت به شکل احساسییا کلامی در نظر گرفت.
تعریف عملیاتی خشونت
متغیر وابسته اصلی در این تحقیق خشونت است.
بنابراین این تحقیق در پی بررسی خشونت تماشاگران می باشد که شامل خشونت های فیزیکی و کلامی است و با شاخص هایی مانند :
مصرف مواد آتش زا یا پرتاب اشیا
آزار جسمانی و پرتاب اشیا به طرف همدیگر
توهین و فحاشی و زشت گویی
خسارت و تخریب به ورزشگاه و امکانات و وسایل حمل و نقل عمومی
با بهره گرفتن از پرسشنامه سنجیده خواهد شد.
خشونت بر علیه افراد شامل درگیری فیزیکی با طرفداران تیم رقیب یا هر نوع نزاع و دعوایی است که توسط پاسخگویان به طور عمد ایجاد می شود.
خشونت بر علیه اموال و اشیاء رفتار هایی است که به قصد آسیب رساندن به اموال و اشیاء عمومی هنگام رفت و آمد به ورزشگاه انجام می شود و به رفتار های وندالیستی موسوم است.در این پژوهش برای سنجش رفتارهای وندالیستییا خشونت علیه اموال و اشیاء شش متغیر تنظیم شده که شامل:پاره کردن صندلی اتوبوس، نزاع و درگیری با طرفداران تیم حریف،شعار علیه طرفداران و بازیکنان تیم حریف ،شعار نویسی روی در و دیوار معابر و مکان های عمومی، پرتاب قوطی و سایر اشیاء به داخل زمین،تخریبب اموال عمومی و پرتاب ترقه و نارنجک در ورزشگاه می باشد.

در این تحقیق برای سنجش خشونت تماشاگران از دو مکانیسم استفاده شده:یکی شاخص پرخاشگری با بهره گرفتن از تست استاندارد شده اس.سی.ال 90 که شش گویه دارد:
1-آیا زود دلخور و عصبانی می شوید؟
2-آیا ناگهان چنان از کوره در می روید که نمی توانید جلوی خود را بگیرید؟
3-آیا بعضی وقت ها تمایل به پرت کردن و شکستن اشیاءدارید؟
4-آیا زود دادو فریاد راه می اندازید و هر چه دم دستتان است به هم می ریزید؟
5-آیا اغلب در کارها درگیر می شوید و جروبحث می کنید؟
6-آیا از کتک زدن و اذیت کردن دیگران لذت می برید ؟
نمرات این گویه ها از حداقل شش برای کسانی که به تمام گویه ها پاسخ هیچ داده اند تا حداکثر 30 برای آنهایی که به تمام گویه ها پاسخ به شدت داده اند.کاملاً سالم نمره(10-6)،سالم نمره(15-11)،آستانه پرخاشگری نمره(20-16)،پرخاشگر نمره(25-21)و کاملاً پرخاشگر(30-26)
شاخص پراکندگی اس.سی.ال90 در پژوهش هایی که راجع به کجروی و آسیب اجتماعی در کشورهای مختلف انجام شده با موفقیت آزمون شده.این پژوهش با استناد به پژوهش های مربوط به خشونت و وندالیسم که توسط آقایان رحمتی و محسنی تبریزی(1375) انجام شده و روایی شش گویه مقیاس پرخاشگری اس.سی.ال90 را75 % ارزیابی کرده اند و میزان پایایی آن را نیز در حد مطلوبی می دانند،از این تست استفاده کرده است.
این متغیرها خشونت را به معنای عام می سنجند و در این تحقیق چون متغیر وابسته اصلی ما خشونت ورزشی است بنابراین از این مقیاس به عنوان شاخص پشتیبان استفاده خواهیم کرد.در این پژوهش از متغیرهایی برای سنجش میزان خشونت طلبی ورزشی بهره گرفته شده که ناظر به تجربه های آنان در انجام رفتارهای ورزشی خشونت آمیز و مخرب است.این رفتارها سه گونه اند:رفتارهای پرخاشجویانه که به قصد ایجاد یا وارد کردن صدمه روحی و روانی به دیگری است،و دوم رفتارهای ورزشی خشونت آمیز که شامل وارد ساختن آسیب فیزیکی و روحی به دیگران یا تلاش عمدی برای ارتکاب آن است. و سوم خشونت بر علیه اموال و اشیاء که به رفتارهای وندالیستی مشهور است.وندالیسم نوعی روحیه بیمارگونه است که به تخریب تاسیسات عمومی مثل تلفن های همگانی،صندلی های اتوبوس شهری و مترو،باجه های پست و تلگراف و نظیر اینها تمایل دارد(ژانورن،1367 :28)بنابراین شعارهای توهین آمیز و شعارنویسی علیه تیم رقیب به عنوان رفتار خشونت آمیز در نظر گرفته می شود.خشونت ورزشی در رابطه با این موارد نیز سنجیده می شود:عدم امکان ورود به ورزشگاه،ناکامی تیم مورد علاقه،تصور از قضاوت نادرست داور،وضعیت نامناسب امکانات رفاهی،توهین طرفداران تیم رقیب و شعارهای توهین آمیز طرفداران در حالتها ی مختلف.
در یکی از فرضیات این تحقیق متغیر تعلق اجتماعی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است که ابتدا به صورت تعریف مفهومی وسپس تعریف عملیاتی ارائه خواهد شد.
تعریف مفهومی احساس تعلق اجتماعی
بر حسب تعریف فرهنگ لغت معین،این اصطلاح تشکیل شده است از دو کلمه ،1-احساس به معنای درک کردن ،دریافتن2-تعلق،به معنای دلبستگی داشتن(معین،1342)
که از ترکیب این دو کلمه می توان تعریفی به شرح زیر داشت.نوع درک و دریافت افراد از محیط اجتماعی و روابط موجود در آن و در نتیجه نوعی حس،دلبستگی و متعهد بودن در قبال جامعه و روابط محل زندگی.پس احساس تعلق اجتماعی فرایندی است که فرد نسبت به مکان،محیط،شیء یا امری حساس تعهد،مسئولیت و هم هویتی پیدا کند و بسترری مناسب را جهت افزایش مشارکت شهروندان مهیا نماید(وحیدا و نیازی،1383 :21)
تعریف عملیاتی احساس تعلق اجتماعی
در این تحقیق متغیر احساس تعلق اجتماعی تماشاگران بر حسب مقیاس لیکرت،شامل 5 طیف است که از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم و با ابعاد زیر سنجیده می شود:
1.حس مسئولیت پذیری و تعهد:فرد در جامعه با توجه به جایگاهش خود را در مقابل اجتماع و مردم دارای مسئولیت و وظیفه بداند.
2.حس تعلق به محل زندگی :فرد به جایی که در ان ساکن است به طور کلی علاقه مند باشد.
3.حس مالکیت بر محیط شهری:فرد خود را در مقابل شهر و همه امکانت موجود در ان دارای وظایف بداند و احساس کند که به نوی مالک آن است.
4. حس بی قدرتی:یعنی عقیده نداشتن به تأثیر و کارایی خود در اجتماع و زندگی خویش.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای سنجش میزان احساس تعلق اجتماعی تماشاگران هفت گویه در پرسشنامه تعبیه شده است که به ترتیب شامل :1- همه ما نسبت به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم وظایف و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *