منابع پایان نامه درباره زنجیره تامین، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

که قابلیت مبتنی بر اطلاعات بیشترین تأثیر را بر قابلیت محک زنی، قابلیت انعطاف پذیری، و عملکرد لجستیک دارد. علاوه بر این، قابلیت مبتنی بر اطلاعات بطور مستقیم بر عملکرد مالی از طریق عملکرد لجستیک تأثیر دارد.
کارتر و راجرز52 چارچوبی مفهومی برای پایداری زنجیره تأمین مبتنی بر ارتباط بین عملکرد محیطی، اجتماعی و اقتصادی در حوزه مدیریت زنجیره تأمین ارایه نموده اند. هو53 درجه انسجام زنجیره تأمین را با استفاده از متغیرهای استراتژی رقابتی، حمایت مدیریت ارشد، انسجام فرایند و وظایف انسجام شراکت مورد مطالعه قرار داد.[5]
چارچوب نظری تحقیق در شکل 2-2 نشان داده شده است. در ادامه این بخش، همراه مرور هر یک از اقلام چارچوب نظری، تحقیقات مرتبط با آنها نیز ذکر خواهد شد.

شکل 2-2 : چارچوب نظری تحقیق

منبع: یافته های تحقیق

1-6-2- مدیریت اطلاعات
کلید اساسی کسب مزیت رقابتی پایدار، ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مشتریان در مقابل سایر رقبا است. ارزش برای مشتری تابعی از میزان تمایزی است که مشتری از خرید محصول کسب می کند.(دلوین،2001).54 وو و دیگران55 با استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع نشان داده اند که قابلیتهای زنجیره تأمین با بکارگیری فناوری اطلاعات، باعث تمایز شرکت نسبت به رقبا شده و غیر قابل تقلید برای رقباست. در این تحقیق، تأثیر پیشرفت فناوری اطلاعات و هم راستایی فناوری اطلاعات بر قابلییتهای زنجیره تأمین، و عملکرد بازاریابی و مالی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های آنها دیدگاه جدیدی در ارزیابی سرمایه گذاری فناوری اطلاعات در فرایند زنجیره تأمین فراهم نموده است. آنها نقش قابلیتهای زنجیره تأمین را به عنوان متغیری تعدیل کننده بین پیشرفت فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی بررسی نموده و معتقدند که قابلیتهای زنجیره تأمین قادر هستند تا منابع مرتبط بر فناوری اطلاعات را به سطح بالاتری از ارزش انتقال دهند.
در این تحقیق، چهارشاخص برای اندازه گیری مدیریت اطلاعات درنظر گرفته شده است که عبارتند از:
تسهیم اطلاعات بین بخشهای مختلف زنجیره تامین کشاورزی .
تسهیل ارتباطات بین بخشهای مختلف زنجیره تامین کشاورزی .
تسهیم دانش فنی کشت بین کشاورزان وسازمانهای متولی.
تسهیم اطلاعات بین دولت و بخشهای مختلف زنجیره تامین.
2-6-2- قابلیت های زنجیره تأمین
قابلیت های زنجیره تأمین به توانایی سازمان در تشخیص، بکارگیری و استفاده از منابع داخلی و منابع خارجی برای تسهیل تمامی فعالیتهای زنجیره تأمین اشاره دارد. )وو و همکاران56(. قابلیتهای زنجیره تأمین به عنوان ساختار ثانویه ای که دارای چهار بعد است در نظر گرفته می شود: هماهنگی، انسجام و شایستگی و انعطاف پذیری. این چهار بعد بدین دلیل انتخاب شده اند که نشان دهنده تمامی فعالیتهای مهم درگیر در فرآیند زنجیره تأمین هستند. هر یک از این چهار بعد به توانایی عمل بصورت چند وظیفه ای در فعالیتهای بین سازمانی مورد نیاز در زنجیره تأمین اشاره دارند. بعلاوه ماهیت پویای قابلیتهای زنجیره تأمین که شرکت را قادر به یادگیری و پاسخگویی به تغییرات محیطی می کنند، برجسته می نمایند. قابلیت های زنجیره تأمین سطح بالاتری (اگر نگوییم بالاترین سطح) از سلسله مراتب قابلیتهای سازمانی را نشان می دهند که به دامنه گسترده یا وسیعی از یکپارچگی دانش همانطور که در بالا اشاره شد نیاز دارند. این نوع قابلیت های سطح بالا به سختی بدست می آیند و بنابراین سطح بالاتری از حمایت را در مقابل حجم رقابتی ایجاد می کنند و به عنوان منبع ارزشمندی از مزیت رقابتی پایدار بشمار می روند. ]5[
در این تحقیق چهار مولفه قابلیت های زنجیره تأمین بررسی شده اند که عبارتند از:
هماهنگی زنجیره تأمین
انسجام زنجیره تأمین
اصلاح فرهنگ در زنجیره تامین
انعطاف پذیری زنجیره تأمین
3-6-2- هماهنگی زنجیره تأمین
هماهنگی بین سازمانی به توانایی یک شرکت جهت هماهنگ نمودن فعالیتهای تعامل با شرکای زنجیره تأمین اشاره دارد.(یاتیس و بنجامین و دیگران)57 هماهنگی با شرکای زنجیره تأمین شامل هماهنگی مواد، مالی، نیروی انسانی، و تجهیزات سرمایه ای از اخذ سفارش تا تکمیل و تحویل سفارش را شامل می شود (ساهین و رابینسن)58. بهبود هماهنگی بین شرکای زنجیره تأمین می تواند به کاهش هزینه های تعامل و بهبود کارایی عملیات بین شرکای زنجیره تأمین کمک کند و بنابراین یکی از شاخص های کلیدی در ارزیابی قابلیت زنجیره تأمین به شمار می رود.
مرور ادبیات تحقیق ارائه شده به وسیله برگس و دیگران59 نشان می دهد تعداد کمی رویکرد چند نظریه ای قوی در زنجیره تأمین وجود دارد. با درنظر گرفتن مسایل مدیریت بین اعضای زنجیره تأمین، نیاز به حل این مسأله با استفاده از تئوری هماهنگی احساس می شود. در هر سیستمی، کارکرد هموار60 زیر سیستم ها نتیجه زیر سیستم های خوب هماهنگ شده هستند. با این وجود، تعریف دقیق هماهنگی بسیار مشکل است. چشم انداز منحصر به فردی راجع به هماهنگی وجود ندارد، اما کمبود هماهنگی را می توان به وسیله معیارهای مشخصی درک نمود.آرون کاندا و دشموخ61. کمبود هماهنگی ممکن است منجر به عملکرد ضعیف زنجیره تأمین شود. نتایج هماهنگی ضعیف عبارتند از: پیش بینی های ناصحیح، نرخ بهره برداری پایین از ظرفیت، موجودی اضافی، سطح ناکافی رضایت مشتری از خدمت، هزینه های موجودی، مدت زمان طولانی محصول تا بازار، پاسخگویی ضعیف به سفارش، کیفیت پایین، تمرکز ضعیف بر مشتری و نارضایتی مشتری(رماد و اسپکمن)62. متداولترین تعریف پذیرفته شده از هماهنگی در پیشینه تحقیق عبارت است از: “عمل مدیریت ارتباط های بین زیر سیستم ها و تلاش مشترک زیر سیستم ها برای کار با یکدیگر جهت دستیابی به اهداف مالی تعریف شده” مالون و کراوستون 63.
هوت و هوک64 پیشینه تحقیقی در مورد ارتباط خریدار ـ تأمین کننده از دیدگاه تئوری هزینه معامله، تئوری ساختار استراتژی و تئوری مبتنی بر منابع ارایه نموده است. آنها چارچوبی برای درک اینکه چگونه روابط خریدار – تأمین کننده در طی دهه های گذشته از فرایندهای تعامل در قراردادهای موضعی به فرایندهای همکاری بر مبنای اعتماد و تسهیم اطلاعات فراهم نموده اند. پیشینه تحقیق بسیار فراوانی در مورد مشارکت برمبنای مفهوم زنجیره تأمین ارائه شده است، اما آزمون این مفاهیم نیازمند به کارگیری تحقیق عملی در زنجیره تأمین است65. ساهین و رابینز66 پیشینه تحقیق را در سطح عملیاتی جهت مطالعه تأثیر اطلاعات زمان واقعی و هماهنگی تصمیم گیری در تنوع تقاضا، عدم صحت پیش بیینی، سیاست موجودی و عوامل سرمایه گذاری در یک محیط برنامه ریزی چند مرحله ای و چند دوره ای بررسی نموده اند .
مزایای مورد انتظار هماهنگی زنجیره تأمین توسط محققان و مشارکت کنندگان جهت توسعه و آزمون مفهوم هماهنگی مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعات شامل ویژگی های فرایندهای هماهنگی بین شرکتی مانند گفتگوی مؤثر، تبادل اطلاعات، مشارکت، هماهنگی کانالی، کارایی عملیاتی و مانیتور عملکرد هستند حوزه ای از تمرکز محققین هماهنگی زنجیره تأمین در مشکلات مربوط به اقتباس هماهنگی در زنجیره تأمین است: کمبود شفافیت اطلاعاتی در زنجیره تأمین، سکون مدیریت و هماهنگی محدود شده به اولین شرکت متصل به زنجیره تأمین و نه برای تمامی اعضای زنجیره تأمین.)سیماتپنگ و دیگران67 (. حوزه های دیگر در خصوص معنی هماهنگی، مکانیزم های هماهنگی و مدل های مفهومی مباحث مختلف هماهنگی هستند. بارات تأکید می کند که هماهنگی زنجیره تأمین در زمینه رفتار خرید مشتری و نیازهای خدماتی با اجزای گوناگون، ایجاد کننده تشریک مساعی زنجیره تأمین است. حوزۀ نوظهور هماهنگی زنجیره تأمین شامل تجربیات برون سپاری در خصوص ظرفیت تولید ناکافی تأمین کنندگان است(سینها و سارماه)68. پیش قدمی های دیگر عملی از قبیل برنامه ریزی تشریک مساعی69، پیش بینی و بازپرسازی و مرجع عملیات زنجیره تأمین70 توسط محققین انجام شده است.[5]
در این تحقیق، 4 شاخص برای اندازه گیری هماهنگی زنجیره تأمین درنظر گرفته شده است که عبارتند از:
کارایی الگوهای کشت محلی در هماهنگی کشاورزان با هم
کارایی الگوهای کشت ملی در هماهنگی کشاورزان با بازار
کارایی تعرفه های واردات و صادرات در هماهنگی
انجام فعالیتهای هماهنگ کننده با حداقل هزینه
4-6-2- انسجام و یکپارچگی فعالیت
مقصود از انسجام و یکپارچگی، هماهنگی و تسهیم اطلاعات و منابع برای مدیریت مشترک است. در حقیقت، هدف اصلی از انسجام زنجیره تأمین، انسجام روابط، فعالیتها، وظایف، فرایندها و مکانهای یک شرکت از یک سو و با مشتریان، تأمین کنندگان و سایر اعضای زنجیره تأمین از سوی دیگر است. (لامبرت و کوپر(71. فاوست و مگنان72 در بررسی تجربی خود به این نتیجه رسیدن که تعداد کمی از شرکتها به انسجام کامل بین تمامی اعضای جلویی و عقبی زنجیره تأمین دست می یابند و اکثر شرکتها فقط با اولین شرکت جلویی و عقبی خود یکپارچه می شوند. مسوولیت انسجام با شرکتهای بعدی بطورمعمول به اولین شرکت جلویی و عقبی واگذار می شود. این موضوع باعث ضعیف شدن زنجیره تأمین کلی می شود، زیرا کل زنجیره تأمین بطور کامل همگام نشده اند. پاور73 سه جزء اصلی انسجام زنجیره تأمین را شناسایی نموده است: سیستم های اطلاعاتی، مدیریت موجودی و ارتباطات زنجیره تأمین با هدف کاهش هزینه ها و بهبود سطوح خدمت به مشتری.
مدلهای مختلفی برای انسجام زنجیره تأمین ارایه شده است. ویزنر74 مدلی 9 مرحله ای برای انسجام زنجیره تأمین به شرح زیر ارایه نموده است :
تعریف شرکای حیاتی زنجیره تأمین
بازنگری و بکارگیری استراتژی های زنجیره تأمین
همراستایی مختصات درونی زنجیره تامین با اهداف کلیدی زنجیره تأمین
توسعه معیارهای عملکرد داخلی برای اثربخشی فرایندهای کلیدی
ارزیابی و بهبود انسجام داخلی فرایندهای کلیدی زنجیره تأمین
توسعه معیارهای عملکرد برای فرایندهای کلیدی
ارزیابی و بهبود انسجام فرایند خارجی و عملکرد زنجیره تأمین
گسترش انسجام فرایند به شرکای سطوح قبلی و بعدی زنجیره تأمین
باز ارزیابی سالانه یا در زمانهای مورد نیاز
شرکتها فعالیتهایشان را هم از لحاظ داخلی و هم در بین شرکایشان منسجم می کنند75 که در این تحقیق بر انسجام بین شرکا تأکید می شود. انسجام بین شرکتها به عنوان فرآیندی دو بعدی در نظر گرفته می شود: انسجام تکنولوژیکی بین شرکتی و انسجام فعالیت. انسجام تکنولوژیکی به سطح همراستایی تکنولوژی با شرکا اشاره دارد، در حالی که انسجام فعالیت به عنوان نحوه هماهنگیهای شرکت از لحاظ فعالیت های استراتژیک بین شرکا از طریق برنامه ریزی و پیش بینی با شرکای زنجیره تأمین است76. پیشینه تحقیق موجود، تمایز این دو بعد را مشکل می شمارد. تمایز از این جهت مهم است که درجه بالاتری از انسجام فعالیت باعث خروجی مطلوب انسجام تکنولوژیکی با شرکای زنجیره تأمین می شود. به عبارت دیگر، انسجام تکنولوژیکی با شرکا نمی تواند تضمین نماید که فعالیتهای زنجیره تأمین به طور اتوماتیک بعد از توسعه این تکنولوژی منسجم شوند. شرکتها نیازمند آن هستند که به طور اساسی روش انسجام کسب و کار خود را با شرکایشان از تعامل گسسته به پیوسته و تعاملات سازگار جهت کسب انسجام فعالیت با شرکایشان انتقال دهند.(کلارک و استودارد77). بنابراین، سطح انسجام فعالیت، شاخص خوبی برای قابلیتهای زنجیره تأمین شرکت است. [5]
در این تحقیق،چهار شاخص برای اندازه گیری انسجام زنجیره تأمین درنظر گرفته شده است که عبارتند از:
اشتراک موجودی بین عمده فروشان و خرده فروشان
اشتراک موجودی و انبار بین کشاورزان
برآورد و برنامه ریزی تقاضای آتی بطور مشترک بین توزیع کنندگان
اشتراک و انسجام بین تامین کنندگان کود و بذر و سم و کشاورزان
5-6-2- اصلاح فرهنگ در زنجیره تامین:
فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً