دانلود پایان نامه

است (داده‌ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده‌ها نرمال نیست (داده‌ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا ( 05/0) باشد فرض صفر را نتیجه می گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا (05/0) باشد فرض یک را نتیجه می گیریم.
جدول 4-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای مؤلفه افزایشمشارکت بخش خصوصی
متغیر
سطح معنی داری
مقدار خطا
تایید فرضیه
نتیجه گیری
افزایش مشارکت بخش خصوصی
.093
0.05
H0
نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر 093. و بزرگتر از مقدار خطا (05/0) می باشد پس فرض صفر را نتیجه می گیریم یعنی مؤلفه افزایش مشارکت بخش خصوصی نرمال می باشد.
4-6-2. تجزیه و تحلیل معنی داری افزایش مشارکت بخش خصوصی

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق دربارهازدواج مجدد، ارتکاب جرم، کودکان و نوجوان

دیدگاهتان را بنویسید