منبع پایان نامه با موضوع کیفیت زناشویی

بعد تعارض زناشویی و بعد صمیمیت جنسی موثر است، ولی در بعد تعهد زناشویی و بعد سازگاری زناشویی موثر نبوده است.
پژوهش عیسینژاد، احمدی و اعتمادی(1387)، با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی و کیفیت روابط زناشویی صورت گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که شادمانی ذهنی و عواطف مثبت بر کیفیت روابط زناشویی تاثیر مثبت دارند. همچنین عواطف منفی تاثیر منفی بر کیفیت روابط زناشویی دارند.
پژوهش عیسینژاد، شماعی، بطلانی و دیگران(1387) به مدل سازی رابطه ساختاری سلامت اجتماعی و کیفیت روابط زناشویی پرداخته است. نتایج این پژوهش که بر روی 212 نفر(متاهل) صورت گرفت نشان داد که انسجام اجتماعی، انطباق اجتماعی، مسئولیتپذیری اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی، بخش زیادی از نمرات کیفیت روابط زناشویی را تبیین میکنند و متغیرهای مهمی در پیشبینی کیفیت روابط زناشویی هستند و با هم ارتباط مثبت دارند.
پژوهش عیسینژاد، احمدی، اعتمادی ودیگران(1387)، به مدل سازی رابطه ساختاری مولفه های هوش هیجانی بر اساس مدل پترایدز، فردریکسون و فارنهام (2004) با کیفیت ازدواج پرداخته است. نتایج این پژوهش که بر روی 286 نفر(متاهل) صورت گرفت نشان داد که بین مولفه های هوش هیجانی و کیفیت روابط زناشوی رابطه مثبت وجود دارد و مولفه های درک عواطف خود و دیگران، مهارتهای اجتماعی، کنترل عواطف و خوشبینی به ترتیب کیفیت روابط زناشویی را به بیشترین میزان ممکن پیشبینی میکنند.
در پژوهش شیبانی تذرجی(1386) با عنوان «بررسی رابطه بین بهزیستی ذهن و کیفیت زندگی زناشویی در زنان و مردان شهر سیرجان» نتایج نشان داد که همبستگی معنی داری بین بهزیستی ذهنی مردان و زنان و کیفیت زندگی زناشویی وجود دارد. این تحقیق بر روی 50 زن و 50 مرد بررسی شد.
در پژوهش اسدی صادقی(1385) با عنوان «مقایسه کیفیت زندگی زنان متاهل شاغل و خانه دار شهرستان زابل» به نتایج نشان داد که اشتغال به تنهایی سبب ارتقاء کیفیت زندگی در زنان نمی شود. تاثیرات منفی اشتغال به سلامت روانی زنان خصوصاً زنان با مشاغل سطح پایین انکار ناپذیر است.
منادی(1380) در پژوهشی به بررسی رابطه موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده با کیفیت رابطه زناشویی پرداخته است. نتایج این پژوهش که بر روی 400 زن دارای همسر صورت گرفت، نشان داد که بین موقیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با کیفیت روابط زناشویی رابطه وجود دارد. همچنین یافتهها نشان داد که موقعیت فرهنگی ارتباط بیشتری با کیفیت رابطه زناشویی دارد.

2-5-2- پیشینه پژوهش در خارج از کشور
کارسون، کارسون، گیل و باکوم (2004) به بررسی اثربخشی غنیسازی روابط بر ابعاد روابط زناشویی پرداختهاند. نتایج پژوهش نشان داد که غنی سازی روابط باعث افزایش رضاتمندی زناشویی، استقلال، صمیمیت و پذیرش در بین زوجین شده است. همچنین نتایج پیگیری پس از 3 ماه نشان داد که مداخله اثربخشی خود را همچنان حفظ کرده است. شرکتکنندگان اظهار کردند که نسبت به قبل از دوره، سازگاری بیشتری دارند و راحتتر با همدیگر ارتباط برقرار میکنند.
موری، رز، بلیویا، هولمز و دیگران (2002) اثربخشی غنی سازی روابط را بر بهبود عزت نفس و ابعاد ارتباط زوجین بررسی نمودهاند. یافتههای پژوهش نشان داد که غنی سازی روابط عزت نفس زوجین را افزایش داده است. همچنین صمیمیت، تعهد وسازگاری زوجین افزایش یافت.
بروکس، جورنی و مازا (2001) زوج درمانی گروهی به شکل غنی سازی روابط را بر روی 22 زوج اجرا کردند. نتایج نشان داد که این دوره باعث افزایش صمیمیت، تعهد، اعتماد و سازگاری زناشویی شده است. پیگیری بعد از شش ماه تنها برای سازگاری صورت گرفت و نشان داد که غنی سازی همچنان اثر بخشی خود ار حفظ کرده است.
دوکت (2001) اثربخشی غنی سازی روابط را بر افزایش سازگاری زناشویی و سازگاری عمومی زوجهای مبتلا به HIV بررسی نموده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که این مداخله اثربخش بوده است. همچنین زوجهای شرکت کننده در این دوره ها آمادگی و پذیرش بیشتری برای یادگیری نحوه برخورد با بیماریشان نشان میدادند و به توصیههای متخصصین عمل مینمودند.
شولنبرگر (2001) اثربخشی غنی سازی روابط را بر ارتقای سازگاری زناشویی بررسی نمود. یافتههای این پژوهش که بر روی 28 زوج صورت گرفت، نشان داد که این شیوه باعث افزایش سازگاری زناشویی، توافق و همفکری در مسائل زناشویی شده است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تحصیلات با سازگاری زناشویی ارتباط مثبت دارد.
آکاردینو و جورنی (1998) اثربخشی برنامه غنی سازی روابط را بر کیفیت زناشویی افراد زندانی و همسران آنها بررسی نمودند. یافتهها نشان داد که این دوره باعث افزایش سازگاری زناشویی، سازگاری عمومی وسلامت روانی زندانیان و همسران آنها شده است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بروکس (1997) در کار در زمینهی تمرین گروهی یک برنامهی زمانبندی شدهی 12 هفته ای را به شکل زوج درمانی گروهی غنی سازی روابط بکار گرفت. نتایج نشان زوج ها نمرات بالاتری در سازگاری زناشویی، اعتماد و صمیمیت بدست میآورند. پیگیری بعد از سه ماه نشان داد که درمان غنی سازی روابط همچنان اثربخشی خود را حفظ کرده است.
براک و جانینگ (1983)، غنی سازی روابط را با برنامه های آموزش تعامل زوجی در یک نمونهی مرکب از زوج های مضطرب و غیر مضطرب مقایسه کردند. نتایج نشان داد که غنی سازی روابط در بهبود تعامل و رضایت زوجی موثرتر است. شرکت کنندگان در غنی سازی روابط بعد از سه ماه پیگیری نیز همچنان نمرات بالایی بدست آوردند.
در مطالعهی دیگری در زمینه ی غنی سازی روابط به شکل گروهی، جسی و جورنی (1981)، غنی سازی روابط را با یک برنامهی گروهی گشتالتی تسهیل روابط مقایسه کردند. نمونه مرکب از دو دسته زوج مضطرب و غیرمضطرب بود. هر دو گروه در تمام متغیرهای مورد مطالعه شامل سازگاری زناشویی، اعتماد، انسجام، و میزان تغییرات مثبت در روابط مورد مشاهد قرار گرفتند. شرکت کنندگان غنی سازی روابط در تعامل، رضایتمندی از ارتباط و توانایی حل مسئله نمرات بیشتری بدست آوردند.
برنامه ارتقای روابط ویمن (1973) در مقایسه با برنامههای رفتاری، نشان داد که هر دو برنامه بر تعامل، سازگاری، همکاری و انطباق زناشویی اثرگذارند. با این وجود، شرکت کنندگان غنی سازی روابط تجارب خود را عمیقتر، بهتر، ارزشمندتر، مهیج تر، قوی تر، زیباتر، مهمتر، راحت تر و تخصصیتر از شرکت کنندگان گروه رفتار درمانی درجهبندی کردند. در هر دو روش درمانی، اطلاعات 10 هفته بعد از درمان بدست آمده بود.
در یک فراتحلیل داده های 85 پژوهش از برنامه های غنی سازی زناشویی و درمان ساختاری را جمع آوری و مقایسه شد(گیبلین، اسپرینکل و شیهان ، 1985). این داده ها از 14 نوع از برنامههای زناشویی(با برخی از اطلاعات از سایر برنامهها مانند دارونماها و رویکردهای التقاطی) جمعآوری شده بود. میانگین میزان تاثیرگذاری 44/. بدست آمد. به استثناء غنی سازی روابط که میزان تاثیرگذاری آن 96/. بود. در حقیقت غنی سازی روابط تنها برنامهای بود که بیشترین میزان تاثیرگذاری مثبت را بدست آورده بود. این شواهد نشان میدهد که غنی سازی روابط پایایی مناسبی را در بلندمدت نشان میدهد.
رابطه بین بخشودگی در کیفیت زناشویی توسط فینچام(2007) بر روی 91 نفری زوجین مورد بررسی قرار گرفت داده های مربوط به بخشودگی و کیفیت زناشویی در دو موقعیت جداگانه یا وقفه زمانی 12 ماهه بدست آمد نتایج نشان داد جهت تاثیر برای مردان از کیفیت زندگی بر بخشودگی است اما برای زنان جهت تاثیر از بخشودگی به کیفیت زناشویی است.
چگونگی تاثیر کیفیت زناشویی، خلق ماهرانه و دلبستگی بر روابط دوستانه کودک با همسالانش توسط تامسون و استوارت (2007) مورد بررسی قرار گرفت. کودکان این تحقیق توسط موسسه ملی سلامت و رشد کودکان در فاصله های یک ماه بعد از تولد زمانی که کودک 2 تا 4 ساله بود و همچنین در پایه های اول و سوم دبستان مورد بررسی قرا رگرفتند. از مقیاسهای دلبستگی مادر – کودک و شاخص افسردگی برای تعیین افسردگی خلقی مادر استفاده شد. نتایج رگرسیون نشان داد که کیفیت بهتر روابط دوستانه به طور معناداری با کیفیت بهتر زناشویی و دلبستگی امن تر رابطه دارد.
سنفورد (2006) در مطالعه خود بر روی 77 زوجی که تازه ازدواج کردهاند دریافت انتظارات و اسنادهای همسران در هنگام بحث های تعارض برانگیز نقش مهمی و کیفیت زندگی زناشویی دارد. از جمله انتظار درک شدن توسط همسر و اسنادهای مثبت نقش مهمی در کاهش تعارضات دارد.
در پژوهشی که توسط باکوم، هالوگ، اتکین، انگل وهمکاران (2006) صورت گرفت پیش بینی طولانی مدت کیفیت زناشویی به دنبال برنامه آموزش ارتباط مورد بررسی قرار گرفت. باکوم و همکارن به طور غیر منتظره ای دریافتند که زنانی که در پاسخ به برنامه آموزشی بهبود ارتباط، تعاملات مثبت شان خیلی زیاد افزایش یافته بود به احتمال بیشتری بعد از 5 سال پریشان می شوند.
هارپر و اسچالج و سندبرگ (2000) در پژوهش بر روی زوجین 55 تا 75 ساله ها به رابطه میان استرس روزانه صمیمت و کیفیت زناشویی پرداختند. داده نشان داد که استرس روزانه به طور منفی روی کیفیت زناشویی زوجین اثر دارد. و همچنین صمیمت تعدیل کننده رابطه میان کیفیت زناشویی و استرس برای هر زوج است.
در پژوهشی که توسط استنلی، آماتو، جانسون و مارکمن (2006) صورت گرفت به بررسی رابطه آموزش پیش از ازدواج، کیفیت زناشویی و ثبات زندگی زناشویی پرداخته شد. نمونه تحقیق از زوجین 14 ایالت آمریکا و طبقه متوسط انتخاب شدند. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان در برنامه آموزشی پیش از ازدواج سطوح بالای از رضایت و تعهد در ازدواج و سطوح پایین تعارض و همچنین طلاق را نشان می دادند.
2-6- جمع بندی

در این فصل به بیان ادبیات نظری و پیشینه پژوهش پرداخته شد. در بخش ادبیات نظری مفهوم سازه کیفیت روابط زناشویی به عنوان سازهای بین فردی تشریح گردید و چگونگی ارتباط و همپوشی این سازه با سازه های رضایتمندی و سازگاری زناشویی بیان شد. همانطور که ذکر شد کیفیت روابط زناشویی در بعد ذهنی نشانگر میزان رضایتمندی و در بعد عینی نشان دهنده سازگاری زناشویی است. سپس نظریههای تبیین کننده کیفیت روابط زناشویی ذکر شدند. در ادامه رویکردها و برنامههای پیشگیری و غنیسازی بیان شد و مدل غنیسازی روابط(R. E ) روابط و پایه های نظری آن ذکر شد. در نهایت پیشنه پژوهش در ایران و در خارج کشور بیان شد. همانگونه که در بخش پیشینه پژوهشی آمده است، پژوهشهای چندانی در ایران در مورد کیفیت روابط زناشویی صورت نگرفته است. در مجموع پژوهش ها غنی سازی روابط را یک رویکرد فوق العاده موثر نشان داده است. این روش به صورت تجربی با سایر برنامه های زوج درمانی مقایسه شده است. در این مقایسه ها، غنی سازی روابط در مقایسه باشیوههای دیگر در میزان اثربخشی برتری داشته است.

2

فصل سوم
روش پژوهش

3-1- مقدمه
در این فصل ابتدا روش پژوهش، سپس جامعه‌ی آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری شرح داده می شود. درادامه معرفی ابزار پژوهش و ویژگی روانسنجی آن خواهد آمد. سپس نحوه مداخله و شیوه اجرا و روش های تحلیل داده‌ها و اطلاعات و شیوه‌های آماری بیان می‌شود.
3-2- روش پژوهش
این پژوهش نیمه تجربی است و در آن از پیشآزمون و پسآزمون دو گروه شامل گروه آزمایش و گروه کنترل استفاده شده است و مرحله پیگیری پس از یکماه اجرا شده است. دیاگرام این پژوهش در جدول (3-1) آمده است.

همانطور که در جدول(3-1) آمده است، طرح پژوهش از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه (کنترل) است.T1 و T2 و T3 به ترتیب نشان دهنده پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری و X نشاندهنده متغیر مستقل(غنیسازی روابط) است.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق مراجعان مرکز جامع پزشکی و مشاوره اصفهان در سال 1387 بودند.
3-4- نمونه‌ی پژوهش و روش نمونه‌گیری
نمونه پژوهش از میان مراجعان مرکز جامع پزشکی و مشاوره اصفهان به شیوه‌ی در دسترس انتخاب شد. بدین صورت که با اعلام برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای زناشویی از علاقمندان ثبت نام به عمل آمد. از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان 6 3 نفر در پیش‌آزمون شرکت کردند. این 36 نفر در دو گروه آزمایش و مقایسه به صورت تصادفی، جایگزین شدند. 20 نفر در گروه آزمایش و 16 نفر در گروه کنترل قرار داده گرفتند. از همین تعداد پیگیری به عمل آمد. جدول(3-2) روند حضور و افت تعداد افراد نمونه را نشان می‌دهد.

جدول(3-3) تعداد مردان و زنان را در گروه آزمایش و گواه نشان میدهد.

جدول(3-4) وضعیت تحصیلات دو گروه آزمایش و گواه را نشان میدهد.

جدول(3-5) تعداد فرزندان دو گروه آزمایش و گواه را نشان میدهد.

جدول(3-6) میانگین و انحراف استاندارد سن نمونه پژوهش را نشان میدهد.

جدول(3-7) میانگین و انحراف استاندارد میزان درآمد گروه آزمایش و گواه را نشان میدهد.

جدول(3-8) میانگین و انحراف استاندارد طول مدت ازدواج گروه آزمایش و گواه را نشان میدهد.

3-5- ابزار پژوهش:
3-5-1- پرسشنامه سازگاری زوجی اصلاح شده (RDAS):
این پرسشنامه توسط باسبی، کران، لارسن و کریستنسن (1995؛ به نقل از هولیست و میلر،2005) ساخته شده است. فرم اصلی این مقیاس توسط اسپنیر(1979) و بر اساس نظریهی لیوایز و اسپنیر(1979) در مورد کیفیت روابط زناشویی ساخته شده است (ادیتال، 2005). فینچام، برادبوری و بیچ(2000) نیز پس از مطرح کردن نظریه‌ی خود در مورد کیفیت زناشویی، این پرسشنامه را بعنون ابزاری مناسب برای ارزیابی کیفیت زناشویی معرفی می‌کنند. . این پرسشنامه ی 14 سوالی که از روی فرم اصلی 32 سوالی که توسط اسپنیر (1976) ارائه شده بود ساخته شده است به صورت طیف 6 تایی از 0 تا 5 نمره گذاری می‌شود، طوری که پاسخ کاملاً موافق نمره ی 5 و پاسخ کاملاً مخالف نمره‌ی صفر می گیرد. این ابزار از سه خرده مقیاس- همفکری و توافق، رضایت، انسجام- تشکیل شده است که در مجموع نمره کیفیت زناشویی را نشان می دهند و نمرات بالا نشان‌دهنده کیفیت زناشویی بالاتر است (هولیست و میلر، 2005). تحلیل عاملی تأییدی، ساختار سه عاملی پرسشنامه را در آمریکا تأیید کرده است و روایی آن را نشان داده است (باسبی و همکاران، 1995). پایایی پرسشنامه به شیوه ی آلفای کرونباخ در مطالعه ی هولیست و میلر(2005) از 80/0 تا 90/0 گزارش شده است.
در این پژوهش روایی و پایایی این پرسش نامه توسط پژوهشگر مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا از طریق تحلیل عاملی تاییدی روایی ساختاری پرسشنامه بررسی شد.
برای بررسی روایی پرسشنامه، 600 نفر از مراجعان مراکز مشاوره و فرهنگسراهای سطح شهر اصفهان انتخاب شدند. روش انتخاب مراکز مشاوره و فرهنگسراها به شیوه‌ی تصادفی ساده بود. بدین شکل از میان تمام مراکز، 4 مرکز انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری به شیوه‌ی در دسترس بود. بدین صورت که از میان تمام افراد متأهل حاضر به همکاری که در زمستان سال 86 به این مراکز مراجعه می‌کردند 600 نفر انتخاب شدندکه از این میان ‌دادهای مربوط به 561 نفر قابل تحلیل بود و مابقی به دلیل مخدوش بودن و ناقص بودن کنار گذاشته شدند.
در میان افراد نمونه و خانواده‌ی آنها عضو معلول یا کم‌توان وجود نداشت. تحت پوشش سازمانهای مددکاری و تأمین و حمایت اجتماعی، بنیاد شهید، جانبازان و ایثارگران نبودند، عضو دارای وابستگی به مواد وجود نداشت، بیماری‌های خاص که حالتی داشته باشد که باعث اختلال در عملکرد فرد شوند وجود نداشت مانند بیماریهای کلیوی و دیالیزی، قند خون، بیماریهای مغز و اعصاب، مسائل و اختلالات جنسی. همچنین در خانواده‌ی هیچ کدام از اعضا عضو بستری شده در بیمارستان یا منزل وجود نداشت.
برای بررسی ساختار عاملی پرسشنامه، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
جدول(3-9) میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی درونی نمرات عاملهای پرسشنامه سازگاری زناشویی را نشان میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *