پایان نامه ارشد رایگان درمورد خشونت و پرخاشگری-خرید و دانلود پایان نامه

ت تماشاگران

– بررسی تأثیر متغیر های جمعیتی بر خشونت تماشاگران
– بررسی تأثیر امکانات رفاهی ورزشگاه بر خشونت تماشاگران
– بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی تماشاگران بر خشونت آنها
-برسی تأثیر میزان ناکامی های تماشاگران بر خشونت آنها
-بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی تماشاگران بر خشونت آنها

فصل دوم:
پیشینه تحقیق ومبانی نظری

پیشینه تحقیق ومبانی نظری
پیشینه تحقیق
مروری بر مطالعات خارجی پیرامون موضوع نشان می دهد که پدیده ی خشونت و اوباشگری به ویژه درکشور انگلستان بررسی شده است. تحقیقاتی چند هم در داخل صورت گرفته که در ذیل به چند مورد از آن ها اشاره خواهد شد.
تحقیقات داخلی
وثوقی و خسروی نژاد تحقیقی در سال 1388 با موضوع بررسی عوامل فرهنگی-اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران انجام داده اند.در بیان مسأله این تحقیق محقق در ابتدا ضمن اشاره به ضروری بودن ورزش به عنوان یکی از نیاز های بشری،فوتبال را محبوب ترین و پربیننده ترین ورزش می داند.وی معتقد است هر چند پول و اسپانسر،دوپینگ،فساد و خشونت در فوتبال و دیگر رشته های ورزشی پدیده ای نوظهور نیست اما در چند دهه احیر تشدید یافته به طوری که ممکن است خطر نابودی فرهنگ ورزشی را در پی داشته باشد.فوتبال می تواند رقابت سازمان یافته ای باشد اما گهگاهی دامنگیر خشونت می شود.محقق سپس اشاره می کند که در این تحقیق به دنبال این است که عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر خشونت به عنوان مهمترین رفتار هیجانی تماشاگران را بررسی کند.محقق در تعریف خشونت تعریفی از ارونسون را مبنا قرار می دهد و خشونت و پرخاشگری را به دو شکل ابزاری و بازتابی دسته بندی می کند .در پرخاشگری بازتابی هدف آسیب فیریکی یا روانی است.در پرخاشگری ابزاری،ضرب و جرح و ایجاد درد و رنج ابزاری برای دستیابی به هدفی است که شکل محسوس آن می تواند دستیابی به هدف های گوناگونی مانند پاداش مادی،پیروزی،افتخار یا تحسین باشد.چهارچوب نظری این پژوهش برگرفته از دو نظریه رابرت مرتون و نوربرت الیاس است.محقق با اشاره به نظریه کارکردهای آشکار و پنهان مرتون می گوید در اینجا مرتون سخت بر وضعیت وحدت و انسجام اجتماعی تأکید می کند.نظریه مرتون درباره ساختار اجتماعی توان با اهمیتی برای جامعه شناسی ورزش دارد. ساختارهای تعیین کننده گوناگون الگوهای انتخاب در تحقیقات جامعه شناسی ورزش نشان می دهد که برای هر دوره تاریخی درجه ای از انسجام در سطحی از انواع رقابت های ورزشی معین می شود.همچنین درجه ای از انسجام نژادی کارکردی و فراوانی انتخاب بین جایگزین هیای ساختار اجتماعی وجود دارد.پس از این دیدگاه محقق به نظریه نوربرت الیاس اشاره می کند.وی شناخت ورزش را کلید شناخت جامعه می داند.وی ورزش را پدیده ای اجتماعی می داند که به بهترین وجه نظام های وابستگی متقابل،زنجیره کنش ها،فرایند های پر جنب و جوش همکاری و تعارض را نشان می دهد.چهارچوب نظری این پژوهش یک رویکرد کارکردی-ساختی است.
از لحاظ روش شناسی این تحقیق یک تحقیق کمی است که بر اساس پارادایم ها و مفروضات خردگرایانه بنا شده است.از بعد هدف یک تحقیق کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است.
جامعه آماری این تحقیق تماشاگران استادیوم آزادی است.ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه است ضمن اینکه مشاهده نیز استفاده شده است.حجم نمونه بر اساس 60000 هزار نفر تماشاگر حضور یافته در استادیوم بر اساس فرمول کوکران 381 نفر در نظر گرفته شده است.
متغیر وابسته این تحقیق میزان خشونت تماشاگران فوتبال لیگ برتر می باشد و متغیر های مستقل تحقیق عبارت اند از:
داوری،شرایط انبوه تماشاگران،رضایت از وضعیت استادیوم،رفتار مدیران باشگاه ها،پلیس و بازیکنان،باخت تیم محبوب،تحصیلات،نوع شغل و درآمد می باشته. شیوه تحلیل داده ها در این تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی آمده است.در بخش استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسون،رگرسیون چند متغیره و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است.پس از تحلیل داده ها این تحقیق به نتایجی دست یافته از جمله اینکه:رفتار غیر اخلاقی مربیان و عملکرد نامناسب مدیران باشگاه ها و لیدرها،رفتارهای پرخاشگرانه گروه های وندالیست،قضاوت نادرست داور،عدم رضایت از امکانات ورزشگاه و بحران های سیاسی از عوامل مؤثر بر رفتار خشونت آمیز تماشاگران بوده است.
رحمتی در سال (1382)تحقیقی با عنوان بررسی اعتبار تجربی تئوری ناکامی–پرخاشگری تماشگران فوتبال انجام داده است.در مقدمه و بیان مسأله این تحقیق محقق ضمن اشاره به اهمیت ورزش در زندگی افراد و جایگاه حائز اهمیت آن در فرهنگ جوامع،فوتبال را پربیننده ترین و پر مشارکت ترین ورزش ها می داند.بعد از این توضیحات نویسنده به رویدادهای خشونت بار در ورزش فوتبال می پردازد ،و آن را از جمله موضوعات حائز اهمیتی می داند که در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است.آشکارترین نمونه خشونت گرایی را هولوگانیسم می داند که امروزه به شکل سازمان یافته ای در کشورهای صاحب فوتبال بویژه اروپا رواج دارد.در چارچوب نظری این تحقیق محقق ضمن اشاره مختصر و کلی از تقسیم بندی از نظریه های موجود در باب خشونت،تئوری ناکامی-پرخاشگری را به عنوان مبنا و چارچوب نظری تحقیقش قرار می دهد ،و سعی می کند تا با بهره گرفتن از این دیدگاه،واکنش های طرفداران تیم های فوتبال در شهر تهران را در قبال وضعیت هایی که منجر به ناکامی آنان در تحقق اهداف ورزشی می شود بررسی کند.در واقع هدف این تحقیق واکاوی تجربی یکی از تبیین های رایج در مورد خشونت و پرخاشگری در بین طرفداران است.در این تئوری،پرخاشگری برآیند جریانی در نظر گرفته می شود که در آن افراد از دست یابی به اهداف خویش باز می مانند و احساس ناکامی در آنها شکل می گیرد.ناکامی حاصل از چنین جریانی در نهایت سبب بروز رفتار پرخاشجویانه بین افراد می شود.ناکامی احساسی است که در نتیجه ایجاد مانع بر سر راه رسیدن به هدفی که فرد آن را مطلوب می شمارد پدید می آید.متغیر مستقل این تحقیق ناکامی است که از شش جنبه مورد توجه قرار گرفته است.متغیر وابسته این تحقیق خشونت و پرخاشگری می باشد.از لحاظ روش شناسی این پژوهش به شیوه پیمایشی صورت گرفته است و از تکنیک مصاحبه شفاهی و پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.حجم نمونه در این تحقیق 284 نفر می باشد که از بین طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال به صورت تصادفی انتخاب شده اند.نتایج توصیفی این تحقیق نشان می دهد از بین 284 نفر جمعیت نمونه تنها 8 نفر یعنی حدود 8/2 درصد متأهل بوده اند.میانگین سن آنها 9/18 بوده است.از بعد تحصیلات (5/41 درصد)دارای میزان تحصیلاتی در حد دیپلم هستند.در نتایج استنباطی این تحقیق محقق به این نتیجه می رسد که کمترین میزان ناکامی در بین تماشاگران به گزینه عدم دسترسی به تسهیلات و امکانات برمی گردد.و بیشترین ناکامی تماشاگران مربوط به باخت تیم محبوب است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که هرچند ناکامی، یکی از منابع رفتار پرخاشجویانه است اما لزوماً و در همه حال به پرخاشگری منجر نمی شود.در واقع ناکامی یکی از عوامل متعدد و بالقوه پرخاشگری است و ناکامی تنها بخشی از خشونت ورزشی طرفداران تیم های فوتبال را در هنگام برگزاری مسابقه تبیین می کند و نتیجه ی مسابقه ی فوتبال و حرکات خشونت آمیز بازیکنان در جریان بازی مهم ترین عوامل بروز پرخاشگری کلامی است. وی همچنین نشان داد متغیرهای سن، میزان کنترل و نظارت خانواده و پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر گرایش طرفداران تیم های فوتبال به رفتار پرخاشجویانه و خشونت آمیز تاثیری منفی دارند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لهسایی زاده و دوستان تحقیقی در سال 1384 با موضوع بررسی عوامل خشونت در میان تماشاگران در ورزشگاه حافظیه شیراز با جمعیت نمونه 400 نفر و به روش پیمایشی با تکنیک پرسشنامه انجام داده اند .چارچوب نظری این پژوهش بر اساس دو نظریه کارکردگرایی ساختاری و دیدگاه آسیب شناسی کلارک شکل گرفته است.در این تحقیق متغیرهای مستقل آن شامل:شغل؛سن،تحصیلات،وضعیت تأهل،قومیت،محل سکونت،نوع برخورد نیروی انتظامی،رسانه ها،نادیده گرفتن خطای بازیکنان توسط داور،حرکات تحریک آمیز بازیکنان و مربیان و متغیر وابسته آن خشونت تماشاگران می باشد.در سطح توصیفی این تحقیق نتایجی بدست آمذه که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:بیشترین درصد تماشاگران مورد مطالعه در محدوده سنی 21-18 و کمترین درصد در سنین 26 سال قرار دارند.به عبارت دیگر بیشتر جوانان به تماشای فوتبال می پردازند.از لحاظ سطح تحصیلات سطح بالایی از تماشاگران دارای سطح تحصیلی دیپلم و پایین تر می باشد.تنها حدود یک چهارم جمعیت تماشاگران دارای تحصیلات عالیه هستند.از لحاظ تجرد حدود 80 درصد از تماشاگران مجرد می باشند. آنها به این نتیجه رسیده اند که بین سن و تحصیلات تماشاگران رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.همچنین در این تحقیق رابطه معنی داری بین متغیرهای شغل،برخوردهای نیروی انتظامی،رفتارهای مربیان و بازیکنان و خشونت تماشاگران وجود داشته است. در این تحقیق بین متغیرهای تأهل،قومیت و محل سکونت با خشونت تماشاگران رابطه وجود نداشته است.
از جمله پیشنهاداتی که در این تحقیق داده شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:با توجه به جوان بودن اکثریت تماشاگران باید از روان شناسان ویژه جوانان در این زمینه استفاده کرد.
با توجه به موثر بودن برخورد نیروی انتظامی در گرایش جوانان به خشونت باید آموزش هایی در زمینه روان شناسی جوانان و چگونگی برخورد پیشگیرانه به آنان داده شود.
عنبری تحقیقی در سال (1381) با عنوان بررسی عوامل گروهی و خرده گروهی موثر بر خشونت تماشاگران فوتبال انجام داده است. در بیان مسأله این تحقیق ابتدا محقق به کارکردها و دلالت های اقتصادی و سیاسی ورزش می پردازد و اهمیت این کارکردها را به قدری می داند که ادبیات قابل ملاحضه ای تحت عناوین اقتصاد ورزش،روان شناسی ورزش،جامعه شناسی ورزش و توریسم ورزشی فراهم شده است.سپس محقق به خاص بودن فوتبال در بین ورزش های دیگر اشاره دارد و آنرا از جذاب‌ترین ورزش ها برمی‌شمارد.وی معتقد است تعادل و هماهنگی میان عناصر درونی ساختار ورزش فوتبال به بروز کارکرد های مثبت در این ورزش می انجامد.اما اگر تعادل و هماهنگی در آن از بین رود نوعی تعارض و اثرات منفی از آن تراوش می کند.سپس محقق به خشونت موجود در ورزش فوتبال می پردازد و آن را جزء جدایی ناپذیر این ورزش می داند.وی حرفه ای شدن فوتبال و اهمیت سرمایه گذاری های اقتصادی در آن را عامل بالا بردن حساسیت بازی ها می داند. وی اثر سه دسته متغیرهای هویتی،گروهی و وضعیتی را بر خشونت به عنوان مفروض داشته است. در مبانی نظری به دیدگاه های نظریه پردازانی مانند:کلارک و تایلر که بر نقش طبقه اجتماعی در خشونت تماگران تأکید دارند،مارش که بر کسب هویت و موفقیت های ظاهری در مقابل رقبا تأکید می کند،ویلیامز و همکاران که بر نقش الکلیسم در ارتباط با طبقه تأکید می گذارند،روورسی که به عقده گشایی ها و ابراز تنفر نسبت به رقبا و تیم های دیگر اشاره می کند و هان که به عقاید سیاسی تأکید دارد اشاره کرده است.و در چارچوب نظری تحقیقش با توجه به موضوع، نظریه مارش را مبنا قرار می دهد.وی مدعی است که از عوامل مهم در شکل گیری خشونت در فوتبال هویت پذیری است.برای بسیاری از مردم ،نمودار شدن ورزش تجاری به عنوان ابزاری برای ایجاد معانی اجتماعی و هویت جدید تلقی می شود.با ورود جوامع به دوران مدرن منابع کسب هویت افراد تغییر یافته و شکل های جدیدی از زندگی فرقه ای،مذهبی،گروه های فکری و گروه های مذهبی به عنوان منابع جدید هویت انتخاب شده اند.از لحاظ روش شناسی این تحقیق با روش پیمایشی انجام شده است.جامعه آماری آن تماشاگران ورزش فوتبال در شهر تهران بوده است.تعداد جمعیت نمونه 1020 نفر از تماشاگران در مسابقات چندگانه میان تیم های معروف کشور بوده است.در این تحقیق از تکنیک پرسشنامه توأم با مصاحبه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.اطلاعات از دو ورزشگاه آزادی و شیرودی در تهران جمع آوری شده اند.در یافته های تحقیق در بخش آمار توصیفی اطلاعاتی در مورد سن،سطح تحصیلات،شغل والدین،درآمد خانوار،محل سکونت،میزان مطالعه رسانه های ورزشی آورده شده است.در بخش یافته های تبیین یافته ها نشان می دهد که بخشی از دلایل خشونت گرایی در میادین ورزشی را باید در عوامل زیر دانست:سن افراد(میانگین سن 21 سال)،احساسی بودن رفتار و فعالیت های تماشاگران،بی نامی،تلقین پذیری و فشار گروه و جمع،مطالعه مطبوعات تیم گرا،عملکرد نیروی انتضامی،احساس نبود کنترل در جمع و بروز رفتارهای عنادورزانه و کینه توزانه،تیم گرایی.محقق نتیجه می گیرد که خشونت فوتبال در تحلیل جامعه شناختی تابعی از ویژگی های خرده فرهنگی تماشاگران، و وضعیت عناصر مداخله گرانه در میدان مسابقه(اعم از داور،نیروی انتضامی و …) است.
جهانفر در سال(1381)تحقیقی با عنوان خشونت در فوتبال قابل پیشگیری است انجام داده .جهانفر در بیان مسأله این تحقیق با بررسی نمونه هایی از خشونت های موجود در فوتبال از جمله له شدن و مردن 25 انگلیسی در مسابقه بین لیورپول و ناتینگام در 15 آوریل و همچنین اتفاقاتی که در بازی لیورپول و یوونتوس ایتالیا بوقوع پیوست به رواج داشتن خشونت در ورزش های مختلف بخصوص فوتبال اشاره می کند.وی معتقد است که آینده فوتبال کشورها اگر در ارتباط با عامه مردم نباشد فوتبال نیست.فوتبال وقتی فوتبال است که تلاش واقعی که در زندگی مردم اتفاق می افتد به نحوی در مسابقات منعکس شود.به همین خاطر وی به فکر ایجاد صحنه فعالیتی بدون خشونت در استادیوم های فوتبال می افتد.هدف عمده صحنه بی خشونتی ،ایجاد آگاهی برای تماشاگران به نحوی است که خشونت در فوتبال دست به دست ادامه نیابد. از جمله نظریه هایی که در این تحقیق در مبانی نظری آن آورده شده می توان به نظریه های همراهی هیجان با خشونت اشاره کرد.در این نظریه محقق با مطالعه کردن ریشه های هیجان و خشونت سعی دارد شباهت های موجود بین این دو عامل را در صورت وجود بیان کند. وی این تفکیک را در مواردی ذکر می کند:هیجان،دلپذیر و خشونت مطرود است.هیجان شور و خشونت تخریب است.هیجان مطلوب و خشونت اصلاح پذیر است.نظریه دیگری که در بخش مبانی نظری آورده شده می‌توان به نظریه خشونت زدایی برای اصلاح ورزشی اشاره کرد.وی عقیده دارد تا وقتی خشونت فوتبال وجهه تربیتی لازم را نیابد نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه همواره موانعی برای پیشرفت جامعه ورزشی ایران ظهور خواهد کرد .وی با فهرست کردن تفاوت های عمده ای که از نظر جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی بین خشونت در فوتبال وجود دارد سعی می‌کند از آنها در چارچوب نظری خود بهره‌گیرد.هدف‌کلی در این تحقیق بررسی خشونت در فوتبال است.تعیین انگیزه های فیزیکی،فرهنگی ،اقتصادی،اجتماعی خشونت در فوتبال ،تعیین دیگر علل بروز خشونت ،درجه همبستگی خشونت با متغیرهای فرض شده و همچنین بررسی عوامل و پیامدهای خشونت از دیگر اهداف این تحقیق می باشد.متغیر های مستقل این پژوهش شامل:حرفه ای شدن فوتبال،سن،تحصیلات،شغل،کم سوادی ،اختلاف خانوادگی ، باورهای مذهبی،تأثیر پذیری از وسایل ارتباط جمعی و خط دهی رسانه ها. از لحاظ روش شناسی گذشته از روش اسنادی و بررسی تحقیقات پیشین،روش میدانی با فنون مشاهده ،مصاحبه و تکمیل پرسشنامه راهگشای این تحقیق بوده است.جامعه آماری این تحقیق،جامعه تماشاگران استادیوم آزادی و تعدادی از بینندگان تلویزیونی فوتبال بوده اند.تعداد نمونه در این تحقیق هزار نفر در نظر گرفته شده است که به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شده اند.در بخش توصیفی این تحقیق محقق به نتایجی دست یافته از جمله:از نظر سنی اندکی کمتر از 80% پاسخگویان تماشاگر زیر 30 سال بوده اند.از نظر تحصیلی 24% در سطح ابتدایی و کمتر از دیپلم سواد داشته اند،46%دیپلم،1% فوق دیپلم و بقیه کارشناسی به بالاتر بوده اند.از نظر وضعیت شغلی 34% در مشغل خدمات،5% صنعت،1% کشاورزی و 17%بیکار