میکند.، شغل، اطلاعاتی، مشاغل، اونت

کاری صریحاً از وی به عنوان فردی صمیمی و دست یافتنی یاد میکنند

آن قدر کار میکند تا مطمئن شود و اصول مدیریت عملکرد خوب در محیط کار وی دائماً وجود داشته و اعمال میگردد

تمایل به خدمت : تعهد فردی از خود بروز می دهد

غیر اثر بخش
تا حدودی اثر بخش
اثر بخش
بسیار اثر بخش
الگوی کامل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
نمیتواند خواستهها و عقاید مشتریان را به خاطر بسپارد
مشکلات مشتریان را به شکل منفعلانه و بدون داشتن روحیه فعال حل میکند

صرفاً وظایف محوله را انجام داده و از آنها تجاوز نمیکند

فقط در مواردی به شرکت اظهار تعهد میکند که ضرری متوجه منافع شخصی وی نگردد

خود و دیگران را مسئول رسیدن به