ش. دی ۲۸ام, ۱۳۹۸

نظام تعیین کیفییت با استفاده از آموزش ضمن خدمت

Three arrows circle image with white background

. تشکیل کمیته ای از متخصصان وکارشناسان چند وزراتخانه در سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی به منظور تدوین ومشخص کردن رسالتها، اهداف، ویژگیها وسایر خصوصیات مرتبط با تضمین کیفیت.

قانونمند کردن «نظام تضمین کیفیت » در مجلس شورای اسلامی به منظور تداوم بخشیدن به این فعالیت ودریافت بودجه مناسب.

استفاده از فرصت های موجود در گردهماییهای منطقه ای وبین المللی واعزام کارشناسان ومتخصصان به این اجتماعات.

با توجه به ورود فناوریهای اطلاعاتی به حوزه آموزش وپرورش کشور، ضرورت توجه به استاداردها، وشاخصها ونیز تعیین خط پایه در آموزش از هم اکنون باید دیده شود. (مبشر، 1376)

به جرات می توان از سه فقرآشکار در زندگی، ونیز در دنیای یاددهی– یادگیری یاد کرد: فقر، خوب دیدن ، فقر خوب شنیدن، فقر خوب عمل کردن

. تشکیل کمیته ای از متخصصان وکارشناسان چند وزراتخانه در سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی به منظور تدوین ومشخص کردن رسالتها، اهداف، ویژگیها وسایر خصوصیات مرتبط با تضمین کیفیت.

قانونمند کردن «نظام تضمین کیفیت » در مجلس شورای اسلامی به منظور تداوم بخشیدن به این فعالیت ودریافت بودجه مناسب.

استفاده از فرصت های موجود در گردهماییهای منطقه ای وبین المللی واعزام کارشناسان ومتخصصان به این اجتماعات.

با توجه به ورود فناوریهای اطلاعاتی به حوزه آموزش وپرورش کشور، ضرورت توجه به استاداردها، وشاخصها ونیز تعیین خط پایه در آموزش از هم اکنون باید دیده شود. (مبشر، 1376)

به جرات می توان از سه فقرآشکار در زندگی، ونیز در دنیای یاددهی- یادگیری یاد کرد: فقر، خوب دیدن ، فقر خوب شنیدن، فقر خوب عمل کردن