مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام- قسمت ۷

وو و ژانگ (۲۰۱۱) در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا نابهنجاری های بازار سرمایه ناشی از عامل ریسک یا قیمتگذاری نادرست است. آنها در این پژوهش متغییرهایی نظیر B/M ، اندازه، انتشار سرمایه، رشد داراییها، اقلام تعهدی و احتمال ورشکستگی را در نظر گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بازدههای اضافی، که بر اساس این متغییرها ایجاد میشود نه به دلیل عامل ریسک، بلکه ناشی از قیمتگذاری نادرست این متغییرها توسط سرمایهگذاران است.
هرشلیفرو همکاران (۲۰۱۰) در پژوهشی به بررسی عامل ریسک در نابهنجاری اقلام تعهدی پرداختند. آنها در این پژوهش، علاوه بر متغییرهای الگوی سه عاملی فاما و فرنچ، یک متغییر به نام CMA را به عنوان عامل ریسک نیز در نظر گرفتند.آنها CMA را تفاوت بین بازده پرتفوهایی با اقلام تعهدی کم (شرکتهای محافظهکار) و بازده پرتفوهایی با اقلام تعهدی زیاد ، تعریف کردند. نتایج نشان داد که اقلام تعهدی حتی پس از کنترل عامل CMA نیز میتواند بازده های آینده را پیشبینی کند و ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام را نمی توان به عنوان عوامل ریسک نسبت داد.
ریساتک (۲۰۱۰) در پژوهشی به بررسی تاثیر بازده نامشهود دورههای قبل بر نابهنجاری اقلام تعهدی پرداخت. وی از طریق رگرسیون بازده سهام بر متغیرهایی نظیر اقلام تعهدی ، اقلام غیر تعهدی، انتشار سرمایه و B/M، باقیمانده الگو را به عنوان بازده نامشهود در نظر گرفت. مطالعه وی نشان داد که بین اقلام تعهدی و بازده سهام رابطه معکوسی هست، همچنین با وارد کردن متغییر بازده نامشهود دوره های قبل به الگوی رگرسیونی، رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام ازبین میرود.
رایبر و یهودا (۲۰۰۸) در پژوهشی به این موضوع پرداختند که در چه موقعیتی استدلال رشد و پایداری برای قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی کاربرد دارد. آنها از طریق رگرسیون بازده سهام بر اقلام تعهدی و جریانهای نقدی نشان دادند که اطلاعات اقلام تعهدی بیشتر با ویژگیهای رشد و اطلاعات جریانهای نقدی با پایداری سود مرتبط است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

فصل سوم

روششناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه

تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک وضعیت نامعین. تحقیق فرایند پویا برای حل مسائل و دستیابی به راهحل مشکلات میباشد. بشر از دیر باز به دنبال شناخت پدیدهها بودهاست و از همان زمان مباحثی پیرامون روش شناخت در ذهن وی قرار گرفته است. پایه هر تحقیق “روش شناخت یا روش تحقیق”است. روششناسی مبحثی است که به بررسی روشهای شناخت در علوم میپردازد. روش تحقیق، مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات است(سرمد ودیگران،۱۳۸۳). هر تحقیق و پژوهش با یک مسأله آغاز میگردد. مسأله تحقیق موجب ایجاد سؤالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر میشود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تائید یا رد فرضیات میباشد. جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجهگیری در خصوص فرضیهها، دادههای جمعآوری شده در خصوص تحقیق، ورودی اساسی و پایه تحقیق میباشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به دادههای گرد آوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیهها و پاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار و مشخص میباشد، دادهها اطلاعات خام و غیر قابل اتکائی میباشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل دادهها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیمگیری نمود. لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوری دادهها و تحلیل آنها جهت استفاده از دادههای خام در راستای فرضییهها تحقیق پرداخته میشود. همچنین تعریف وتفصیل مفاهیم اساسی همچون (جامعه آماری، نمونهگیری و…) ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی میگردد.

۳-۲ روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر نحوه اجراء توصیفی- پیمایشی، از نوع پس رویدادی است. همچنین پژوهش حاضر از نطر ارتباط بین متغیرها همبستگی، از نظر نوع دادهها، کمی، از نظر زمان اجرای پژوهش، مقطعی و از نظر منطق اجراء، استقرایی است.

۳-۳ فرضیههای پژوهش

– بین نوسانپذیری آتی بازده سهام شرکت با تغییرپذیری اقلام تعهدی دوره جاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
– بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسانپذیری بازده آتی سهام برای جزء غیر اختیاری (بنیادی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
– بین نوسانپذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری با نوسانپذیری سیستماتیک و غیر سیستماتیک آتی بازده سهام شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
– بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسانپذیری بازده آتی سهام(سیستماتیک و غیر سیستماتیک) برای جزء غیر اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

۳-۴ متغیرهای پژوهش

در این تحقیق متغییرهای تغییرپذیری اقلام تعهدی، جزء اختیاری اقلام تعهدی، جزء غیر اختیاری اقلام تعهدی، جزء سیستماتیک ریسک سهام، جزء غیر سیستماتیک و نوسانپذیری آتی بازده سهام مورد بررسی قرار میگیرند. متغییر نوسانپذیری آتی بازده سهام متغییر وابسته میباشد و همچنین متغییر سیستماتیک ریسک سهام و جزء غیر سیستماتیک برای متغییر نوسانپذیری به عنوان متغییر مستقل و برای تغییرپذیری اقلام تعهدی به عنوان متغییر وابسته مطرح شده است و تغییر پذیری اقلام تعهدی که شامل جزء اختیاری و جزء غیر اختیاری است، متغیر مستقل این پژوهش میباشد.

۳-۵ جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه به مجموعهای از افراد گفته می شود که یک یا چند صفت مشترک دارند و این صفات مورد توجه میباشد. جامعه ممکن است همه افراد، یک نوع خاص و یا عده محدود تری از همان گروه را شامل شود (ظهوری، ۱۳۸۷). با توجه به موضوع این پژوهش، جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده تمامی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران است که با اعمال مراحل زیر و نمونهگیری غربالگری در نمونه باقی میمانند:

  1. شرکت در دوره تحقیق (۱۳۹۲-۱۳۸۵) عضو بورس اوراق بهادار باشد.
  2. سال مالی شرکت منتهی به اسفند هر سال باشد و در طی دوره تحقیق شرکت تغییر سال مالی نداده باشد.
  3. شرکت جزء بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری نباشد. که باتوجه به محدودیتهای فوق جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۱۲ شرکت میباشد.

جدول (۳-۱) چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه تحقیق

Releated

پژوهش دانشگاهی – مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام- …

با توجه به جدول فوق عرض از مبدا برابر ۱۲۹۳۴۲/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۰۲۱۴۵/۰ و کمتر از ۰۵/۰ است نتیجه میگیریم که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر جزء غیر اختیاری برابر ۶۴۳۸۷۱/۰ بوده و چون سطح معناداری آن برابر ۰۳۴۵۲۱/۰ و کمتر از ۰۵/۰ […]

مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی …

در جدول فوق ضریب ثابت یا همان عرض از مبدا برابر ۰۶۵۹۱۵/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۱۸۷۹۲/۰و کمتر از ۰۵/۰ است. نتیجه گرفته میشود که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر تغییرپذیری اقلام تعهدی برابر ۳۴۷۸۲۶/۰بوده و چون سطح معناداری ان برابر ۰۰۶۴۴۵/۰ و کمتر از […]

ردیف شرح تعداد
۱ اعضای جامعه آماری در پایان سال ۱۳۹۲ ۶۲۰
۲ شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به ۲۹/۱۲ نمیباشد.