والدینم، مطلع، والدینم،، میشوم.، مدرسه

, y
بار عاملی استاندارد شده گویهها
سازه های و معرف های تحقیق
50/0


(η1)شرمساری

032/0
**18/0

بیتفاوت بوده و هیچ واکنشی در برابر آن انجام نمیدهند. (λy11)

16/0
**40/0

تذکر داده و ناراحتی خود را از آنچه انجام دادهام نشان میدهند. (λy21)

47/0
**69/0

من را توجیه میکنند و توضیح میدهند که رفتارم درست نیست. (λy31)

05/0
**23/0

مرا به خاطر خلافی که انجام دادهام، مورد حمایت و تشویق قرار میدهند. (λy41)

16/0
**40/0

طوری رفتار میکنند که من از انجام خلاف خود احساس شرمندگی و پشیمانی کنم. (λy51)
74/0


بازپذیری (η2)

36/0
**60/0

با احترام با من برخورد میکنند به گونهای که احساس میکنم هنوز به من اعتماد دارند. (λy62)

26/0
**51/0

به گونهای رفتار میکنند که احساس میکنم هنوز مراقب و مواظب من هستند. (λy72)

36/0
**60/0

در مورد خلافی که انجام دادهام، صمیمانه با من صحبت میکنند. (λy82)

12/0
**36/0

اگر رفتار شایستهای انجام دهم، در حضور دیگران تعریف میکنند. (λy92)

57/0
**76/0

حتی از دست من عصبانی هم باشند، باز به چشم یک انسان خوب به من نگاه میکنند. (λy102)

36/0
**60/0

وقتی هم که مرا را تنبیه میکنند، باز به چشم یک انسان خوب به من نگاه میکنند. (λy112)

14/0
**38/0

اگر کار خلافی از من سر بزند، بعد از مدتی مرا میبخشند. (λy122)
85/0


انگزنی (η3)

21/0
**46/0

با من قهر کرده و مرا از منزل بیرون میکنند. (λy133)

42/0
**65/0

آنقدر پیش فامیل بد مرا میگویند که نمیتوانم جلوی آنها سر بلند کنم. (λy143)

65/0
**81/0

در مورد شخصت من منفی و بد قضاوت میکنند. (λy153)

60/0
**87/0

به گونهای رفتار میکنند که گویی من انسان بدی هستم. (λy163)

57/0
**76/0

به من میگویند که مایه رسوایی و آبروریزی خانواده هستم. (λy173)

42/0
**65/0

مرا با القاب زشتی مثل خلافکار، آشغال و غیره صدا میزنند. (λy183)
83/0

به هم پیوستگی (ζ1)

28/0
**53/0

برایم داشتن روابط خوب و صمیمانه با والدینم، بسیار مهم است. (λx11)

54/0
**74/0

والدینم را بسیار دوست دارم. (λx21)

42/0
**65/0

احساس میکنم والدینم، بیشتر اوقات با من قهرند و علاقهای به من ندارند. (λx31)

67/0
**82/0

والدینم سعی میکنند مشکلات و نگرانیهایم را درک کنند. (λx41)

51/0
**72/0

اغلب اوقات افکار و احساساتم را به راحتی با والدینم در میان میگذارم. (λx51)

72/0
**85/0

من از روابط خود با والدینم رضایت دارم. (λx61)

38/0
**62/0

نسبت به والدینم، احترام زیادی قائلم. (λx71)

47/0
**69/0

در بیشتر کارها و تصمیماتم، نظر والدینم را جویا میشوم. (λx81)
75/0

همالان بزهکار (η4)

57/0
**76/0

دوستانی که سیگار یا مواد مخدر مصرف میکنند. (λy194)

40/0
**64/0

دوستانی که اهل دعوا و خشونت هستند. (λy204)

62/0
**79/0

دوستانی که عمداً به اموال عمومی آسیب میزنند. (λy214)
68/0

پایبندی به ارزش های اخلاقی
(η5)

15/0
**39/0

تقلب در جلسه امتحان، هیچ اشکالی ندارد. (λy225)

31/0
**56/0

مسخره کردن، شایعهپراکنی و اذیت و آزار دانشآموزان، رفتار پسندیدهای است. (λy235)

37/0
**61/0

مصرف سیگار یا مشروبات الکلی، جزو کارهای خوب و پسندیده است. (λy245)

37/0
**61/0

نوشتن و نقاشی روی در و دیوار یا میز و صندلی مدرسه، کار درستی است. (λy255)

44/0
**67/0

مصرف مواد مخدر یا الکل، کار خوبی است. . (λy265)

06/0
**26/0

تماشای فیلمهای غیرمجاز، کاری زشت و غیراخلاقی است. . (λy275)
73/0

انتظار شرم (η6)

19/0
**44/0

اگر موقع برداشتن وسیلهای از مغازه گیر بیفتم و والدینم مطلع شوند، شرمسار میشوم. (λy286)

24/0
**49/0

اگر موقع تقلب در امتحانات گیر بیفتم و والدینم باخبر شوند، احساس شرم میکنم. (λy296)

33/0
**58/0

اگر دانشآموزی را اذیت کنم و والدینم مطلع شوند، شرمسار میشوم. (λy306)

75/0
**87/0

اگر به اموال یا ماشین کسی آسیب بزنم و والدینم اطلاع یابند، احساس شرمساری میکنم. (λy316)

31/0
**56/0

اگر سیگار یا مواد مصرف کنم و والدینم مطلع شوند، از خجالت نمیتوانم سرم را بالا بگیرم. (λy326)
89/0

بزهکاری (η7)

25/0
**51/0

درگیری خیابانی یا زد و خورد فیزیکی در خانواده یا مدرسه (λy337)

36/0
**62/0

آسیب زدن به کسی، طوری که نیاز به دکتر و پانسمان داشته باشد. (λy347)

36/0
**61/0

حمل چاقو یا اشیاء تیز و کشنده (λy357)

34/0
**59/0

برداشتن وسایل از مغازه بدون پرداخت پول (λy367)

28/0
**53/0

برداشتن وسایل دوستان یا همکلاسیها (λy377)

25/0
**51/0

برداشتن پول از جایی و یا از کسی بدون اجازه (λy387)

36/0
**61/0

شکستن وسایل پارک و خراب کردن صندلی یا شیر آب در پارک (λy397)

36/0
**60/0

نوشتن و نقاشی روی دیوارها و میز و صندلی در مدرسه (λy407)

54/0
**72/0

واژگون کردن سطل زباله و ریختن زباله در کلاس (λy417)

47/0
**69/0

خسارت به متعلقات مدرسه مثل میز، نیمکت، تخته سیاه، کتاب و … (λy427)

59/0
**78/0

نوشتن پاسخ سوالهای امتحانی روی دست، زیردستی و … (λy437)

64/0
**80/0

نگاه کردن از روی دست دیگران و یا نشان دادن برگههای امتحانی (λy447)

60/0
**79/0

رد و بدل کردن برگههای امتحانی (λy457)

32/0
**56/0

استفاده از موبایل برای تقلب و تبادل جواب ها در جلسه امتحان (λy467)

46/0
**69/0

مصرف مشروبات الکلی (λy477)

42/0
**65/0

مصرف مواد مخدر (λy487)

77/0
**88/0

تماشای فیلمهای غیرمجاز