موفقیت نوآوری در سازمان

– توصیه هایی در خصوص موفقیت نوآوری در سازمان

 

        نهادینه شدن فرهنگ ارائه ایده و اجرای طرح های نو و معرفی نوآوری در سازمان به عنوان یک ارزش اجتناب ناپذیر تقاء و توسعه

        ارتقاء صمیمیت و اعتماد، در میان افراد و گروه های کارآمد و تشویق افراد و گروه های کاری به ارائه طرح ها و ایده های نو

         استفاده موثر از مهارتهای افراد با توجه به دانش و توانایی های آنها

        پشتیبانی از خطرپذیری و دگرگونی و تحمل اشتباهات کارکنان از سوی مدیران

        تشویق به کارگروهی از طریق ایجاد اهداف و ارزشهای مشارک

        پشتیبانی از واحد تحقیق و تویعه فعال که یکی از ضرورت های اساسی برای نهادینه کردن نوآوری است(رسولی، 1389،ص34).

 

 

حکایت:

در زمان های قدیم، پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار داده و برای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را جایی مخفی کرد. بعضی از بازرگانان  و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت ار کنار تخته سنگ می گذشتند، بسیار هم غرولند می کردند که این چه شهری است که نظم ندارد، حاکم شهر عجب مرد بی عرضه ای است. با این وجود هیچکس تخته را از وسط برنمی دانشت. نزدیک غروب یک روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بوده یه سنگ نزدیک شد. بارهایش را  زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کناری قرار داد. ناگهان کیسه ای را دید که وسط جاده و زیر تخته سنگ قرار داده سده بود. کیسه را باز کرد و داخل آن سکه های طلا و یک یادداشت پیدا کرد. پادشاه در آن یادداشت نوشته بود: هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی باشد.

نکته : در جایی خوانده ام که«قطعه سنگی که مانع راه اشخاص ضعیف و درمانده است در راه انساهای توانمند و صاحبان اراده به منزله پله ای می شود که آنها را به طرف ترقی و تعالی سوق می دهد» (محمد کیا و همکاران, 1386, ص56).