پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : واکنش تک¬ ظرفی سه جزیی آریل¬گلی¬ اکسال¬ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ¬اون درحضور آمونیوم ¬استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واکنش تک­ ظرفی سه جزیی آریل­گلی­ اکسال­ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ­اون درحضور  آمونیوم ­استات در حلال  آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس

تکه ای از متن پایان نامه :

1-1. شناسایی مشتقات جدید مشتقات جدید-3-هیدروکسی- 2-آریل -6و7-دی هیدرو-H1-ایندول -4(H5)-اون ها

ساختار محصولات ایندولی سنتز شده با بهره گیری از تکنیک های IR، H NMR1، C NMR13 شناسایی وتأیید شده می باشد.

 

1-1-1. 3-هیدروکسی-2-فنیل-6و7-دی هیدرو-H1-ایندول-4(H5)-اون

این ترکیب از واکنش فنیل گلی ­اکسال، سیکلو هگزان -1و3- دی ­­­اون و آمونیوم استات وحلال آب  طی مدت 2 ساعت تحت رفلاکس بصورت بلورهای سفید رنگ با نقطه ذوب oC296 و راندمان87 % بدست آمد. (شمای 2-4)

 

 

 

(شمای2-4)

 

طیف FT-IR باند جذبی  OHرا در cm-13439، باند جذبی پیوند NH را در cm-1 3243، باند جذبی کششی هیدروژن آروماتیک را درcm-12943، باند جذبی C=O را در cm-11611، باند جذبی C-O را در cm-11378، باند جذبی C-N  را در محدوده­ی cm-1 1338نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-2. 3-(3-متوکسی فنیل)-3-هیدروکسی-6و7-دی هیدرو- H1-ایندول-4( H5)- اون

این ترکیب از واکنش 3-متوکسی فنیل گلی ­اکسال، سیکلو ­هگزان-1و3- دی ­­­اون و آمونیوم استات و حلال آب طی مدت 2.30 ساعت تحت رفلاکس بصورت بلورهای سفید رنگ بانقطه ذوب oC249 – 248 و راندمان 83% بدست آمد.       (شمای 2-6)

 

 

(شمای2-6)

 

طیف FT-IR باند جذبی  OHرا در cm-13435، باند جذبی پیوند NH را در cm-1 3237، باند جذبی کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-12940، باند جذبی C=O را در  cm-11607 ، باند جذبی C-O را در  cm-11382 نشان می دهد.

1-1-3. 4-(4-فلوئوروفنیل)-3-هیدروکسی-6و7-دی هیدرو- H1-ایندول-4( H5)- اون

این ترکیب از واکنش 4-فلوئورو فنیل گلی ­اکسال، سیکلو هگزان -1و3- دی ­­­اون و آمونیوم استات وحلال آب طی مدت 3 ساعت تحت رفلاکس بصورت بلورهای سفید رنگ با نقطه ذوب oC 289-288  و با راندمان93 % بدست آمد. (شمای 2-7)

 

 

(شمای2-7)

 

 واکنش تک­ ظرفی سه جزیی آریل­گلی­ اکسال­ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ­اون درحضور آمونیوم ­استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:واکنش تک­ ظرفی سه جزیی آریل­گلی­ اکسال­ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ­اون درحضور آمونیوم ­استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس