(نرجه،، تلویزیونی، زواره،، رادیویی، 2027

هستند.» (گلی زواره، 1385: 251) شهرمهمی ندارد. دارای 3 ایستگاه رادیویی و 1 ایستگاه تلویزیونی است. مرکز آموزش عالی هم دراین کشور وجود ندارد. (نرجه، 1380: 74)

49-1- مالزیا
جمعیت در سال 2007، 24،821،286نفر بوده و تراکم جمعیت آن 4/74 نفردرهرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور759/1% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 33،553،414 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2064 است. امید به زندگی 76/72 سال، نرخ تولد 65/22 ونرخ مرگ ومیر50/5 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 349) «از لحاظ نژاد 4/50% مالایی، 7/23% چینی، 11%بومی،1/7%هندی و8/7% سایر نژادها هستند. زبان رسمی مالایی ودیگرزبان ها انگلیسی، چینی وتامیل است. درمورد دین 4/60%مسلمان، 2/19% بودایی، 1/9% مسیحی، 3/6% هندو، 6/2% کنفوسیوس، تائووسایرادیان قدیمی چین و 3/2% سایر ادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 251) شهرهای مهم آن ایپوه، کلانگ، پتالینگ جایا و جوهورباهارو نام دارند. مالزی فرهنگ برجسته ای دارد و تعداد افراد بیسواد در آن بسار کم است. دارای 441 ایستگاه رادیویی و88 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 42،174 نفر و دارای 41 مرکز آموزش عالی 41 است. (نرجه، 1380: 76)

50-1-جمهوری مالی
جمعیت آنها در سال 2007، 11،955،402 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 5/10 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور681/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 18،365،889 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2044 است. امید به زندگی51/49 سال، نرخ تولد 61/49 ونرخ مرگ ومیر51/16 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 350)«از لحاظ نژاد 50% ماندا (بامبارا،مالینکه ،سنوفو)، 17% پیول، 12%ولتایی، 6%سونقایی، 10%توارق ومور و 5%سایر نژادها هستند. زبان رسمی فرانسه و زبان دیگربامبارا است. درمورد دین90% مسلمان، 1%مسیحی و9% عقایدسنتی را دارا هستند.» (گلی زواره، 1385: 252) شهرهای مهم آن سیکاسو،سگو،موپتی وگائومی نام دارند. دارای 30 ایستگاه رادیویی و 1 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان18،662 نفر و دارای 2 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 79)

51-1- پادشاهی مراکش
جمعیت در سال 2007، 33،757،175 نفربوده و تراکم جمعیت آن1/42 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور528/1% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن44،073،368 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2072 است. امید به زندگی 22/71 سال، نرخ تولد 64/21ونرخ مرگ ومیر54/5 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 351)«از لحاظ نژاد 1/99% عرب– بربر، 2/0%یهودی و7/0% سایرنژادها هستند. زبان رسمی عربی است ودیگرزبانها لهجههای بربری و فرانسه میباشد. درمورد دین7/98% مسلمان ،1/1% مسیحی و 2/0% سایر نژادها هستند.» (گلی زواره، 1385: 253)شهرهای مهم آن دارالبیضا(کازابلانکا)، فاس، مراکش، طنجه و اغادیر نام دارند. دارای 58 ایستگاه رادیویی و 35 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 266،507 نفر ودارای 68 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 80)

52-1-جمهوری عربی مصر
جمعیت در سال 2007، 80،335،036 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 5/68 نفردر هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور 721 /1% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 107،986،355 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال2065 است. امید به زندگی 57/71 سال، نرخ تولد53/22 ونرخ مرگ ومیر11/5 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 352)«از لحاظ نژاد 98% مصری، 1%بربر، نویین وبجا، 1%یونانی، ارمنی وسایرنژادهای اروپایی هستند. زبان رسمی عربی ودیگرزبانها انگلیسی و فرانسوی است. درمورد دین 90% مسلمان (اکثریت سنی)، 9% قبطی و 1% مسیحی هستند.» (گلی زواره، 1385: 254) شهرهای مهم آن اسکندریه، دومیاط، سوئز، زیت وپرت سعید نام دارند. دارای 59 ایستگاه رادیویی و 98 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان1،316،491نفرو دارای 356 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 82)

53-1-جمهوری اسلامی موریتانی
جمعیت در سال 2007، 3،270،065 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 8/2 نفردرهرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور867/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 5،145،120 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2042 است. امید به زندگی 51/53 سال، نرخ تولد56/40 ونرخ مرگ ومیر89/11 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 353)« از لحاظ نژاد 70% قبایل مور، 30%سیاهپوست آفریقایی هستند. زبان رسمی عربی ودیگر زبانها فرانسوی، فولانی وسونینکه است. درمورد دین 100%مسلمان هستند.» (گلی زواره، 1385: 2553) شهرهای مهم آن نواذیبوکیفا، روسو و کائدی نام دارند. دارای16 ایستگاه رادیویی و1 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 12،912نفرودارای 10مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 84)

54-1-جمهوری موزامبیک
جمعیت در سال 2007، 20،905،585 نفربوده و تراکم جمعیت آن 6/22 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور803/1% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن28،444،139 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2062 است. امید به زندگی 9/40سال، نرخ تولد54/38 ونرخ مرگ ومیر51/20 محاسبه شده است. (صفوی، 1387)«از لحاظ نژاد 66/99% آفریقایی (ماکوانا، تسونگا،ماکوا،شونا)، 6/0% اروپایی، 2/0% آفریقایی-اروپایی و8/0% هندی هستند. زبان پرتغالی،بانتو و سواحلی است. درمورد دین 8/23% کاتولیک، 8/17%مسلمان، 5/17% مسیحی صهیونیست، 8/17% سایر ادیان و 1/23% نامشخص هستند. »(گلی زواره، 1385: 256) شهرهای مهم آن ماتولا، بیرا و نامپولا نام دارند. دارای 41 ایستگاه رادیویی و 1 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 9،314 نفر و دارای 18 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 85)

55-1-جمهوری نیجر
جمعیت درسال2007، 12،894،865 نفر بوده و تراکم جمعیت آن4/9 نفردرهرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور898/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن20،368،729 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2042 است. امید به زندگی 30/44 سال، نرخ تولد16/50 ونرخ مرگ ومیر59/20 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 355)«از لحاظ نژاد 26% قبایل جرما- سونغایی، 15% تازاراوا ، 11% فولانی، 7 % هوساو 41% سایر نژادها هستند. زبان رسمی فرانسوی و دیگر زبانها هوسا وفولانی است. درمورد دین 80% مسلمان و 20% سایرادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 257) شهرهای مهم آن زیندر، مرادی، آگادس و تاهوا نام دارند. دارای 15 ایستگاه رادیویی و 3 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 18،409 نفر و دارای 49 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 86)

56-1- جمهوری فدرال نیجریه
جمعیت آنها در سال 2007، 135،031،164 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 2/134 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور379/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 199،278،992 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2049 است. امید به زندگی44/47 سال، نرخ تولد 2/40 ونرخ مرگ ومیر68/16 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 356)«از لحاظ نژاد 5/17% یوروبا، 2/17%هوسا، 3/13%ایبو، 7/10% فولانی، 3 /41% سایر نژادها هستند. زبان رسمی انگلیسی و دیگر زبانها هوسا، یوروبا، ایبو و فولانی است. درمورد دین50% مسلمان، 40% مسیحی و10% دارای عقاید سنتی هستند. قدیمی ترین تمدن شناخته شده است.» (گلی زواره، 1385: 258)شهرهای مهم آن لاگوس، کانو ، ایبادان ، کادونا، بنین سیتی نام دارند. دارای 130 ایستگاه رادیویی و3 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 83،488 نفرو دارای 133مرکزآموزش عالی است. (نرجه، 1380: 88)

57- 1-جمهوری یمن
جمعیت در سال 2007، 22،230،531 نفربوده و تراکم جمعیت آن7/36 نفردرهرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور461/3% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 37،618،505 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2036 است. امید به زندگی 52/62سال، نرخ تولد76/42 ونرخ مرگ ومیر50/8 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 357)«از لحاظ نژاد 8/92% عرب، 7 /3% سومالی،1/1% سیاهپوست و4/2% سایر نژادها هستند. زبان عربی است. درمورد دین 9/98% مسلمان (60% سنی ،40% شیعه ) و 1/1% سایر ادیان را دارا هستند.» (گلی زواره، 1385: 259) شهرهای مهم آن عدن، تعز، حدیده ومکلا نام دارند. صنعا تنها شهری است که به عنوان آثار باستانی شناسایی شده اما هنوز مردم در آن اقامت دارند سومین مسجد جهان اسلام ، مسجد جامع صنعاست. دارای 9 ایستگاه رادیویی و 7 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان184،072 نفر و دارای 7 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 89)

نتیجه گیری:
شرایط اجتماعی و جمعیتی جهان اسلام در این فصل ویژگیهایی از جوامع 57 کشور اسلامی را بیان میکند که بسیاری از ویژگیهای جمعیت شناختی چون جمعیت، تراکم، نرخ رشد و ….. را مورد بررسی قرار داده است. نژاد، زبان، مذهب و بررسی تعدادی از رسانهها نیز در این فصل به مطالعهی توزیع این ویژگیها کمک نموده است. همچنین تعداد دانشجویان و مراکز آموزش عالی به مطالع در این زمینه کمک نموده است. در میتوان گفت به منظور برنامه ریزی در بسیاری از زمینه ها در جهان اسلام دسترسی به چنین اطلاعاتی دیدی بازتر را دز اختیار مسئولین قرار میدهد.

فصل دوم: ویژگیهای اقتصادی کشورهای اسلامی
امروزه ویژگیهای اقتصادی کشورها در تعیین سرنوشت آنها در باب وابستگی و استقلال نسبت به سایرین از نقش حائز اهمیتی برخوردار است. تامین نیازهای مالی و اقتصادی و یا عدم توانایی در برآوردن این نیازها بر سایر وجوه تاثیر میگذارد. شناخت ویژگیهای اقتصادی کشورهای اسلامی جهت بالابردن توان آنها میتواند قدرت و نفوذ جهان اسلام را تا حد زیادی افزایش دهد.در این فصل به بیان تعدادی از مشخصههای اقتصادی57 کشورهای اسلامی عضو در جهان اسلام پرداخته شده است.این ویژگیها شامل واحد پول، درآمد بودجه، هزینهی بودجه، تولید ناخالص ملی و منشا آن، سرمایه گذاری، بدهی خارجی، محصولات عمدهی کشاورزی، کاربری زمین، منابع معدنی، تولیدات صنعتی، صادرات،نیروی کار و توزیع نیروی کار است.

1-2- جمهوری آذربایجان
«واحد پول منات آذربایجان است.»(نرجه، 1380: 22) درآمد بودجه 008/6میلیارد دلارو هزینهی بودجه804/5 میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی 1/58 میلیارد دلارومنشاآن1/14%کشاورزی، 7/45%صنعت و2/40% خدمات میباشد. سرمایه گذاری 9/44% از تولید ناخالص ملی است. بدهی خارجی483/2میلیار