پژوهش دانشگاهی – مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت نی، …

پوررحیم، ر.، ش. فرزادفر و ع. گل‌نراقی. ۱۳۸۷٫ فناوری نانو و کشاورزی. انتشارات تهران سپهر. ۲۶۳ص.
جعفری‌صمیمی، الف. م. جهانشاهی و الف. ف. فرهنگ‌مهر. ۱۳۸۸٫ اقتصاد نانو.انتشارات دانشگاه مازندران. ۳۸۰ ص.
جوان‌بخت، و. ۱۳۹۲٫ تولید نانوزئولیت به کمک ژل‌ها و محلول‌ها. ماهنامه فناوری نانو. ۱۲ (۴): ۲۳-۲۰٫
حجازی، م. و قربانی، م. ۱۳۷۳٫ زئولیت و بنتونیت. انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور، تهران.
حسن‌آبادی. الف و م. صفرخانلو. ۱۳۹۰٫ بررسی اثرات زئولیت(کلینوپتیلولیت) بر شاخص‌های عملکرد مرغ تخم‌گذار تجاری. نشریه پژوهش‌های علوم دامی ایران. ۳ (۱): ۹-۱۴٫
۸۷
زرگران‌اصفهانی، ح.، س. د. شریفی، ع. پروین و الف. افضل زاده. ۱۳۸۹٫ اثرات نانوذرات نقره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی. مجله علوم دامی ایران. ۴۱ (۲): ۱۴۳-۱۳۷٫
زرین‌کاویان، ک.، ب. شکراللهی و س.م. موسوی. ۱۳۸۶٫ اثر سطوح مختلف زئولیت طبیعی بر شاخص تولید و قیمت خوراک جوجه-های گوشتی سویه لوهمن. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. ۲: ۴۲-۳۵٫
زهرایی، م.، ب. فرزامی، م. دوستی، پ. پاسالار، ش. خاقانی، م. انصاری، ا. جوادی، ا. گلستانی، ت. گل‌محمدی، م. پاک‌نژاد، الف. نوروزی، ف. اسدی، ف. کازرونی، ف. نباتچیان، ن. دشتی، ا. جعفرنژاد، ف. ژ. ماژین، ص. سلیمانی، ص. ورداسبی، م. نوربخش، ع. جلیلیان، و ش. آریابرزین. ۱۳۸۶٫ بیوشیمی پزشکی. جلد دوم. نوبت اول. ۶۱۶ ص.
شبانی، الف.، ب. دستار، م. خمیری، ب. شعبان‌پور و س.حسنی. ۱۳۹۰٫ کاهش اثرات سمی آفلاتوکسین بر صفات تولیدی، غلظت پروتئین و لپیدهای خون و جمعیت باکتریایی دستگاه گوارش جوجههای گوشتی تغذیه شده با نانوزئولیت. پژوهش های علوم دامی. ۲۱ (۲): ۱۲۷-۱۱۷٫
صفامهر، ع. و م. شیوازاد. ۱۳۸۵٫ مطالعه اثرات کلینوپتیلولیت بر عملکرد و پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم جوجه‌های گوشتی مبتلا به آفلاتوکسیکوزیس. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. ویژه‌نامه علوم دامی. ۱۳(۳): ۶۳-۵۳٫
عظیمی، ج.، م. الف. کریمی‌ترشیزی، ع. علامه و ح. اهری. ۱۳۹۱٫ تاثیر افزودن دو جاذب تجاری و زئولیت طبیعی به خوارک آلوده به آفلاتوکسین ۱ Bبر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی. نشریه پژوهش‌های علوم دامی ایران. ۴ (۴): ۲۹۷-۲۹۲٫
غلام حسینی زهرایی، م.، م. د. شکوری، ف. میرزائی آقجه قشلاق و ف. دستمالچی. ۱۳۹۲٫ تاثیر نانوزئولیت نقره، زئولیت و آنتی‌بیوتیک فلاوومایسین بر عملکرد و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی جوجه‌های گوشتی طی دوره آغازین. نشریه پژوهش‌های علوم دامی. ۲۳ (۴): ۵۷-۶۸٫
۸۸
غلامی، ج.، م. ح. فولادی و م. سالارمعینی. ۱۳۹۰٫ بررسی اثر مزولیت‌های منطقه مغوئیه رفسنجان و اندازه ذرات آن‌ها بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم جوجه‌های گوشتی. نشریه پژوهش‌های علوم دامی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد. ۳ (۴): ۳۹۲-۳۸۵٫
فرهومند، پ. ۱۳۸۱٫ غذاهای دام و طیور. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی. چاپ سوم. ۳۳۲ص.
قزللو، ی.، اهری، ح. پیکان، ر. و رحمان نیا، ج. ۱۳۸۷٫ نانوزئولیت، محصولی جدید برای کاهش آلودگی باکتریایی و قارچی و مایکوتوکسینی مواد غذایی انسان و دام. کنفرانس ملی غذای عملگر. ۶۰۸-۵۵۹٫
کارگرراضی، م. و س. حبیبی. ۱۳۹۱٫ آشنایی با زئولیت و کاربردهای آن. ماهنامه تخصصی پردازش. ۵۹ : ۲۷۷-۲۶۶٫
کیائی، م.، م. فرخوی، م. مدیرصانعی و ح. رسولی‌زاده، ۱۳۷۶٫ تاثیر زئولیت‌های طبیعی ایران بر میزان رشد، بازده غذایی و تلفات در جوجه‌های گوشتی. مجله دانشکده دامپزشکی. شماره ۵۲ (۴): ۷۹-۷۱٫
گودرزی، م.، ع. نیکخواه، س. الف. میرهادی، الف. سهرابی حق‌دوست و ج. افتخاری‌نژاد. ۱۳۸۲٫ تاثیر کلینوپتیلولیت بر روی عملکرد پرواری و سلامت بافت کبد و کلیه بره‌های نژاد شال. مجله پژوهش و سازندگی. ۶۰: ۷۶-۷۰٫
لطف‌الهیان، ه.، ف. شریعتمداری، م. شیوآزاد و س.الف. میرهادی. ۱۳۸۳٫ بررسی اثرات استفاده از دو نوع زئولیت طبیعی در جیره‌های غذایی بر عوامل بیوشیمیایی خون، وزن نسبی اندام‌های داخلی بدن و عملکرد جوجههای گوشتی. مجله پژوهش و سازندگی. ۶۴: ۳۴-۱۸٫
محمدی، الف. ۱۳۸۷٫ بررسی اثر کاربرد سطوح مختلف زئولیت بر روی عملکرد و برخی پارامترهای خونی در جوجه گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. ۶۸ ص.
مرادیان، م و ز. برومندی. ۱۳۹۱٫ زئولیت و نانوزئولیت. مجله علوم زمین و معدن. ۷۲ : ۲۳-۲۲٫
مظاهر‌اسدی، م و ا. غلامی‌قوام‌آبادی. ۱۳۸۹٫ نانوتکنولوژی: مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی. فصلنامه راهبرد. ۱۳ (۵۵): ۵۸-۳۷٫
۸۹
منتظر، ز. ۱۳۸۸٫ اصول علمی میکروبیولوژی در مواد غذایی. موسسه فرهنگی انتشاراتی خاتم.
مهندسین مشاور پوریا پرتو طرح. ۱۳۹۰٫ طرح تولید نانو ذرات زئولیتی جهت ضدعفونی کردن دامداری‌ها.
نادری، م. ر و الف. عابدی. ۱۳۹۱٫ کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و پالایش آلایندههای زیست محیطی. ماهنامه فناوری نانو. ۱۱ (۱): ۲۶-۱۸٫
نجف‌زاده، ع. ۱۳۸۹٫ دیدگاهی بر فنآوری نانو. انتشارات محقق اردبیلی. ۵۳۶ ص.
نصیری‌مقدم، ح.، م. رضایی و ا. حسن‌آبادی. ۱۳۸۵٫ تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد و خاکستر استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی. مجله علوم و فنون کشاورزی. ۲۰: ۴۴-۳۳٫
نظیفی، س.، ح. دادرس و الف. کوشا. ۱۳۸۷٫ بررسی تاثیر زئولیت بر الکترولیتهای سرم خون ماکیان گوشتی. مجله دامپزشکی ایران. ۴ (۱): ۹۳-۸۵٫
نقی‌زاده، م و م. الف. کریمی‌ترشیزی. ۱۳۹۲٫ ارزیابی کارایی نانوسیلور به عنوان جایگزین آنتی‌بیوتیک بر عملکرد و فراسنجه‌های مرفومتریک روده جوجه‌های گوشتی. مجله علوم دامی ایران. ۴۴ (۳): ۲۶۲-۲۵۵٫
Abas, I., Bilal, T., Ercag, E. and Keser, O. 2011. The Effect of Organic Acid and Zeolite Addition Alone and in Combination on the Bone Mineral Value in Broiler Fed Different Dietary Phosphorus Levels. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 6(7): 678-687.
Ackley, M. W., Rege, S. U. and Saxena, H. 2003. Application of natural zeolites in the purification and separation of gases. Microporous and Mesoporous Materials. 61(1): 25-42.
Ahmadi, F. 2012. Impact of different levels of silver nanoparticles (Ag-NPs) on performance, oxidative enzymes and blood parameters in broiler chicks. Pakistan Veterinary Journal. 32(3): 325-328.
Ahmadi, F. and Rahimi, F. 2011. The Effect of Different Levels of Colloidal Silver Nano particles on Performance and Retention of silver in Edible Carcasses Broiler Chicks. World Applied Sciences Journal. 12(1): 1-4.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

Releated

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]