مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان …

c63/6

۵/۰% زئولیت

bc13/7

a08/7

۱% زئولیت

bc13/7

abc87/6

۵/۱% زئولیت

ab25/7

abc84/6

سطح احتمال

۰۱/۰>

۰۴/۰

SEM

۱۰/۰

۰۹۷/۰

در هر ستون میانگین‌های با حروف نامشابه دارای اختلاف معنیداری هستند (۰۵/۰>P).
فنگ و همکاران[۱۵۱] (۲۰۰۰) گزارش کردند که استفاده از نانوذرات نقره سبب تغییرات در هر دو باکتری گرم مثبت و منفی می‌شود. زمانی‌که متوسط اندازه ذرات نانونقره به ۱۲ نانومتر برسد، این ذرات سبب آسیب‌های خاصی به سلول‌های اشرشیاکلای می‌گردد، به شکلی که دانه‌های نامنظمی در غشای سلول باکتری ایجاد می‌شود و از این طریق سبب از بین رفتن غشای و دیواره سلولی باکتری می‌گردد.
۷۷
پارتیکل‌های نانونقره، خوشه‌هایی از اتم‌های نقره به قطر ۱-۱۰۰ نانومتر هستند (مورونس و همکاران[۱۵۲]، ۲۰۰۵، لی و همکاران، ۲۰۰۷ و کیم و همکاران، ۲۰۰۷) که با اتصال به پروتئین‌های حاوی گوگرد در سطح غشای باکتری‌ وارد آن‌ها شده و با تغییر در مورفولوژی و نفوذپذیری غشا و تأثیر در زنجیره‌ی تنفسی و تقسیم سلولی، در نهایت منجر به مرگ سلولی می‌گردد (ویجنیشواران و همکاران[۱۵۳]، ۲۰۰۷، کولین و همکاران[۱۵۴]، ۲۰۰۷ و یو و هی[۱۵۵]، ۲۰۰۸).
اختلال در عملکرد طبیعی دیواره سلولی باکتری ممکن است به علت ویژگی کاتالیزوری نانونقره باشد. اکسیژن جذب شده بر روی سطح نانوذرات نقره می‌تواند یک اتم هیدروژن را از گروه‌های تیول سیستئین (-SH) دیواره سلولی را حذف کند. گروه تیول از پیوند دی‌سولفید در نبود هیدروژن به شکل –SS در آمده و در نتیجه مسیر انتقال الکترون از طریق زنجیره تنفسی را مسدود می‌کند (زورک و کونوپکا[۱۵۶]، ۲۰۰۷).
محققین گزارش کردند که در باکتری اشرشیاکلای تحت نفوذ نانونقره سنتز پروتئین شوک حرارتی و پروتئین‌های غشای خارجی افزایش پیدا می‌کند (لوک و همکاران[۱۵۷]، ۲۰۰۶). با توجه به نقص در تولید انرژی، پروتئین‌های غشای خارجی باکتری نمی‌تواند حمل و نقل‌های سلول را به‌طور مؤثر انجام دهد در نتیجه مواد در سیتوپلاسم تجمع می‌کنند (چمیلویک -کورزنیوسکا و همکاران[۱۵۸]، ۲۰۱۳). سوندی و سالوپک-سوندی[۱۵۹] (۲۰۰۴) معتقدند که تجمع نانونقره در غشای سلولی منجر به افزایش سرعت نفوذپذیری سلول و در نهایت مرگ سلول می‌شود. مویدجی و رابرتز[۱۶۰] (۲۰۰۶) نشان دادند که تأثیر نانوذرات نقره بر روی سلول‌های موجودات زنده به قطر، اندازه و شکل نانوذرات بستگی دارد.
۷۸

Releated

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]