پژوهش دانشگاهی – مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان …

۱۰-۳ ترکیب لاشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۱۱-۳ فلور میکروبی روده …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶ ۱۲-۳ مدل آماری و تجزیه و تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
فصل چهارم: نتایج و بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
۱-۴ مقایسه اثر نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر خصوصیات استخوان درشت نی …………………………………………..۶۱
۲-۴ مقایسه اثر سطوح مختلف نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی …. ۶۴
۱-۲-۴ کلسیم و فسفر ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۲-۳-۴ آنزیم‌های کبدی ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
‌۳-۴ مقایسه اثر نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر ترکیب لاشه و اجزای داخلی آن …………………………………….. ۷۰
۱-۳-۴ تأثیر زئولیت طبیعی و نانوزئولیت بر ترکیب لاشه …………………………………………………………………………. ۷۰
۲-۳-۴ مقایسه اثر نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر وزن اندام‌های داخلی بدن …………………………………………… ۷۴
۵-۴ مقایسه اثر نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر فلور میکروبی روده …………………………………………………………… ۷۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۱-۵ نتیجه‌گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۲-۵ پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴
فصل ششم: منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
د
فهرست اشکال
شکل ۱-۲ ساختمان چهار وجهی زئولیت ………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
ه
فهرست جداول
جدول ۱-۲ فرمول و خواص فیزیکی برخی از زئولیت‌های مهم معدنی ……………………………………………………… ۲۱
جدول ۱-۳ برنامه واکسیناسیون طیور مورد استفاده در آزمایش ……………………………………………………………… ۵۱
جدول ۲-۳ ترکیب شیمیایی زئولیت استفاده شده در این آزمایش …………………………………………………………… ۵۲
جدول ۳-۳ ترکیب جیره‌های آزمایشی در دوره آغازین (برحسب درصد هوای خشک) …………………………… ۵۳
جدول ۴-۳ ترکیب جیره آزمایشی در دوره رشد (برحسب درصد هوای خشک) …………………………………… ۵۴
جدول ۱-۴ مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات استخوان درشت نی در سن ۴۲ روزگی ۶۱
جدول ۲-۴ مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه‌های خونی در سن ۴۲ روزگی …………….. ۶۵
جدول ۳ -۴ مقایسه میانگین اثیر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات لاشه در سن ۴۲ روزگی (برحسب درصد‌ وزن زنده) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
جدول ۴-۴ مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر اندام‌های داخلی در سن ۴۲ روزگی (بر حسب درصد وزن زنده) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
جدول ۵-۴ مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت فلور میکروبی بخش ایلئوم روده کوچک در سن ۴۲ روزگی (Log cfu/gr) ………………………………………………………………………………………………………………….. 77
ی
ی
فصل اول
مقدمه
فصل اول
مقدمه

Releated

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]