پاسخ‌های، ایمان، کارکردی، شهری، سازمانهای

…………………………………………………………………………………………………………………………280
جدول12-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال9 ……………………………………………………………………………………………………….281
جدول13-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 10…………………………………………………………………………………………………….282
جدول14-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 11………………………………………………………………………………………………….283
جدول15-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال12………………………………………………………………………………………………………284
جدول16-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 13………………………………………………………………………………………………………………………..285

فهرست نمودار ها

نمودار 1-1: مدل ‌H.Leavitt (هویت سازمانی با همه ارکان آن) ………23
نمودار 2-1: مؤلفه‌های پنجگانه سازمان‌های مردم نهاد 25
نمودار 3-1: ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم مدیریت شهری 40
نمودار 4-1: اجزای تشکیل‌دهنده تعریف واحد برنامه‌ریزی محله 45
نمودار 1-2: اجرای توسعه با مؤلفه پایداری 107
نمودار 2-2: توسعه پایدار و مؤلفه‌های 3 گانه آن به همراه ا جرای مرتبط با آن 115
نمودار 3-2: چارچوب شاخص‌های توسعه پایدار شهری (تفکیک شاخص‌های کاربردی در شهر) 116
نمودار 4-2: نظریه توسعه پایدار در مقیاس محلی ..122
نمودار1-5 : جنسیت پاسخ دهندگان دهندگان …………………………………………………………………………………270
نمودار2-5 : سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………………………271
نمودار3-5 : میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………272
نمودار4-5 : وضعیت تاهل پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………..273
نمودار 5-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 1…………………………………………………………………………………………………………………………274
نمودار6-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال2…………………………………………………………………………………………………………275
نمودار7-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 3………………………………………………………………………………………………………..276
نمودار8-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 4……………………………………………………………………………………………………….277
نمودار 10-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 7……………………………………………………………………………………………………279
نمودار12-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 9………………………………………………………………………………………………………281
نمودار13-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال10……………………………………………………………………………………………………282
نمودار14-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 11………………………………………………………………………………………………….283
نمودار 15-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال12 ………………………………………………………………………………………………….284
نمودار 16-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 13……………………………………………………………………………………..285
نمودار 17-5 : پاسخ های مربوط به سوال 14……………………………………………………………………………………286
نمودار 18-5 : پاسخ های مربوط به سوال 15 …………………………………………………………………………………..286
نمودار 19-5: پاسخ های مربوط به سوال 16 ……………………………………………………………………………………287

فهرست نقشه ها
نقشه شماره 1-3: محدوده شهر تهران 127
نقشه شماره 2-3: وضعیت توپوگرافی شهر تهران 128
نقشه شماره 3-3: پراکندگی فعال‌ترین گسل‌های استان تهران و شهر تهران 129
نقشه شماره 4-3: سازمان فضایی و کالبد شهر تهران 131
نقشه شماره 5-3: نقشه موقعیت منطقه 1 شهر تهران 133
نقشه شماره 6-3: نقشه نواحی 10 گانه منطقه 1 شهر تهران 133
نقشه شماره 7-3: نقشه کاربری اراضی منطقه 1 شهر تهران 135
نقشه شماره 8-3: نقشه محله درکه 141
نقشه شماره 9-3: نقشه محله زعفرانیه 145
نقشه شماره 10-3: نقشه محله دربند 149
نقشه شماره 11-3: توزیع فضای بازار در محله تجریش 157
نقشه شماره 12-3: توزیع فضای اماکن مذهبی در محله تجریش 158
نقشه شماره 13-3: نقشه محله دارآباد 160
نقشه شماره 14-3: نقشه محله سوهانک 166
نقشه شماره 15-3: نقشه محله اراج 175
نقشه شماره 16-3: نقشه محله ازگل (کاربری اراضی) 182
نقشه شماره 17-3: نقشه محله گلابدره 190
نقشه شماره 18-3: نقشه محله نیاوران (کاربری اراضی) 197
نقشه شماره 19-3: نقشه محله باغ فردوس 205
نقشه شماره 20-3: نقشه محله حصار بوعلی 210

1-1 بیان مسئله :
بی شک رشد و توسعه شهرنشینی و افزایش بی سابقه جمعیت شهری در دهه های اخیر تأثیرات مهمی در شکل گیری وکارکردهای سازمان های ایمان محور( سام ) مانند همه تشکل ها و موسسات فرهنگی و اجتماعی که در امور اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی شهرها، بوی‍‍ژه مدیریت و توسعه پایدار آنها نقش هایی ایفا می کنند، بطوری که این روند، لزوم توجه و شناخت علمی اثرات توسعه ای این سازمان ها را دو چندان نموده است، برای مثال، نقش سازمان های ایمان محور درتوسعه اجتماعی- اقتصادی اجتماعات کوچک محلی درکانادا، استرالیا، مصر ،آمریکا
سازمان های ایمان محور، به سازمان،گروه ، برنامه یا پروژه ای اطلاق می شود که خدمات انسانی را به وسیله عامل ایمان تنیده شده با خدمات ارائه می دهد.عامل ایمان، بخش جدایی ناپذیرسازمان است که از طریق رهبران، نیروی کار و داوطلبان آن ابراز می گردد و به خدمات آن ها گره خورده است ( رهبر ،احسان؛ 1391: صص 90-87).سازمان های ایمان محور در محله هایی شکل پیدا می کنند که در آنها فعالیت ها و امور مختلف زندگی روزمره انسانی، از مذهب و اعتقادات دینی متأثر می شوند. دسته اول سازمان هایی هستند که اساس تشکیل آنها بر اساس ایمان است مثل کلیسا ها، مسجدها و دیگر مکان هایی که خدا را عبادت می کنند. دسته دوم سازمان هایی هستند که اساس تشکیل آنها ایمان نیست و هدف آنها کسب سود هم نیست، اما به سازمان های ایمانی وابسته اند مثل بنیاد ها و مؤسسه های خیریه و انجمن های حمایت از بانوان بی سرپرست. از یک طرف سازمان های ایمان محور به مفهوم عام خود، همواره زمینه ساز و تقویت کننده هویت،خاطره های معنوی و حس تعلق به مکان در شهرهای مختلف جهان می باشند. از طرف دیگر به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل، جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله به منظور حل پایدار آنها (از جمله اثرات عملکردی اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی این نوع سازمانهای محلی)را اجتناب ناپذیر ساخته است. پژوهش ها و مطالعات زیادی در دو دهه اخیر در مورد انواع آثار کارکردی این سازمان ها در محیط شهری، صورت گرفته که همه به نوعی سیاست گذاری برنامه ریزی و مدیریت شهری را از خردترین واحد یعنی محله در شهر هدف قرار داده اند (madanipour,2003 ). در عصر جهانی شدن که در آن اغلب جوامع بشری درحال دور شدن از معنویت و شخصی شدن دین و جدا کردن آن از زندگی روزمره انسانی است، سازمان های ایمان محور سعی دارند نقش هایی را در استخوانبندی و هویت بخشی به شهرها و حتی محلات ایفا کنند. سازمان های ایمان محور در طول تاریخ صرف نظر از کارکرد اصلی خود که همانا برگذاری مراسم آیینی بوده، کارکردهایی به طور مستقیم و غیرمستقیم برعهده داشته اند.
شهر تهران نیز با قرار گرفتن در مسیرتحولات شدید جمعیتی و شهر نشینی و به تبعیت از رویه ی حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور، باید اصول مربوط به همخوانی این مراکز حیاتی با نیاز های جمعیتی شهر و حوزه نفوذ را روشن کرده و در جهت رفع نارسایی ها وکاستی های موجود، پیشنهاد و راهکار مناسب ارائه نماید. محله های منطقه 1 شهر تهران نیز از این مقوله جدا نیستند و حامل بناهای فرهنگی ، مذهبی و دینی می باشند. با این وصف این مسئله در ذهن ایجاد می شود که وجود این سازمان های ایمان محور در محله های منطقه 1 تهران چه نقشی درتاًمین و یا تعدیل نیاز های جمعیتی و دستیابی به اصول و معیارهای مدیریت و توسعه پایدار محله ای دارند؟ در این پایان نامه تلاش می گردد تا با یک بررسی، وضعیت کارکردی سازمان های ایمان محور را از نظر سنخیت با سازمان های محله محور و ایفای نقش آنها در تحقق برخی از شاخص های پایداری شهری، بویژه در نیاز های اساسی شهروندان و در نتیجه کمک به تحقق مدیریت پایدار محله ای مورد تحلیل قرار گیرد.

1-2 سؤالات تحقیق :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟
2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

1-3 فرضیه های تحقیق :

در منطقه مطالعاتی ( خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) ، سازمانهای ایمان محور و محله محور، از حیث کارکردی قابل انطباق هستند.

مهمترین وجوه