پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1-1-1-1. سنتز 3-(4-نیتروفنیل) پیریدو]2و3-[b پیرازین

واکنش طبق روش کلی تحت شرایط مایکروویو صورت گرفت و پیرازین مربوطه به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با نقطه ذوب oC206 و راندمان 89% حاصل گردید.

 

 

Brown solid; yield 89 % ; mp 206 oC;

 

FT-IR νmax (KBr): 3068, 1603, 1542, 1511, 1483, 1454, 1353, 1324, 1304, 855, 787 cm-1.

 

 

 

1-1-1-2. سنتز3-(4-کلرو فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین

واکنش طبق روش کلی تحت شرایط مایکروویو صورت گرفت و پیرازین مربوطه به صورت بلورهای سبز رنگ با نقطه ذوب oC 170و راندمان 93% حاصل گردید.

 

 

 

Green solid; yield 93 %  ; mp 170 oC;

 

FT-IR νmax (KBr): 3061, 1593, 1587, 1539, 1479, 1453, 1401, 1304, 1206, 1091, 1009, 837, 788, 557 cm-1.

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-1-3. سنتز 3-(4-برومو فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین

واکنش طبق روش کلی تحت شرایط مایکروویو صورت گرفت و پیرازین مربوطه به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با نقطه ذوب oC 187و راندمان 96% حاصل گردید.

 

 

Brown solid; yield 96 %  ; mp 187 oC;

 

FT-IR νmax (KBr): 3060, 1586, 1588, 1539, 1479, 1397, 1304, 1206, 1119, 1072, 1006, 837, 825, 788 cm-1.

 

 

 

1-1-1-4. سنتز 3-(4-متوکسی فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین

واکنش طبق روش کلی تحت شرایط مایکروویو صورت گرفت و پیرازین مربوطه به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با نقطه ذوب oC136و راندمان 93% حاصل گردید.

 

 

 

Brown solid; yield 93%  ;mp 136 oC ;

FT-IR νmax(KBr): 2924, 1606, 1568, 1454, 1254, 1172, 1022, 840, 775 cm-1.

 

 

 واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو