مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام- قسمت ۸

۲۶۰

۳

شرکتهایی که جز صنعت سرمایهگذاری،بانک ها و واسطهگرهای مالی طبقهبندی میشوند.

۳۸

۴

شرکتهایی که جز شرکتهای زیانده محسوب میشوند.

۵۵

۵

شرکتهایی که بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۸۵ در بورس اوراق بهاددار پذیرفته شده یا قبل از ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ از تابلوی بورس خارج شدهاند و یا اطلاعات آنها در دسترس نبوده است.

۱۵۵

۶

جمع شرکتهای حذف شده از جامعه آماری

۵۰۸

۷

جمع شرکت های عضو نمونه آماری

۱۱۲

۳-۶ روش جمعآوری اطلاعات

تمامی داده و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با روش مشاهدهای جمعآوری میشوند. با این منظور از نرم افزار ره آورد نوین که رایجترین نرم افزار مورد استفاده درایران است استفاده میشود.

۳-۷ روشها و ابزار تجزیه وتحلیل دادهها

۳-۷-۱ آمار توصیفی

زمانی که انبوهی از اطلاعات کمی به منظور تحلیل و تفسیر گردآوری میشوند، باید آنها را بصورت روشن و قابل فهم سازماندهی و خلاصه نمود. اولین قدم در سازماندهی داده‌ها، مرتب کردن آنها بر اساس یک ملاک منطقی است. مثلا از بزرگ به کوچک مرتب نمودن داده‌ها در ادامه پژوهشگر علاقمند است تا ویژگیهای یک دسته از داده‌ها را بصورت دقیق بیان کند و برای این کار از یک سری شاخص‌های عددی استفاده میکند که تحت عنوان کلی شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نام دارند (میانگین، میانه، مد ، فراوانی، درصد فراوانی، درصد معتبر، درصد تجمعی، چولگی، کشیدگی، ماکزیمم، مینیمم، واریانس، انحراف معیار و غیره). آمار توصیفی مکانیزمی است که از طریق آن میتوان به اهداف فوق نائل گشت. در واقع از این نوع آمار برای بیان و تعیین ویژگیهای داده‌های جمعآوری شده استفاده میشود. در پژوهش حاضر از این شاخصهای یاد شده استفاده میشود.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۳-۷-۲ آمار استنباطی

۳-۷-۲-۱ آزمون جارک -برا

برای سنجش نرمال بودن جزء خطا آزمون جارک براو مورد استفاده قرار میگیرد. این آزمون جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در یک نمونه بکار میرود.اساس این آزمون، بررسی تفاوت چولگی و کشیدگی[۳۷] توزیع در نمونه و توزیع نرمال مشابه (بوسیله آزمون (chi-square است. در آزمونهای آماری این شاخص باید با عدد بحرانی مربوط به خود مورد مقایسه قرار گیرد. در این پژوهش عدد بحرانی برای هر اندازه ماتریس ثابت میماند لذا لزومی به مقایسه نیست و ملاک آزمون به تنهایی میتواند بعنوان شاخص نایکنواختی (خطای سیستماتیک) بکار رود. با انجام آزمون جارک براو، اگر توزیع دادهها نرمال نباشد، جهت استفاده از آزمون فرضهای مطرح شده، باید دادهها را نرمال کرد. در این پژوهش برای نرمال سازی دادهها از روش حذف دادههای پرت و جایگزینی میانگین بجای آنها استفاده شده است.

۳-۷-۲-۲ تجزیه و تحلیل رگرسیون

نوع مهم دیگری ازتجزیه وتحلیلهای آماری که درامربرآورد وپیشبینی کاربردگستردهای دارد تجزیه وتحلیل رگرسیون و همبستگی است. این روش در طرحریزی و کنترل اقلام بهای تمام شده و یا پیوند آن با سطح فعالیت (تولید) بکار برده میشود. زیرا تغییرات اقلام بهای تمام شده در سطوح مختلف فعالیت آثار مهمی بر طرحریزی و کنترل دارد. برخی از این اقلام دریک دامنه مربوطه فعالیت نسبتا ثابت میماند، بعضی متناسب بانوسان سطح فعالیت تغییر میکند و بالاخره گرایش پارهای به روشنی قابل توجیه نیست. برای تجزیه وتحلیل وتوجیه چنین گرایشهای متنوع روشهای مقداری بیاندازه مفید است. تجزیه وتحلیل رگرسیون همبستگی، برای تعیین ماهیت وابستگی بین اقلام بهای تمام شده وسطح فعالیت (تولید) بکاربرده می شود. در این روش بیش از سایرروشهای مقداری ازارقام واطلاعات حسابداری مدیریت استفاده میشود، زیرا به کمک آن میتوان مقادیر یک یا چندمتغیر مستقل را با یک متغیر تابع پیوند داد و مقدار متغیر اخیر را پیشبینی کرد. این پیشبینی ها در اغلب مسایل بودجهبندی طرحریزی و کنترل نقش اطلاعات کلیدی را دارا است. روش رگرسیون مبتنی بر بدست آوردن یک رابطه خطی بین محرک هزینه و موضوع هزینه است برای این کار از خط رگرسیون بر اساس اطلاعات نمونه بدست آمده که فرض می شود بیانگر خط رگرسیون جامعه است استفاده میشود. پس از این مرحله آزمون هایی برای اطمینان از غیرتصادفی بودن و صحت رابطه بدست آمده صورت میگیرد. پس مراحل را میتوانیم به صورت ذیل شرح دهیم.

۳-۷-۲-۳ آزمون دوربین واتسون (خود همبستگی متغیرها)

Releated

پژوهش دانشگاهی – مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام- …

با توجه به جدول فوق عرض از مبدا برابر ۱۲۹۳۴۲/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۰۲۱۴۵/۰ و کمتر از ۰۵/۰ است نتیجه میگیریم که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر جزء غیر اختیاری برابر ۶۴۳۸۷۱/۰ بوده و چون سطح معناداری آن برابر ۰۳۴۵۲۱/۰ و کمتر از ۰۵/۰ […]

مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی …

در جدول فوق ضریب ثابت یا همان عرض از مبدا برابر ۰۶۵۹۱۵/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۱۸۷۹۲/۰و کمتر از ۰۵/۰ است. نتیجه گرفته میشود که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر تغییرپذیری اقلام تعهدی برابر ۳۴۷۸۲۶/۰بوده و چون سطح معناداری ان برابر ۰۰۶۴۴۵/۰ و کمتر از […]