منابع پایان نامه ارشد درمورد اوقات فراغت، روابط بین الملل، مقررات بین المللی

زمره مدلهای نظری- سیستم کل و از گونه تشریحی میباشد.

شکل شماره2-9. سیستم گردشگری (مدل کاسپار)
منبع: کاسپر، 1975: 11
مدل هولدن
هولدن12 از جمله اندیشمندانی است که گردشگری را به عنوان یک سیستم مورد توجه و بررسی قرار میدهد. او با به نمایش گذاشتن عناصر مختلف سیستم گردشگری، اهمیت دادههای سیستم گردشگری در چشم انداز محیطی، منابع انسانی و طبیعی را متذکر و برجسته مینماید. وی معتقد است درون سیستم گردشگری سه بخش زیر سیستم، یعنی زیر سیستم مقصد، گردشگر و حمل و نقل اهمیت داشته که یکدیگر را پوشش داده و به یکدیگر نیز وابسته اند. در زیر سیستم مقصد، جاذبه های طبیعی و فرهنگی برای جذب گردشگری مهم است که منجر به خروجی سیستم می شود. داده های خروجی سیستم وابسته به درآمد و علاقه گردشگران است که تغییرات فرهنگی و محیطی جامعه را بدنبال خواهد داشت.
مدل ارائه شده از طرف هولدن بر پایه نظریه سیستمی میباشد؛ این مدل در طبقه بندی مدلهای نظری سیستمهای کل از گونه پیش بینی کننده و اثرات اکولوژیکی است.

شکل2-10. سیستم گردشگری، چشم انداز محیطی(دیدگاه هولدن)
منبع: هولدن، 2000: 9

2-9. اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور
1- اقتصادی:
جهانگردی صادرات نامرئی خدمات و محصولات است. مثلاً هزینههایی که یک جهانگرد در سرزمین دیگر مصرف میکند هزینه غذایی تفریحات، مسکن، حمل و نقل، خرید هدایا، کالاهای بومی که ارزی است (کاظمی، 1389). جهانگردی فرآیندی است که سایر بخشهای اقتصادی دیگر را فعال میکند. به عنوان مثال: توسعه جهانگردی سبب گسترش و توسعه جاده ها، فرودگاهها، امکانات بندری، ترمیم، بناهای تاریخی، تجارت و غیره شد (گو و پنگ، 2011).
ایجاد فرصتهای اشتغال به گونهای که باید بگویم ایجاد هتل، مراکز جهانگردی سبب جذب کارکنان خدماتی، بهبود کیفیت فرآوردههای صنعتی، غذایی، صنایع دستی. جهانگردی به عنوان یک عامل اقتصادی عمده و بسیار مؤثر در سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته، از مزایایی که جهانگردی از نقطه نظر اقتصادی دارد، گستردگی زمینه اشتغال در آن است.
به لحاظ خصوصیت ویژه جهانگردی که همانا مصرف و گردش پول است برای بسیاری از خدمات و کالاها ایجاد تقاضا میشود که همگی موجب پدید آمدن رشد متوازن در اقتصاد در اقشار کشور و پذیرایی جهانگرد است.
2- اجتماعی
تأثیر دگرگونی شرایط، فرهنگی بر روی جهانگردی واضح است زیرا آمارهای رسمی و اموری که از طرف کارشناسان و متخصصین بخش جهانگردی ابراز میشود و مورد توجه قرار گرفته نمایشگر آن است که بعضی متغیرها نظیر سن، جنس، درآمد، میزان تحصیلات، اموال شخصیه، شغل و غیره بر چگونگی جهانگردی اثر فراوان دارد.
جهانگردی عاملی است برای شناخت تمدن، فرهنگ سرزمینها وقتی که عده ای از مردم دیار دیگر اقامتی دارند، با آداب و رسوم آن مردم آشنایی پیدا میکنند و خواه ناخواه تحت تأثیر قرار میگیرند و قسمتی از این اثرات اجتماعی را با خود حفظ و به سرزمین خود میبرند و میتوان گفت جهانگردی است که موجب آشنایی تمدنها با یکدیگر است (گو و پنگ ، 2011).

3- فرهنگی
گرچه فرهنگ از نظر علم مردم شناسی مجموعه ای از شناختها و اعتقادات است، ارزشها و تعلیمات اجتماعی را در بر میگیرد ولی به آن اکتفا نگرده و همزمان شیوههای رفتاری مردم را شامل میشود. جشن‌های مردمی، مراسمی که در موفقیتها و زمانهای خاصی برگزار میشود و یا شرکت در ورزشهای گوناگون، جزء رفتارهای مردمی است که جهانگردی نیز به نوبهی خود یکی از شیوههای فرهنگی از رفتارهای مردم است که میدان فعالیت آن روز به روزدر حال گسترش و تکوین است در پی هرگونه تغییری که در فرهنگ مردمی بوجود میآید طبعاً پاره ای از عوامل شناخت و آگاهی نیز در بر میگیرد که به خوبی میتوان دگرگونی و تغییر کمی و کیفی در ابعاد جهانگردی را مشاهده نمود. مثلاً کاهش ارزشهای مذهبی قومی پاسخگوی نقصان در جهانگردی مذهبی خواهد بود یا بالعکس و یا در کم شدن تعداد نفرات خانواده و وابستگی آن میتوان به کاهش جهانگردی خانواده پی برده. تجربه جهانگردی از اموری است که نه تنها به پیشرفت فرهنگی منجر می شود بلکه سرچشمه فرهنگ است (وان بنن، 2007).
4- بین المللی
مسافرت مردم، اقامت در یک سرزمین مسائلی را در سطح مملکت و دولت بوجود میآورد که در حد نهایی خود با ارتباط سیاسی بین ملتها و برقراری سلسله مقررات بین المللی به منظور حفظ حقوق افراد یک سرزمین در یک سرزمین دیگر منتهی میشود.
پیوستگی دو ملت با یکدیگر و ارتباطات معنوی اغلب ایجاد در زمینههای بسیار مساعد در روابط بین المللی مینماید. برقراری مجامع و کنفرانسهای بینالمللی به منظور تبادل افکار و عقاید مسافرتهای فرهنگی، بازدیدهای دوستانه و بالاخره جمع شدن ملتها به دور هم از نمونه های بارز جهانگردی است و عامل پردازش در روابط بین الملل و تأمین صلح و امنیت جهانی محسوب میگردد. به همین دلیل گفتهاند جهانگرد، عامل صلح است.
5- کسب اخبار و اطلاعات
از دیگر اثرات مثبت حضور توریست و صنعت جهانگردی کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز از کشورها در جهت برنامه ریزی دقیق تر در نحوه کار و برخورد بین الملل با آن کشور میباشد.
2-10. اشتغال و جهانگردی
مجموعه فعالیتهای گسترده ای که معمولا در اثر توسعه گردشگری در کشور ایجاد میکند بیش از هر بخش اقتصادی؛ فرصتهای شغلی فراهم میآورد (گو و پنگ ، 2011). این بدان علت است که صنعت جها
نگردی اصولا یک فعالیت خدماتی است و نیروی انسانی بیشتری میطلبد.
اثرات افزایش اشتغال در بخش گردشگری کشورهای در حال توسعه مساعدتر از کشورهای صنعتی است زیرا در کشورهای در حال توسعه زمینه و امکانات رشد صنعتی محدود است. فعالیتهای صنع جهانگردی عمدتا شامل صنایع ساختمانی (مانند هتلها ، متلها ، دهکدهها و امثال آنها) صنایع غذایی (مانند رستورانها، چایخانهها، و غیره) بخش تجاری جهانگردی (مانند آژانسهای مسافرتی ، تور گردانها و مشابه آن) صنعت حمل و نقل (مانند خطوط حمل ونقل هوایی، شرکتهای حمل و نقل دریایی، شرکتهای اتوبوس رانی، خطوط راه آهن، شرکت و آژانسهای کرایه اتومبیل و غیره) راهنمایان، مراکز فروش کالاهای سوغاتی و هدایا، صنایع دستی، مراکز تفریحی و امثال آنها میباشد (لومسدن،1390).
بررسیهایی که بخش جهانگردی بانک جهانی در مکزیک و کنیا به عمل آورده است، نشان میدهد برای هر واحد سرمایهای که در بخش گردشگری صرف میشود، بیش از هر بخش فعالیت اقتصادی دیگر فرصتهای شغلی جدید ایجاد میگردد.
بررسیهای مشابهای که توسط سازمان جهانی در سایر کشورها به عمل آمده، به نتایج مشابهی رسیده است. رابطه میزان سرمایهگذاری و فرصتهای شغلی که بر اثر آن فراهم میشود، در تمام کشورها و مناطق مختلف یکسان و به یک نسبت نیست بلکه بر اثر عوامل مشروح زیر متناوب می باشد:
– خصوصیات سیستم اقتصادی و سیاست اشتغال کشور
– ابعاد مؤسسات توریستی، نوع مدیریت، درجه ماشینی بودن صنایع، میزان استفاده از خدمات کامپیوتری و فصلی بودن فعالیت.

با نگاهی به آمارها و پیش بینیهای سازمان جهانی جهانگردی و شورای جهانگردی و مسافرت جهانی، در مییابیم که صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین سازمان یا نهادی که میتوان به کارگیری نیروی انسانی را داراست، در بسیاری از کشورها به صورت بزرگترین کارفرما درآمده است:
این صنعت در اروپای شرقی 4/9 درصد از حقوق کلیه کارکنان را میپردازد.
– در سال 1994، بیش از 1/7 تریلیون دلار دستمزد یا حقوق از طریق صنعت گردشگری پرداخت شده است، یعنی مبلغی برابر با10/3 درصد کل دستمزدها وحقوقهای کارکنان سراسر دنیا.
– در جزایر و کشورهای حوزه کارائیب 18/7 درصد دستمزد و حقوق کارکنان از طریق صنعت گردشگری پرداخت میشود.
– پیشبینی میشود در سال 2015 مشاغلی که به وسیله صنعت جهانگردی ایجاد میشود، به میزان 5/9 درصد رشد یابد.
اشتغال زایی صنعت گردشگری به سه گروه به شرح زیر تفکیک میگردد:
اشتغال مستقیم: مشاغلی که کارکنشان با جهانگردان در تماس هستند و به صورت مستقیم با تجربههای جهانگردی سرو کار دارند، مانند: مهمانخانهها، کارکنان مهمانپذیرها، شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی، دفاتر خدمات جهانگردی، کارکنان مراکز تفریحی و فروشگاههایی که در این بخش کار میکنند.
اشتغال غیر مستقیم: آنهایی هستند که با واحدهایی که در این صنعت به صورت مستقیم ایجاد شغل میکنند در تماس هستند، مانند: شرکتهایی که مواد و ملزومات مورد نیاز مهمانپذیرها را تأمین میکنند، شرکتهای ساختمانی که مهمانخانهها را میسازند و تولید کنندگان هواپیما.
اشتغال القایی: مشاغلی که از مشاغل مستقیم و غیر مستقیم بخش جهانگردی در اقتصاد ملی به وجود میآید ارقام ارائه شده در بالا، که منتج از بهره وری نیروی کار و سطوح پرداخت میباشد، در عین حال نشانگر این نکته است که صنعت جهانگردی در کشورهایی که در سطوح پایین تری از توسعه قرار دارند، به شکل قابل توجهی در سهم اشتغال نقش دارد.

2-11. نقش صنعت توریسم در توسعه اقتصادی و اجتماعی
در فایدهمندی توریسم، هم از جنبه اقتصادی و هم از جنبه اجتماعی اتفاق نظر وجود دارد. به لحاظ اقتصادی، اساسی ترین کارکرد توریسم بویژه توریسم داخلی توزیع مجدد درآمدها، تسریع گردش پول وایجاد اشتغال است. از نظر اجتماعی نیز توریسم باعث می شود که شناخت مردم یک کشور از چگونگی زیست، باور داشتها و فرهنگ وسنن ساکنان نواحی مختلف کشور افزایش یافته و با آثار فرهنگی و ملی گذشته خود آشنا شوند (وان بنن، 2007).
بدیهی است که این فرآیند، تحکیم وحدت ملی را به دنبال خواهد داشت. ازسوی دیگر، توریسم یکی از سالمترین انواع گذران اوقات فراغت است. بیجانیست که میزان رشد آن را یکی از شاخصهای توسعه یک کشور بشمار آوریم.
افزایش رشد توریسم، مستلزم بالارفتن کیفیت زیر بناهای توریستی، از قبیل: جادههای درجه یک، تأسیسات اقامتی مناسب، وجود آب، برق و تلفن و بالاخره امنیت اجتماعی است که جملگی ملاکهای توسعه یک کشور به حساب میآیند (لومسدن،1390).
توریسم میتواند فراگرد نوسازی یک جامعه را سرعت بخشد و مسیر آن را تغییر دهد اما پیشرفت حاضر و آماده ای را در اختیار نمیگذارد.
سرمایهگذاری در صنعت توریسم، مشخصاً دارای دو بعد اجتماعی و اقتصادی است که اثرات اقتصادی آنرا میتوان در سطوح ملی و بین المللی بشرح زیر برشمرد:
کسب درآمد ارزی
متعادل کردن توزیع درآمد
تسریع گردش پول
جذب سرمایههای سرگردان و به جریان انداختن آن درسرمایه گذاریهای سالم
ایجاد اشتغال و بهره گیری از منابع راکد مانده
کاهش مسافرتهای توریستی خارج از کشور و جلوگیری از خروج ارز
اما از آنجائیکه سرمایهگذاری در این بخش همچون در سایر بخشها سود آوری ندارد و اصولاً دیربازده است، مشارکت همه جانبه و موثر دولت در این زمینه ضرورت دارد، این مشارکت باید در اشکال سرمایه گذاری مستقل و مشترک، اعطای وام و اعتبار با شرایط مناسب و
اتخاذ سیاستهای مشوق به منظور جلب سرمایههای راکد و سرگردان بخش خصوصی باشد (امین بیدختی، 1389).
صنعت جهانگردی به مثابه یکی از وجوه توسعه – اجتماعی عمده کشورها پذیرفته شده است. آثارمثبت آن بر پیکر اقتصاد ملی امری بدیهی و روشن است.
اهداف عمده این صنعت را می توان بشرح زیر فهرست کرد:
افزایش درآمد ملی
توزیع بخشی و منطقهای درآمد
فزونی درآمد نسبت به سرمایه
اتکا به منابع داخلی
بهره برداری ازمنابع توریستی
تسریع روند عمران منطقهای
تنوع بخشی به فعالیتهای کشور
اشتغال غیرقابل مکانیزه
فعال کردن صنایع کشور
افزایش رونق کسب صاحبان واحدهای تجاری منطقه
ایجاد تفریحات سالم
تامین سلامت روانی جامعه
تنظیم اوقات فراغت مردم
افزایش بهره وری کار
تحکیم وحدت ملی
شتاب بخشی به فرهنگ توسعه
درهم شکستن فاصلههای قومی و نژادی
ایجاد زمینههای تفاهم بین المللی
هرکدام از موارد فوق در شرایط مساعد میتواند به اهرم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشوری، منطقهای و استانی تبدیل گردد.
2-12. امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن
امروزه «امنیت» به عنوان مهمترین و