ج. بهمن ۴ام, ۱۳۹۸

پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

Businessman using tablet analyzing sales data and economic growth graph chart. Business strategy. Abstract icon. Digital marketing.

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1-1-1-1. سنتز 3-(4-نیتروفنیل) پیریدو]2و3-[b پیرازین

واکنش طبق روش کلی تحت شرایط مایکروویو صورت گرفت و پیرازین مربوطه به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با نقطه ذوب oC206 و راندمان 89% حاصل گردید.

 

 

Brown solid; yield 89 % ; mp 206 oC;

 

FT-IR νmax (KBr): 3068, 1603, 1542, 1511, 1483, 1454, 1353, 1324, 1304, 855, 787 cm-1.

 

 

 

1-1-1-2. سنتز3-(4-کلرو فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین

واکنش طبق روش کلی تحت شرایط مایکروویو صورت گرفت و پیرازین مربوطه به صورت بلورهای سبز رنگ با نقطه ذوب oC 170و راندمان 93% حاصل گردید.

 

 

 

Green solid; yield 93 %  ; mp 170 oC;

 

FT-IR νmax (KBr): 3061, 1593, 1587, 1539, 1479, 1453, 1401, 1304, 1206, 1091, 1009, 837, 788, 557 cm-1.

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-1-3. سنتز 3-(4-برومو فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین

واکنش طبق روش کلی تحت شرایط مایکروویو صورت گرفت و پیرازین مربوطه به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با نقطه ذوب oC 187و راندمان 96% حاصل گردید.

 

 

Brown solid; yield 96 %  ; mp 187 oC;

 

FT-IR νmax (KBr): 3060, 1586, 1588, 1539, 1479, 1397, 1304, 1206, 1119, 1072, 1006, 837, 825, 788 cm-1.

 

 

 

1-1-1-4. سنتز 3-(4-متوکسی فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین

واکنش طبق روش کلی تحت شرایط مایکروویو صورت گرفت و پیرازین مربوطه به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با نقطه ذوب oC136و راندمان 93% حاصل گردید.

 

 

 

Brown solid; yield 93%  ;mp 136 oC ;

FT-IR νmax(KBr): 2924, 1606, 1568, 1454, 1254, 1172, 1022, 840, 775 cm-1.

 

 

 واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو