واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

تکه ای از متن پایان نامه :

آن بمدت پنج روز (از 11 تا 15 تیرماه) جشن «مدیوشم گاه» می باشد و در این پنجه گاهنبار، آفرینش آب را جشن می‌گیرند. مطابق بندهشن (25: 3)، انقلاب تابستانی در مدیوشم گاه (11 تیرماه) رخ می‌دهد و از آن به بعد تا مدیاریم گاه، که انقلاب زمستانی می باشد، «روز کاهد و شب افزاید».

3) پدیشهه: نام این گاه برگرفته از معادل اوستایی آن یعنی paitiš.hahiia- به معنی «گردآوری غله» می باشد. بر طبق بندهشن (1-الف: 22) فصل پدیشهه، از 16 تیرماه تا 25 شهریور می باشد و پس از آن بمدت پنج روز (از 26 تا 30 شهریورماه) جشن پدیشهه گاه می باشد و در این پنجه گاهنبار، آفرینش زمین را جشن می‌گیرند. پدیشهه گاه، زمان اعتدال پاییزی می باشد و در این هنگام روز با شب برابر می‌گردد.

4) ایاسریم: نام این گاه برگرفته از معادل اوستایی آن یعنی aiiāϑrima- به معنی «بازگشت به خانه» و مقصود از آن کوچ زمستانی به گرمسیر و شروع پائیز می باشد. بر طبق بندهشن (1-الف: 23) فصل ایاسریم، از 1 تا 25 مهرماه می باشد و پس از آن بمدت پنج روز (از 26 تا 30 مهرماه) جشن ایاسریم گاه می باشد و در این پنجه گاهنبار، آفرینش گیاه را جشن می‌گیرند.

5) مدیاریم: نام این گاه برگرفته از معادل اوستایی آن یعنی maiδiiāiriia- به معنی «میانۀ سال» می باشد. بر طبق بندهشن (1-الف: 24) فصل مدیاریم، از 1 آبان تا 15 دیماه یعنی بین تابستان دینی و زمستان دینی، و به عبارتی از «میانۀ سال دینی» آغاز می‌گردد و پس از آن در «میانۀ زمستان دینی» بمدت پنج روز (از 16 تا 20 دیماه) جشن مدیاریم گاه می باشد و در این پنجه گاهنبار، آفرینش گوسفند را جشن می‌گیرند. مطابق بندهشن (25: 3)، انقلاب زمستانی در مدیاریم گاه (20 دیماه) رخ می‌دهد و از آن به بعد تا مدیوشم گاه، که انقلاب تابستانی می باشد، «شب کاهد و روز افزاید».

6) همسپهمدیم: : نام این گاه برگرفته از معادل اوستایی آن یعنی hamaspaϑmaēdaiia- به معنی «حرکت همه سپاه» می باشد. بر طبق بندهشن  (1-الف: 25) فصل همسپهدیم، از 21 دیماه تا 30 اسفند می باشد و پس از آن بمدت پنج روز (از 31 تا 35 اسفند) جشن همسپهدیم می باشد و در ترکیبات:

xwaršēd gardišn [hwlšyt’ gltšn’] «گردش خورشید [بدور زمین]»

 واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌