مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت …

زرین‌کاویانی و همکاران (۱۳۸۶) گزارش دادند که استفاده از سطوح ۴ و ۵ درصد زئولیت اختلاف معنی‌داری بر افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجه‌های گوشتی سویه لوهمن دارد و استفاده از ۴ درصد زئولیت در جیره، بهترین اثر را بر عملکرد و کاهش هزینه‌های تولید به همراه دارد.
نیکولاکاکاس و همکاران[۶۹] (۲۰۱۳) گزارش کردند که استفاده از سطوح ۱، ۲ و ۳ درصد زئولیت تأثیری بر مصرف خوراک ندارد اما متوسط افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی به‌طور معنی‌داری نسبت به تیمار شاهد تحت تأثیر قرار می‌گیرد به نحوی که ۲ درصد زئولیت سبب بیشترین افزایش وزن و ۳ درصد زئولیت سبب کمترین ضریب تبدیل می‌شود.
پاشا و همکاران[۷۰] (۲۰۰۸) و صفایی‌کتولی و همکاران[۷۱] (۲۰۱۰) نشان دادند که زئولیت سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی می‌شود اما کبوک و همکاران[۷۲] (۲۰۰۴) گزارش کردند که استفاده از زئولیت تأثیری بر ضریب تبدیل غذایی ندارد.
پریزادیان‌کاوان و همکاران[۷۳] (۲۰۱۳) گزارش کردند که استفاده از کلینوپتیلولیت در سطح ۵/۱ درصد و اندازه ۸/۰-۴/۰ میلی‌متر سبب بهبود بازده پروتئین در دوره رشد و کل دوره می‌شود، اما شاخص کیفیت گوشت سینه نظیر ظرفیت نگهداری آب، رطوبت و ۲-تیوباربیتوریک اسید[۷۴] تحت تأثیر سطوح زئولیت قرار نگرفته است.
۳۴
طاطار و همکاران[۷۵] (b2008) نیز اعلام کردند که استفاده از ۵/۲ درصد زئولیت به رژیم غذایی سبب بهبود افزایش وزن جوجه‌های گوشتی می‌شود، اما تفاوت معنی‌داری برای خوراک مصرفی و ضریب تبدیل مشاهده نشد اما افزایش پروتئین خام و AD با جیره حاوی سطوح ۵/۲ و ۵ درصد زئولیت مشاهده شده است.
۲-۱۶-۳-۲ تأثیر زئولیت بر کیفیت بستر
از زئولیت‌ها به‌عنوان یک افزودنی برای کاهش بو، آمونیاک و گازهای گلخانه‌ای در پرورش جوجه‌های گوشتی استفاده می‌شود (مک کرووی و هوبز[۷۶]، ۲۰۰۱). نتایج به دست آمده از آزمایش‌ نیکولاکاکاس و همکاران (۲۰۱۳) نشان داد که سطوح ۱، ۲ و ۳ درصد زئولیت اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد از نظر رطوبت در ۲۰، ۳۰ و ۴۰ روزگی دارد، اما اختلاف میانگین برای مقدار نیتروژن غیر معنی‌دار بود. مقدار کل ماده جامد در ۲۰ روزگی غیر معنی‌دار اعلام شده اما برای روزهای ۳۰ و ۴۰ دوره پرورش معنی‌دار بوده و بیشترین مقدار را تیمار شاهد و کمترین مربوط به تیمار ۳ درصد زئولیت بود.
گزارش‌های ناکایو و همکاران[۷۷] (۱۹۸۱) و طاطار و همکاران (۲۰۱۲) نشان‌دهنده کاهش رطوبت بستر با افزودن زئولیت به جیره جوجه‌های گوشتی بود.
۳-۱۶-۳-۲ تأثیر زئولیت بر فراسنجه‌های خونی
لطف‌الهیان و همکاران (۱۳۸۳) گزارش کردند که اختلاف معنی‌داری بین دو نوع زئولیت هیولاندیت و کلینوپتیلولیت برای عوامل بیوشیمیایی خون وجود ندارد با این حال از نظر میزان گلوکز، کلسترول، کلسیم، آلبومین و کراتنین در سرم خون جوجه‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی کلینوپتیلولیت و میزان اسید اوریک، تری‌گلیسیرید، فسفر و پروتئین در سرم خون جوجه‌های تغذیه شده با هیولاندیت بالاتر بود. آن‌ها هم‌چنین گزارش کردند سطوح صفر، ۲، ۴ و ۶ زئولیت بر میزان گلوکز، کلسیم، پروتئین و فعالیت آنزیم‌های آسپارتات ترانس آمیناز[۷۸] و آلانین آمینوترانسفراز[۷۹] اثر معنی‌داری داشته است. میزان گلوکز سرم تحت تأثیر زئولیت کاهش پیدا کرده و بالاترین میزان گلوکز مربوط به شاهد و کمترین آن مربوط به ۲ درصد زئولیت بوده است. میزان کلسیم و پروتئین سرم در سطح ۲ درصد زئولیت بالاترین مقدار را داشته است. میزان آنزیم آسپارتات‌ترانس‌آمیناز در سرم خون جوجه‌های تغذیه شده با ۴ و ۶ درصد زئولیت نسبت به تیمار شاهد و سطح ۲ درصد زئولیت بالاتر و اختلاف معنی‌داری داشته است اما میزان فعالیت آنزیم آلکالین‌فسفاتاز در تمامی سطوح زئولیت به غیر از ۴ درصد نسبت به جیره شاهد کمتر بوده است.
۳۵
۴-۲ نانوذرات نقره
۱-۴-۲ کلیات
در میان نانومواد، کاربرد تجاری نانوذرات نقره به دلیل فعالیت ضد میکروبی آن گسترده است. از نانوذرات نقره در صنایع شستشو ماشین، تصفیه آب، تولید خمیر دندان، شامپو و دیگر شستشو دهنده‌ها، پارچه‌سازی، بوگیر، فیلترسازی، ظروف آشپزخانه و اسباب بازی و دیگر صنایع استفاده می‌شود (لی و همکاران[۸۰] ،۲۰۱۳). با توجه به خواص الکتریکی، حرارتی، نوری و کاتالیزوری عالی کلوئید نانوذرات نقره در سال‌های اخیر این فلز در صنایع مختلف بسیار مورد توجه قرارگرفته است (لئو و چئو[۸۱]، ۲۰۰۸)، هم‌چنین از نانوذرات نقره در پزشکی برای پانسمان زخم، ساخت و ضدعفونی وسایل جراحی پروتز استخوان و کاتتر[۸۲] قلب استفاده می‌شود (لی و همکاران، ۲۰۱۳). در فناوری نانونقره، یون‌های نقره به‌صورت کلوییدی در محلولی به حالت سوسپانسیون قرار دارد که خاصیت ضد میکروبی، ضد قارچی و ضد ویروس دارد. نانونقره از یون‌های نقره در اندازه ۱۰-۱۰۰ نانومتر تشکیل شده است که در مقایسه با محلول‌های دیگر پایداری بیشتری دارد (نجف‌زاده، ۱۳۸۹ و نقی‌زاده و کریمی‌ترشیزی، ۱۳۹۲). یون‌های نقره به دلیل اندازه کمی که دارند، از سطح تماس بیشتری با فضای بیرون برخوردار هستند و تأثیر بیشتری بر محیط می‌گذارند. نقره در ابعاد بزرگ‌تر، فلزی با خاصیت واکنش‌دهی کم می‌باشد، ولی زمانی‌که به ابعاد کوچک در حد نانومتر تبدیل می‌شود، خاصیت میکروب‌کشی آن بیش از ۹۹ درصد افزایش می‌یابد (نجف‌زاده،۱۳۸۹).
۳۶
نانونقره از طریق کنترل عوامل بیماری‌زا در عرصه‌های مختلف پزشکی، دامپزشکی، صنایع مختلف مانند کشاورزی و دامپروری کاربرد دارد. حتی توصیه شده است که در بیماری‌های غیرقابل درمان در دام و طیور مانند نیوکاسل و آنفولانزا مورد استفاده قرار گیرد. بعضی از شرکت‌های تولیدکننده نانونقره معتقدند که می‌توان از آن در پرورش طیور گوشتی استفاده کرد و از این طریق مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها و واکسن را محدود و به صفر رساند، هم‌چنین با توجه به پایداری نانوذرات نقره و عدم نیاز به تهیه مجدد، استفاده از آن‌ها در ضدعفونی کردن جایگاه نگهداری دام و طیور کاربرد گسترده یافته است (اکرادی و همکاران، ۱۳۹۰). بررسی‌های انجام شده در شرایط آزمایشگاهی اثر نانوذرات نقره را بر ۶۵۰ میکروارگانیسم از جمله استافیلوکوکوس[۸۳]، پزودموناس[۸۴]، باسیلوس[۸۵] و غیره را نشان داده است (چن و همکاران[۸۶]، ۲۰۰۷، کیم و همکاران[۸۷]، ۲۰۰۷ و حسین وهمکاران[۸۸]، ۲۰۰۸).
دو مکانیسم عمده نانونقره عبارت‌اند از:
مکانیسم کاتالیستی: این مکانیسم بیشتر در مورد کامپوزیت‌های نانونقره‌ای صدق می‌کند که روی پایه‌های نیمه هادی مانند TiO2 یا SiO2 قرار گرفته می‌شود. در این وضعیت ذره مانند یک پیل الکتروشیمیایی عمل می‌کند و با اکسید کردن اتم اکسیژن، یون اکسیژن و با هیدرولیز کردن آب، یون OH را تولید می‌کند که هر دو از بنیان‌های فعال و از قوی‌ترین عاملین ضد میکروبی می‌باشد.
مکانیسم یونی: دگرگون ساختن میکروارگانیسم‌ها به ‌وسیله تبدیل پیوندهای SH به S-Ag. در این مکانیسم ذرات نانونقره فلزی به ‌مرور زمان یون‌های نقره از خود ساطع می‌کنند. این یون‌ها طی واکنش جانشینی، باندهای SH را در جداره میکروارگانیسم به باندهای S-Ag تبدیل می‌کنند، که نتیجه این واکنش تلف شدن میکروارگانیسم است (نجف‌زاده، ۱۳۸۹).
۳۷
۲-۴-۲ ویژگی‌های نانوذرات نقره
از جمله خصوصیات مهم ذرات نانونقره می‌توان به تأثیر بسیار زیاد و سریع، پایداری زیاد، سازگار با محیط زیست، مقاومت در برابر حرارت، عدم ایجاد و افزایش مقاومت و سازگاری میکروارگانیسم اشاره کرد (جهو و همکاران[۸۹]، ۲۰۰۶). فعالیت ضد میکروبی (باکتری‌های گرم مثبت و منفی) و ضد قارچی نانونقره اثر خیلی خوبی بر قارچ‌ها مخصوصاً روی جنس آسپیرژیلوس کاندیدا[۹۰] و ساکارومایسس[۹۱] دارد. به علاوه نشان داده شده است که نانوذرات با قطر ۵/۲ ± ۶/۱۳ نانومتر، روی رشد مخمرهای جدا شده از ورم پستان گاو اثر داشته‌اند (رایت و همکاران[۹۲]، ۱۹۹۹ و کیم و همکاران، ۲۰۰۷).
غشای باکتری‌ها از نظر ساختمانی دارای تفاوت‌هایی هستند و بر این اساس به گرم مثبت و منفی تقسیم‌بندی می‌شوند. تفاوت‌های ساختمانی، درسازماندهی ترکیبات دیواره سلولی اثر دارد. دیواره سلولی باکتری‌های گرم مثبت شامل لایه پپتید و گلیکان به ضخامت تقریبی ۳۰ نانومتر است. برخلاف باکتری‌های گرم مثبت، دیواره سلولی باکتری‌های گرم منفی فقط یک لایه نازک از گلیکوپپتیدی به قطر ۲ الی ۳ نانومتر می‌باشند. البته اثر نانوذرات‌ها بر باکتری‌های گرم مثبت و منفی و مکانیسم‌های مربوطه در این رابطه، به خوبی مشخص نشده است و تنها اطلاعات اندکی در دست می‌باشد. نتایج مطالعات دانشمندان نشان داده است که ذرات نقره به دیواره سلولی باکتری‌های گرم منفی چسبیده و بعد از نفود به دیواره سلولی پیشنهاد شده است که شاید نانوذرات‌ها درساختمان دیواره سلولی تغییراتی را در رابطه با افزایش نفوذپذیری دیواره سلولی باعث می‌شوند، لذا کنترل مواد به داخل سیتوپلاسم از کنترل باکتری خارج و در نهایتاً منجر به مرگ سلول باکتری می‌شود (ردزوک و همکاران[۹۳]، ۲۰۰۷).
۳۸
۳-۴-۲ راه‌های جذب نانونقره
نانونقره ممکن است، در انسان از راه‌های متفاوتی مانند تنفس، پوست و محصولات غذایی وارد بدن شده وجذب گردد. نانونقره بعد از وارد شدن به دستگاه گوارش جذب سیستمیک شده و وارد خون می‌گردد و سپس از طریق خون به اندام‌های مختلف وارد می‌شود (وینجینهون و همکاران[۹۴]، ۲۰۰۹). مسیر برای وارد شدن نانونقره به بدن، استنشاق و راه‌های تنفسی است. توزیع و رسوب ذرات نانونقره در دستگاه تنفس به عوامل زیادی همچون اندازه ذرات، عمق تنفس و مدت زمان در معرض قرار گرفتن با نانوذرات بستگی دارد.
دستگاه گوارش مسیری مهم برای ورود ذرات نانونقره به درون بدن موجودات زنده است، لذا با مصرف مواد خوراکی با پوششی از نانونقره می‌تواند وارد بدن شود (ماینارد و کیمپل، ۲۰۰۵). دراین رابطه باید به فاکتورهای ذیل توجه شود:
۱) سرعت و توان آزادسازی یون‌های نقره ازنانوذرات‌هادرمحل ورود آن‌ها.
۲) احتمال مقدار جذب نانوذرات ازمحل ورود و نفوذ آن به اعضا و ارگان‌های بدن.
۴-۴-۲ توزیع و انتشار نقره در بافت‌ها و اندام‌های بدن
وقتی که ذرات نانو به سیستم گردش خون می‌رسند با پلاکت‌ها، سلول‌های قرمز و سفید خون وارد تعامل شده و لذا در این شرایط، می‌توان تاثیر ذرات نقره را بر پروتئین‌های پلاسما، توزیع و انتشار و جذب آن‌ها را انتظار داشت (وینجینهون و همکاران، ۲۰۰۹ و تکناکا و همکاران[۹۵]، ۲۰۰۱). هر چند که وجود ذرات با ابعاد ۱۵ نانومتری در گیرنده‌های حسی بویایی و دستگاه تنفس به اثبات رسیده است، ولی هنوز عبور این ذرات از سد مغزی و ورود آن‌ها به اعضای متفاوت بدن مثل کبد، کلیه، غدد لنفاوی و قلب هنوز به خوبی مشخص نشده است (تکناکا و همکاران، ۲۰۰۱). در مطالعه‌ای، گزارش شده است که مصرف دهانی نقره کلوییدی باعث افزایش سطح نقره در پلاسمای خون شده است، هم‌چنین وجود نقره در سلول‌های رنگدانه‌‌ای پوست نیز گزارش شده است (مارشال و اسکانیدر[۹۶]، ۱۹۷۷). در کشور الجزایر هم نشان داده شده که مصرف نقره کلوییدی توسط دستگاه گوارش جذب شده و از طریق خون به اعضای دیگر بدن مثل کبد، شش‌ها، بیضه‌ها، کلیه و خون ارسال و به‌طورجزیی هم ذخیره می‌شود (کیم و همکاران، ۲۰۰۷).
۳۹
۵-۴-۲ دفع نقره
دفع کلیوی، یکی از راه‌های خروج عنصر نقره از بدن می‌باشد، گزارش شده است که درمان زخم‌ها با نانونقره منجر به سطوح قابل تشخیص نقره در ادرار بیماران شده است. جذب نانو نقره و ورود آن به کبد ممکن است راهی دیگر برای دفع نقره را از طریق صفرا مطرح سازد. ذرات نانو با قطر ۵/۱۲ تا ۳/۱۵ نانومتر درکبد بعد از استنشاق نانونقره تشخیص داده شده است. این مطالعه روشن کرد که عنصر نقره جذب سیستمیک دارد، لذا ترشح و دفع از صفرا و به دنبال آن دفع از طریق فضولات راه دیگری برای دفع نقره است (وینجینهون و همکاران، ۲۰۰۹).
۶-۴-۲ محدودیت در استفاده از نانونقره

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

Releated

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]