مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت نی، …

نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که مکانیسم مهارکنندگی نانوذرات نقره به عملکرد یون‌های نقره در محلول کلوئیدی بر می‌گردد، هم‌چنین دگرگون ساختن میکروارگانیسم‌ها به وسیله تبدیل پیوندهای SH به صورت S-Ag صورت می‌گیرد. در این مکانیسم ذرات نانونقره فلزی به مرور زمان یون‌های نقره از خود ساطع می‌کنند. این یون‌ها طی واکنش جانشینی، باندهای SH را در جداره میکروارگانیسم به باندهای S-Ag تبدیل کرده، که نتیجه آن از بین رفتن میکروارگانیسم‌هاست. تحقیقات اخیر دانشمندان نشان می‌دهد زمانی‌که ذرات نانونقره با باکتری‌ها و قارچ‌ها مواجه می‌شود، سیستم تنفسی آن‌ها را از کار می‌اندازد (برایدیچ-ستول و همکاران[۱۶۱]، ۲۰۰۵)، که این عمل باعث می‌شود متابولیسم سلولی آن‌ها مختل شده و از رشد سلول جلوگیری شود (هوساین و همکاران، ۲۰۰۶). از مکانیسم‌های دیگر نانوذرات نقره برای از بین بردن باکتری‌ها، القای مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی[۱۶۲] است که باعث تخریب تخصصی باکتری‌ها می‌شود (ناکاگاوا و همکاران[۱۶۳]، ۱۹۹۹). نکته که در فعالیت متابولیکی باکتری‌ها ثابت شده تنفس سلولی و احتیاج به انرژی برای انجام تمام مراحل زندگی است. در تنفس هوازی، تولید انرژی از طریق آنزیم‌های تنفسی که به زنجیره تنفسی متکی هستند انجام می‌گیرد. به احتمال زیاد یون‌های نقره با برهم زدن زنجیره تنفسی باعث از بین رفتن سلول باکتری می‌شود (چمیلویک -کورزنیوسکا و همکاران، ۲۰۱۳). هولت و بارد[۱۶۴] (۲۰۰۵) با بررسی تعامل بین یون‌های نقره و آنزیم‌‌های زنجیره تنفسی در اشرشیاکلای نتیجه گرفتند که یون‌های نقره با اتصال به گروه‌های جانبی اسیدآمینه‌های تشکیل دهنده آنزیم‌ها و جلوگیری از حمل و نقل الکترون در زنجره تنفسی اختلال ایجاد می‌کنند.
قابلیت ضد باکتری نقره در ابعاد نانو ممکن است متفاوت باشد و وابسته به عواملی از جمله، اندازه ذرات، شکل، نوع، زمان تماس با باکتری و گونه باکتری باشد. با توجه به این نکته که باکتری اشرشیاکلای در دسته باکتری‌های گرم منفی بوده و برای پذیرش نانونقره با ممانعت بیشتری در مقایسه با باکتری‌های گرم مثبت مواجه می‌باشد. مطالعات انجام شده بر روی اشرشیاکلای نشان داد که نانوذرات نقره به نوع مهندسی عمل قوی‌تری نسبت به شکل بیضی یا میله ای شکل دارد (پال و همکاران[۱۶۵]، ۲۰۰۷).
۷۹
۸۰
فصل پنجم
نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادات
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ نتیجه‌گیری کلی
افزودن نانوزئولیت و زئولیت طبیعی تاثیر معنی‌داری بر خصوصیات استخوان درشت نی نظیر وزن، طول، حجم و چگالی در حالت تازه و خشک ندارد.
استفاده از سطوح نانوزئولیت و زئولیت طبیعی تاثیر معنی‌داری بر درصد خاکستر استخوان درشت نی ندارد.
افزودن نانوزئولیت و زئولیت طبیعی تاثیری بر میزان کلسیم و AST خون ندارد.
استفاده از سطوح مختلف زئولیت طبیعی تاثیری بر میزان فسفر خون نداشت.
افزودن نانوزئولیت در سطح ۵/۰ و ۱ درصد به جیره غذایی جوجه‌های گوشتی سبب افزایش میزان فسفر خون و ALT می‌گردد.
اضافه کردن نانوزئولیت و زئولیت طبیعی به جیره منجر به تغییر معنی‌دار میزان ALP می‌شود.
استفاده از نانوزئولیت و زئولیت طبیعی تاثیر معنی‌داری بر وزن لاشه قابل طبخ، وزن سینه و ران ندارد.
افزودن نانوزئولیت و زئولیت طبیعی تاثیری بر وزن چربی محوطه بطنی، کبد، سنگدان و پیش‌معده ندارد.
افزودن نانوزئولیت و زئولیت طبیعی سبب کاهش معنی‌دار تعداد کل باکتری در ایلئوم روده می‌گردد.
افزودن نانوزئولیت سبب کاهش معنی‌دار تعداد باکتری اشرشیاکلای می‌گردد.
استفاده زئولیت طبیعی تاثیر معنی‌داری بر میزان باکتری اشرشیاکلای ندارد.
۸۳
۲-۵ پیشنهادات
پیشنهاد می‌گردد آزمایش در سطوح دیگر بر روی جوجه‌های گوشتی انجام گردد.
اثر سطوح مختلف نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر جوجه‌های گوشتی تغذیه با جیره حاوی آفلاتوکسین بررسی شود.
پیشنهاد می‌گردد آزمایش بر روی هیبریدهای تجاری دیگر و همچنین مرغان تخم‌گذار انجام شود.
تاثیر نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر سایر مواد معدنی در سرم خون و تنش‌ گرمایی بررسی گردد.
۸۴
فصل ششم
منابع و ماخذ
فصل ششم
منابع
اکرادی، ل.، م. امیری‌اندی، الف. سلیمی‌ناغانی و ف. احمدی. ۱۳۹۰٫ بررسی اثرات نفروتوکسیک نانوسیلور در ماکیان گوشتی. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. ۵ (۲): ۳۲-۲۵٫
بلندی، س و م. ر. اصغری. ۱۳۸۳٫ کاربرد زئولیت در تغذیه دام. سومین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور بیرجند. ۲ ص.
بهشتی‌فر، م. ر.، م. ر. عابدینی و ف. فرودی. ۱۳۸۸٫ مطالعه اثرات استفاده از نانو نقره بر عملکرد، بازده لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی. فصلنامه کشاورزی پویا. ۶ (۴): ۳۹۴-۳۸۳٫
بی‌نام. ۱۳۹۱٫ نگاهی بر وضعیت توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران و جهان. ماهنامه فناوری نانو. ۱۱ (۴): ۴۶-۴۲٫
پورحسن، ح.، ش. رحیمی، م. ا. کریمی‌ترشیزی و ت. زهرایی‌صالحی. ۱۳۸۷٫ تاثیر اسیدهای آلی بر فلور میکروبی و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی. ۶۳ (۵): ۲۹۰-۲۸۳٫

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

Releated

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]