جستجوی مقالات فارسی – مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت …

………………………………………………………………………………………………. ۳۰
۱۴-۳-۲ استفاده از زئولیت در پرورش آبزیان …………………………………………………………………………………………. ۳۱
۱۵-۳-۲ تأثیر زئولیت بر مرغ‌های تخم‌گذار …………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۱۶-۳-۲ استفاده از زئولیت در مرغ‌های گوشتی ……………………………………………………………………………………… ۳۳
۱-۱۶-۳-۲ عملکرد و ترکیب لاشه و راندمان پروتئین جوجه گوشتی …………………………………………………… ۳۳
۲-۱۶-۳-۲ تأثیر زئولیت بر کیفیت بستر ………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۳-۱۶-۳-۲ تأثیر زئولیت بر فراسنجه‌های خونی …………………………………………………………………………………….. ۳۵
۴-۲ نانوذرات نقره …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۱-۴-۲ کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
ب
۲-۴-۲ ویژگی‌های نانوذرات نقره …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۳-۴-۲ راه‌های جذب نانونقره ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۴-۴-۲ توزیع و انتشار نقره در بافت‌ها و اندام‌های بدن ………………………………………………………………………….. ۳۹
۵-۴-۲ دفع نقره ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
.۶-۴-۲ محدودیت در استفاده از نانونقره ………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۵-۲ استخوان درشت نی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۶-۲ فراسنجه خونی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۱-۶-۲ آنزیم‌های کبدی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۲-۶-۲ آلکالین فسفاتاز …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۳-۶-۲ آنزیم آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز ……………………………………………………………. ۴۴
۷-۲ فلور میکروبی روده ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
فصل سوم مواد و روش‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
۱-۳ ویژگی‌های محل اجرای آزمایش ………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۲-۳ مشخصات سالن پرورش …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹
۳-۳ آماده‌سازی سالن و وسایل مورد نیاز ………………………………………………………………………………………………….. ۴۹
۴-۳ گروه‌ها و پرندگان آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۵-۳ مدیریت پرورش ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۱-۵-۳ دما ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۲-۵-۳ روشنایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۳-۵-۳ رطوبت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۴-۵-۳ دانخوری و آبخوری ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۶-۳ برنامه واکسیناسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
۷-۳ مشخصات جیره ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
ج
۸-۳ خصوصیات استخوان درشت‌نی ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۹-۳ فراسنجه‌های خونی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

Releated

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]