پایانامه در مورد : واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

تکه ای از متن پایان نامه :

 از واکنش 3،2-  ایندولین دی اون ها با o– فنیلن دی آمین در حلال اسید استیک،  محصول ایندوفنازین (38) با راندمان 89% بدست می آید.[17-15] در صورت بهره گیری از حلال های THF و بنزن راندمان 90% و با حلال متانول، راندمان 50­­% خواهد گردید.

ایزاتین -3- آمین (36) در حلال اسید استیک به ایندوفنازین (38) متناظر تبدیل می­گردد[18] که به عنوان رنگ مو مورد بهره گیری قرار می گیرد. [19] با بکاربردن حلال های غیر قطبی مانند N,N-دی متیل استامید (DMA) در دمای بالا، محصول اسپیروبنزوایلیدازولین (63) به دست می­آید [20].

این یافته ها به یک حد واسط کربینول آمین (34) نسبت داده می گردد. حدواسط این توانائی را دارد که تحت تاثیر واکنش جایگزینی  قرار بگیرد، که طی واکنش یونیزاسیون در دمای بالا به کمک جفت الکترون های آزاد نیتروژن انجام شده و ترکیب اسپیرو  در حلال دی متیل استامید تشکیل می دهد. همچنین حدواسط می تواند متحمل واکنش آب زدایی در حلال های غیرقطبی شده و ایزاتین-3-آمین (36) متناظر را تشکیل بدهد. ایمین حاصل می تواند در حلال اسید استیک طی واکنش  پروتوناسیون و ایزومریزاسیون syn-anti، مشتقات ایندولوکینوکسالین را تشکیل دهد[21]. تعدادی از ایندوفنازین ها (38) به عنوان پلیمرهای هدایتگر نور بکار رفته اند[22].

 

 

 

در سال 2001، کلنز طی تحقیقاتی واکنش o-فنیل دی آمین با 1-دی فنیل دی آمینو-5،4،3،2-تترا هیدرو-1H-بنزو[g]  ایندول-2و3-دی اون را در حلال دی کلرومتان، به مدت 48ساعت و در دمای oC20 مورد مطالعه قرار داده و تشکیل محصول (40) را با راندمان 48% گزارش نمود.[24]

 

در سال 1984، دروشلیاک و همکارانش  موفق شدند از واکنش 2و3-ایندولین دی اون و 4-نیترو-1و2-بنزو دی آمین محصول 3-o -آمینوفنیل-6-نیترو-2 (H1)-کینوکسالینون (41) را با راندمان 65%تولید کنند.[25]در صورت بهره گیری از حلال  EtOH/HCl  محصول با راندمان 46% تهیه گردید

 واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو