نقش رسانه ها در بزهکاری و پیشگیری از وقوع آن- قسمت ۲

گفتار دوم : نظریات مربوط به واکنش اجتماعی در جرم شناسی و نقش رسانه ها………………………….۳۶
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
گفتار سوم : نقش جرم شناختی رسانه در گسترش بزهکاری در میان اطفال .۳۸
گفتارچهارم : جرایم ارتکابی متأثر از اخبار منتشره در رسانه ها………………………………………………….. ۴۵
مبحث سوم : اهرم ها وراهکارهای موجود برای کنترل نقش جرم زای رسانه ها ۴۶
گفتار اول : بسترهای قانونی کنترل فعالیت رسانه ها ۴۵
الف : قوانین حاکم بر رسانه های نوشتاری ۴۷
ب : قوانین حاکم بر رسانه های دیجیتال ۴۹
ج : قوانین حاکم بر رسانه های سمعی وبصری ۵۰
د : قوانین حاکم بر صدا و سیما………………………………………………………………………………………………۵۲
ه : قوانین حاکم بر تبلیغات……………………………………………………………………………………………………. ۵۳
گفتار دوم: راهکار های کیفری ومعایب آن ۵۵

پایان نامه حقوق

گفتار سوم : راهکارهای غیر کیفری ۵۹
نقش رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم ۶۰
مبحث اول : نقش رسانه ها در پیشگیری اجتماعی از جرم ۶۲
گفتار اول : جرایم خشونت آمیز وپیشگیری اجتماعی به کمک رسانه ها ۶۲
گفتار دوم : جرایم اقتصادی ونقش رسانه هادر توانمند سازی جامعه برای پیشگیری از آنها ۶۵
عکس مرتبط با اقتصاد
مبحث دوم : نقش رسانه ها در پیشگیری فنی یا وضعی از وقوع جرم در تعامل با نظام عدالت کیفری
و ارتقای فرهنگ حقوقی ۶۶
گفتار اول : رسانه ها و پیشگیری وضعی از جرایم مالی و اقتصادی ۶۶
بند اول : آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه برای تقویت سیبل های مجرمانه ۶۶
بند دوم : نقش رسانه در ایجاد شفافیت بیشتر به عنوان عامل پیشگیری از بزهکاری اقتصادی ۶۷
گفتار دوم : پیشگیری وضعی از جرایم متعارف و خشونت آمیز به کمک رسانه ها ۶۷
گفتار سوم : نقش پیشگیرانه رسانه از طریق تعامل با نظام عدالت کیفری ۶۸
بند اول : نقش رسانه ها درتعامل و همکاری با نظام عدالت کیفری ۶۸
بند دوم : انتشار روند محاکمات و آگاه سازی عمومی نسبت به فعالیت نظام عدالت کیفری ۶۸
بند سوم : انتشار احکام محکومیت و نحوه مجازات بزه کاران و تأثیر آن در باز دارندگی از وقوع جرم ۷۰
گفتار چهارم : نقش رسانه در روشن سازی و ایجاد فرهنگ قانونی ۷۰
نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۲
منابع ومأخذ ۷۶
چکیده :
در عصر حاضر مهم ترین ابزار فعالیت های فرهنگی، رسانه های جمعی است که نقش آنان در بزهکاری و پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. برخی جنبه های زیان بخش این پدیده را در نظر گرفته و آنها را عوامل مؤثر تبهکاری به شمار آورده اند و برخی دیگر اثرات مطلوبشان را مطالعه نموده و از آنها به عنوان عوامل مفید نام برده اند. یکی از گروه هایی که می توان تأثیر رسانه بر آنها را مشاهده نمود کودکان می باشند. مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر تلویزیون بر کودکان این واقعیت را بیان می کند که بین تماشای تلویزیون توسط کودکان و واکنش ها و رفتارها و نگرش های آنان ارتباط مستقیم وجود دارد. کودکان با تماشای شگردهای شخصیت مورد علاقه خود و با توجه با دلایل خاص اجتماعی و روانی بدون درک نمایشی بودن عمل، دست به ارتکاب جرم و جنایت می زنند. البته علاوه بر تأثیر رسانه بر وقوع جرم در گروه های مختلف، جنبه آگاهی بخشی آن را نمی توان از نظر دور داشت. رسانه می تواند با اطلاع رسانی به بزه دیدگان بالقوه آن ها را تقویت نموده و نسبت به ترفند های ارتکاب جرم از سوی مجرمین آگاه کند. متعاقب آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه و توانمند شدن آنان در برابر حربه ها وترفند های بزهکاران فرصت های مجرمانه از بین خواهد رفت.
با توجه به تأثیر عمیق رسانه باید راهکارهایی نیز جهت کنترل دست اندرکاران ساخت برنامه ها در نظر گرفت. اولین موردی که به ذهن متبادر می شود راهکار کیفری است. با توجه به مطالعات انجام شده به نظر می رسد این عمل صرفاًموجب خواهد شد تا رسانه محافظه کارتر شده و به بیان حقایق نپردازد.
در یک فضای سالم و آزاد حرفهای، رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش هایی از جمله انتشار، تولید و پخش مطالب و برنامه های آموزنده برای عموم مخصوصاً کودکان و نسل جوان، معرفی انواع چالش های اجتماعی و فرهنگی و هشدار به قربانیان بالقوه آسیبهای اجتماعی، زمینه های رشد بزهکاری را کاهش دهند. همچنین، اقداماتی نظیر انتشار مصاحبههای روشنگر، اطلاعرسانی درخصوص نتایج تحقیقات جرمشناسی و سایر علوم اجتماعی و یا تهیه گزارش از فرایندها و واقعیات نظام قضایی و انعکاس نظرات متخصصان، ترویج بیشتر حس قانونمندی و آشنایی افراد با صور جرم، راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن و مجازات های تعیین شده از سوی محاکم و مخصوصاً نظارت بر روند برگزاری محاکمات، همگی آثار مفید انکارناپذیری در بهبود عملکرد نظام عدالت کیفری به دنبال خواهد داشت و مجموعاً به حذف رویه های نادرست و جرمزا کمک خواهد کرد. برای تحقق این مهم، به نظر می رسد آموزش خبرنگاران رسانه ها در زمینه ی مسایل وموضوع های حقوقی وقانونی مربوط به جرم و بزهکاری و نیز دسترسی مطبوعات به اطلاعات مربوط به دعاوی، محاکم و پروندهها و فراهم آوردن امکان برقراری ارتباط آزاد خبرنگاران با قضات و کارشناسان حقوقی از سوی دستگاه قضایی بتواند مفید باشد. متقابلاً، لازم است رسانه ها نیز با درک اهمیت و حساسیت موضوع پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، از سطحیگرایی و ارائه اطلاعات نادرست و ناقص به مخاطبان خودداری کنند و سازوکارهای معقولی برای ایفاء رسالتهای پرارج خود بیندیشند.
واژگان کلیدی :
رسانه، بزهکاری، پیشگیری، بزهکار، بزه دیده
مقدمه:
الف: طرح مسئله و ضرورت انجام پژوهش :
باتوجه به توسعه فناوری های ارتباطی، سرعت انتشار پیام های رسانه ای، تنوع محتوایی وکارکردهای متفاوت آن کمتر کسی یافت می شود که به قدرت اسطوره ایی این پدیده قرن حاضر اذعان نداشته باشد. این فناوری با مظاهر فریبنده خود جوامع را تحت سلطه قرار داده و جهان را به دهکده کوچکی تبدیل نموده که اخبار و اطلاعات به سرعت در سراسر آن منتشر می شود.
در عصر ارتباطات جامعه شناسان ومتفکران اجتماعی به تأثیر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در کنترل انحرافات وگسترش امنیت اجتماعی اشاره کرده اند. جرم شناسان نیز معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کند وبهترین وسیله برای روشن شدن اذهان وافکار عمومی است. رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش هایی از جمله تولید وپخش برنامه های آموزنده برای معرفی انواع چالش های اجتماعی، فرهنگی وهشدار به قربانیان اجتماعی و همچنین برنامه های آموزنده در راستای برنامه هدایت کودکان اجتماع وتولید وپخش آثاری برگزیده از مصاحبات، تحقیقات ویا بازدیدهای انجام شده از نظام قضایی و متخصصان آن برای ترویج بیشتر حس قانون مندی وآشنایی افراد باصور جرم ومجازات های تعیین شده از سوی دولت، سعی در کنترل اوضاع واصلاح بسترهای جرم زای جامعه داشته باشند.
بنابراین معرفی وشناساندن بزهکاری، مصادیق وروش های انجام آن وآموزش راهکارهای مقابله منطقی وآگاهانه در حوزه پیشگیری از جمله فعالیت هایی است که دست اندرکاران اجرایی کشور باید همواره برآن تاکید داشته و رسانه نیز می تواند با بهره گرفتن از ظرفیت های موجود خود، تحقق این آرمان هوشمندانه بشری را تسهیل ویاری نماید.
ب : اهداف پژوهش :
از آنجاییکه رسانه ها در زندگی افراد تأثیر داشته با برشمردن نقش رسانه ها در بزهکاری، روش های پیشگیری از ارتکاب جرم در رسانه معرفی تا شاید بتوان نقش جرم زای این فناوری را در جامعه کاهش داد. از طرفی از آنجاییکه بیشترین مخاطبین رسانه ها اطفال می باشند و به علت نفوذ زیاد رسانه بر روی این افراد یک گفتار از پایان نامه حاضر را به این قشر اختصاص داده شده تا با ارائه راهکارهای لازم از ارتکاب جرم از سوی این افراد پیشگیری نماییم .
ج : پرسشهای اصلی
۱- رسانه به عنوان بستر وقوع جرم می تواند موجب وقوع چه جرایمی شود ؟
۲- کارکردهای جرم زای رسانه در چه قشری بیشتر است و چرا ؟
۳- رسانه چگونه می تواند به عنوان ابزاری برای پیشگیری از وقوع جرم عمل کند ؟
د : فرضیات اصلی
با توجه به سئوالات مطروحه در تحقیق حاضر، به بیان فرضیاتی پرداخته می شود تا با تجزیه و تحلیل این فرضیه ها، نتایج نهایی تحقیق اخذ گردد :
۱- رسانه می تواند بستری برای وقوع جرایمی نظیر جرایم علیه اشخاص، اموال و مالکیت و جرایم اقتصادی باشد.
۲- نقش جرم زای رسانه بیشتر در مورد کودکان به دلیل نداشتن آگاهی و تجربه لازم و عدم شناخت صحیح در انطباق دادن داده ها ودلایلی از این دست می باشد.
۳- رسانه از طریق آموزش بزه دیدگان بالقوه جهت مقاوم سازی در برابر بزهکاران و همچنین با نمایش کیفر هایی که برای مجرمان در برابر تخلف و تخطی از قانون در نظر گرفته شده است، می تواند در کاهش جرم تأثیر گذار باشند.
ه : روش انجام پژوهش
روش انجام این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای است. جهت دستیابی به منابع مطالعاتی علاوه بر کتابخانه شخصی خود، از کتاب ها و منابع علمی دیگر، کتابخانه ملی، کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، بابل، دامغان، و همچنین کتابخانه دادگستری گلستان و مازندران، دفتر پیشگیری از جرم استان مازندران، کتابخانه دفتر تحقیقات کابردی نیروی انتظامی استان مازندران، کتابخانه عمومی ابن شهر آشوب ساری، کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان مازندران و در این میان نیز از سایت ها معتبر اینترنتی بهره جسته شد.
و : سوابق انجام پژوهش :
در رابطه با نقش رسانه بیشتر در زمینه جامعه شناسی و روانشناسی صحبت شده است. اما از دیدگاه حقوقی و بررسی نقش رسانه در بزهکاری افراد و چگونگی پیشگیری از جرایم از طریق رسانه صرفاً رضا مظلومان در کتاب خود تحت عنوان رادیو و تلویزیون و جرم در سال ۱۳۵۵، رضا مرادی مدیران در کتابنقش رسانه ها در بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم در سال ۱۳۹۱، و همچنین اصحاب حبیب زاده ، حسین افخمی، محمد رضا نادر پور در مقاله بررسی نقش دوگانه رسانه های جمعی در پیشگیری و وقوع جرایم در فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی درسال۱۳۸۸ به بررسی ا در رابطه با این موضوع پرداخته اند.
ز : تقسیم بندی وسازماندهی مطالب :
به لحاظ کلی بودن تحقیق و گستردگی مباحث مورد نظر، گنجاندن این مباحث در یک چهارچوب منسجم چندان ساده به نظر نمی رسد. با این حال، این تحقیق در دو فصل اصلی می باشد. علت این تقسیم بندی ارائه هر چند بیشتر و مناسب تر مطالب موجود در خصوص موضوع تحقیق می باشد. فصل اول که تبیین مفاهیم پایه ای و نقش رسانه ها در پیدایش و گسترش بزهکاری می باشد به مفاهیمی ابتدایی همچون جرم، انحراف، جرم شناسی، مفهوم و انواع پیشگیری، مفهوم رسانه در جهت آگاهی بیشتر خواننده و همچنین کارکردهای فرهنگی و اجتماعی رسانه در جوامع امروزی و بررسی نظریات موجود در باب رسانه و اهرم ها و راهکارهای موجود برای کنترل نقش جرم زایی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم نقش رسانه در پیدایش و گسترش بزهکاری از طریق آگاه سازی بزه دیدگان و ایجاد شفافیت بیشتر و همچنین نقش پیشگیرانه رسانه از طریق تعامل با نظام عدالت کیفری و ارتقای فرهنگ حقوقی مورد بحث قرار گرفته است .
ح : مشکلات وچالشهای انجام پژوهش
مهم ترین مشکل و مانعی که در جمع آوری و نگارش این تحقیق وجود داشت؛ فقر منابع کافی در رابطه با نقش رسانه در بزهکاری و پشگیری به عنوان یک نقیصه جدی می باشد.
تبیین مفاهیم پایه ای و نقش رسانه های همگانی در پیدایش وگسترش بزهکاری
فصل اول : تبیین مفاهیم پایه ای
قبل از ورود به بحث اصلی این پژوهش یعنی نقش رسانه ها در بزهکاری وپیشگیری از وقوع آن، مطابق اصل کلی در هر پژوهش به تبیین مفاهیم پایه ای که شامل بزهکاری، پیشگیری و رسانه و شعب و شاخه های آن از مناظر و دیدگاه های مختلف می پردازیم. این فصل شامل دو مبحث وچهار گفتار می باشد که اصطلاحات فوق مورد تحلیل وارزیابی قرارخواهند گرفت.
مبحث اول : بزهکاری و پیشگیری از آن
مبحث اول این فصل به یکی از مفاهیم اصلی این پژوهش یعنی بزهکاری و پیشگیری از آن تخصیص داده شده است. در این مبحث مفاهیم مربوط به بزهکاری و پیشگیری، تعریف ورویکردهای مختلف مربوط به آنها مورد تعریف وتدقیق قرار خواهند گرفت.
گفتار اول : مفهوم بزهکاری
قبل از تعریف مفهوم بزهکاری لازم است تا اصطلاحات مرتبط با آن برای دستیابی به تعریفی درست وجامع مورد بررسی قرار گیرند، که به قرار زیر می باشند :
الف : جرم
بزه یا جرم از نظر لغوی به معنای ” گناه ” است.[۱]
از دیدگاه جرم شناسی جرم به هرفعل یاترک فعل زیان آور فردی یا گروهی اطلاق می شود که مخل نظم اجتماعی ومغایر باشئون انسانی باشد، ولو اینکه قانون مجازات معترض به آن نشده باشد.[۲]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).۲-۲-۹-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانهمدیر محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه […]

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش- قسمت ۴

معاون پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات هرمزگان   چکیده   هدف این پژوهش، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش می باشد.با توجه به جدول مورگان، تعداد ۳۷۰ نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای سنجش عملکرد، آگاهی […]