وکالت، وکیل، عقد، قبولی، وکالت،

2 ق
آ
د
م ) قرینه ی بارزی بر عدم نسخ است
وانگهی، ماده ی 959 ناظر به سلب حق « به طور کلی » است و منافاتی با سلب حق در رابطه ی معین « به طور جزئی » ندارد
( کاتوزیان ، 1389 ص 203 و 202 ) ماده 959 ق
م مخالف ماده 679 ق
م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به ir/%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%ba%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac/ ” title=”ازدواج”>ازدواج و

( لطفی ، 1390 ص 41و 40 ) وکیل مدنی مانند وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضائی نیست و به عبارت دیگر شغل آنان وکالت نمی باشد بلکه به افرادی عادی گفته می شود که وکیل مدنی یا اداری دیگران می شوند

1-3-1-2-وکالت دادگستری و تاریخچه ی آن وکیل دادگستری به اشخاصی گفته می شود که با اخذ پروانه وکالت، در مراجع مختلف نسبت به استیفاء و دفاع از حقوق موکل می پردازد
در محاکم دادگستری فقط وکالت وکیل دادگستری پذیرفته می شود
وکیل دادگستری به طور اتفاقی وکالت نمی کند بلکه شغل او وکالت است
ولی گاهی امکان دارد افرادی که شغل آنان وکالت دادگستری نیست ولی دارای معلومات حقوقی در حد لیسانس حقوق یا فقه و حقوق و یا معادل آن در دروس حوزوی باشند می توانند از کانون تقاضای اخذ جواز وکالت موقت از خویشاوندان خود را بکنند و در صورت اخذ مجوز وکالت می توانند حداکثر سه بار در یک سال برای خویشاوندان سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند که به آن وکالت اتفاقی می گویند
و با توجه به ماده ی 4 آیین نامه صدور جواز وکالت