جستجوی مقالات فارسی – مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی …

عدم وجود خود همبستگی بین جملات خطا یکی از فروض اساسی برای روش ols میباشد. همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطلاحاً خود همبستگی یا همبستگی سریالی میگویند.
قدم اول در شناسایی خودهمبستگی این است که نمودار خطاها ترسیم شود ولی این روش نموداری مشکل است و لذا برخی روشهای آماری جهت آزمون خود همبستگی ارائه شده اند. یکی از آزمونهای متداول، آزمون دوربین واتسون میباشد که برای تشخیص خود همبستگی به کار میرود.( سوری علی،۱۳۹۱ ).
آزمون دوربین واتسون[۳۸] یکی از مشهورترین آزمونها برای تشخیص خود همبستگی است. چنانچه میزان دوربین واتسون به دست آمده بین ۵/۱ تا ۵/۲ قرار بگیرد استقلال خطای متغیرها پذیرفته میشود. به عبارتی خطای متغیرها مستقل از هم هستند. البته برای به کار بردن این آزمون نیاز به برقراری شرایطی است که در زیر به آنها اشاره میکنیم.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۳-۸ تعریف عملیاتی متغیرها:

نوسانپذیری (ریسک) کل:
واریانس بازده روزانه سهام طی سال = ریسک کل
نوسانپذیری (ریسک) غیرسیستماتیک:
(تعداد روزهای معاملاتی در سال/ مجموع مربعات پسماندهای مدل CAPM) = ریسک غیر سیستماتیک.
نوسانپذیری (ریسک) سیستماتیک:
)ریسک غیر سیستماتیک به دست آمده از CAPM- ریسک کل)= ریسک سیستماتیک
بازده حقوق صاحبان سهام:
(حقوق صاحبان سهام/سود پس از مالیات) = (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام
بازده سهام شرکت :در این تحقیق بازده سهام بصورت سالانه محاسبه میشود و فرض میشود که سهامداران استراتژی خرید و نگهداری سهام را بکار میبرند. شروع سرمایهگذاری برابر است با ماه چهارم بعد از پایان سال مالی (ابتدای تیر ماه هر سال شروع و تا پایان خرداد سال بعد ادامه دارد)که برابر است با:
قیمت سهام در پایان دورهDPS)/+(قیمت سهام در ابتدای دوره-قیمت سهام در پایان دوره)(=بازده سالانه سهام
سن شرکت:
AGE=log((تعداد سالهایی که شرکت از زمان افتتاح تا سال جاری در بورس عضو بوده است
اندازه شرکت:
Size= log(ارزش بازاری سهام شرکت در پایان سال مالی)
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری:
(ارزش بازاری سهام / ارزش دفتری سهام) =نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری=BV/MV
اقلام تعهدی:
Accruals=نرخ رشد دارایی های عملیاتی خالص =NOAt / NOAt−۱ − ۱
نوسانپذیری اقلام تعهدی:
نوسانپذیری اقلام تعهدی (VAC_1) = واریانس مشاهدات سالانه اقلام تعهدی شرکت طی حداقل ۵سال
کل اقلام تعهدی:
(ACCE)= Total accruals / lagged total shareholder’s equityاقلام تعهدی کل
تغییر در بدهی جاری+تغییر در وجه نقد و معادل نقد-تغییر در بدهی های جاری-تغییر در داراییهای جاری=اقلام تعهدی کل
جزء نقدی سود:
ROE – ACCE =جزء نقدی سود
نوسانپذیری کل اقلام تعهدی:
واریانس مشاهدات سالانه ACCE شرکت طی حداقل ۵ سال گذشته=نوسانپذیری اقلام تعهدی کل
نوسانپذیری اقلام تعهدی اختیاری:
DiscVAC_1= جزء اختیاری واریانس اقلام تعهدی کل است که معادل رویکرد تجزیه ای فرانسیس
نوسانپذیری اقلام تعهدی غیراختیاری:
FundVAC_1 =جزء غیراختیاری واریانس اقلام تعهدی کل است که معادل رویکرد تجزیه ای فرانسیس
کل دارایی:
لگاریتم طبیعی کل داراییها =(TA) کل دارایی
نوسانپذیری وجه نقد:
Cash flow variability (VCFE)=واریانس جریان نقد عملیاتی ۵ ساله شرکت که توسط ارزش دفتری سهام اندازهگیری می شود.
نوسان پذیری درآمد:

Releated

پژوهش دانشگاهی – مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام- …

با توجه به جدول فوق عرض از مبدا برابر ۱۲۹۳۴۲/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۰۲۱۴۵/۰ و کمتر از ۰۵/۰ است نتیجه میگیریم که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر جزء غیر اختیاری برابر ۶۴۳۸۷۱/۰ بوده و چون سطح معناداری آن برابر ۰۳۴۵۲۱/۰ و کمتر از ۰۵/۰ […]

مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی …

در جدول فوق ضریب ثابت یا همان عرض از مبدا برابر ۰۶۵۹۱۵/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۱۸۷۹۲/۰و کمتر از ۰۵/۰ است. نتیجه گرفته میشود که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر تغییرپذیری اقلام تعهدی برابر ۳۴۷۸۲۶/۰بوده و چون سطح معناداری ان برابر ۰۰۶۴۴۵/۰ و کمتر از […]