پایانامه ارشد با موضوع : واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

تکه ای از متن پایان نامه :

1-1-1. سنتز2-(]1و1ّ- بای فنیل­[4-ایل)-کینوکسالین

از واکنش4-فنیل گلی اکسال با اورتوفنیلن دی آمین در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومربه صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان 78% و نقطه ذوب oC 103  بعنوان محصول تراکمی  تولید نمود. (شمای2-18)

 

 

طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در  cm-12925، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدوده­ی  cm-11605 و  cm-11420و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در   cm-1766 نشان می دهد.

 

1-1-2. سنتز2-متوکسی-4-(کینوکسالین-2-ایل) فنل

از واکنش 3-متوکسی-4-هیدروکسی فنیل گلی اکسال با ارتو-فنیلن دی آمین در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومربه صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان 95% و نقطه ذوب  oC133 بعنوان محصول تراکمی  تولید نمود. (شمای2-19)

 

 

طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در  cm-12924، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدوده­ی  cm-11520 و  cm-11431، باند جذبی C-O اتری در cm-11250و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در  cm-1766  نشان می دهد.

 

1-2. سنتز2-آریل 6-نیتروکینوکسالینها

سنتز مشتقات گوناگون 2-آریل-6-نیتروکینوکسالین ها را می­توان با شمای کلی زیر بیان نمود که حاصل واکنش تراکمی تک ظرفی بین4-نیترو-1و2-دی آمینو بنزن با آریل گلی اکسال تهیه شده به روش زیر می‌باشد.

 

 واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو