تحقیق – مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام- قسمت …

تغییرپذیری در جریان وجه نقد نوسانپذیری درآمد- تغییرپذیری در درآمد و طول چرخه عملیاتی برابر است با لگاریتم طبیعی مجموع روزهای حسابهای دریافتنی و تعداد روزهایی که کالا به صورت موجودی انبار است. پیشینه سودهای واقعی منفی تعداد سالهایی که شرکت سود منفی داشته است(شان و همکاران، ۲۰۱۳).

۱-۸-۲ تعریف عملیاتی متغیرها

نوسانپذیری (ریسک) کل

واریانس بازده روزانه سهام طی سال = ریسک کل

نوسانپذیری (ریسک) غیرسیستماتیک

(تعداد روزهای معاملاتی در سال/ مجموع مربعات پسماندهای مدل CAPM) = ریسک غیر سیستماتیک

نوسانپذیری (ریسک) سیستماتیک

(ریسک غیر سیستماتیک به دست آمده از CAPM- ریسک کل)= ریسک سیستماتیک

بازده حقوق صاحبان سهام

(حقوق صاحبان سهام/سود پس از مالیات) = (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام
بازده سهام شرکت: در این تحقیق بازده سهام بصورت سالانه محاسبه میشود و فرض میشود که سهامداران استراتژی خرید و نگهداری سهام را بکار میبرند. شروع سرمایهگذاری برابر است با ماه چهارم بعد از پایان سال مالی (ابتدای تیر ماه هر سال شروع و تا پایان خرداد سال بعد ادامه دارد) که برابر است با:
قیمت سهام در پایان دورهDPS)/+(قیمت سهام در ابتدای دوره- قیمت سهام در پایان دوره) (= بازده سالانه سهام

سن شرکت

AGE=log((تعداد سالهایی که شرکت از زمان افتتاح تا سال جاری در بورس عضو بوده است

اندازه شرکت

Size= log(ارزش بازاری سهام شرکت در پایان سال مالی)

اهرم

Leverage=نسبت بدهی=(بدهی جاری+بدهی بلندمدت)/کل دارایی

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری

(ارزش بازاری سهام / ارزش دفتری سهام) =نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاریBV/MV

اقلام تعهدی

Accruals=نرخ رشد داراییهای عملیاتی خالص =NOAt / NOAt−۱ – ۱

نوسانپذیری اقلام تعهدی

نوسانپذیری اقلام تعهدی (VAC_1) = واریانس مشاهدات سالانه اقلام تعهدی شرکت طی حداقل ۵ سال

کل اقلام تعهدی

(ACCE)= Total accruals / lagged total shareholder’s equityاقلام تعهدی کل
تغییر در بدهی جاری+تغییر در وجه نقد و معادل نقد- تغییر در بدهیهای جاری- تغییر در داراییهای جاری=اقلام تعهدی کل

جزء نقدی سود

ROE – ACCE =جزء نقدی سود

نوسانپذیری کل اقلام تعهدی

واریانس مشاهدات سالانه ACCE شرکت طی حداقل ۵ سال گذشته=نوسانپذیری اقلام تعهدی کل

نوسانپذیری اقلام تعهدی اختیاری

DiscVAC_1= جزء اختیاری واریانس اقلام تعهدی کل است که معادل رویکرد تجزیهای

نوسانپذیری اقلام تعهدی غیر اختیاری

FundVAC_1 =جزء غیر اختیاری واریانس اقلام تعهدی کل است که معادل رویکرد تجزیهای فرانسیس (۲۰۰۵))

کل دارایی

لگاریتم طبیعی کل داراییها = (TA)کل دارایی

نوسانپذیری وجه نقد

Cash flow variability (VCFE)واریانس جریان نقد عملیاتی ۵ ساله شرکت که توسط ارزش دفتری سهام اندازهگیری میشود.
نوسانپذیری درآمد

Releated

پژوهش دانشگاهی – مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام- …

با توجه به جدول فوق عرض از مبدا برابر ۱۲۹۳۴۲/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۰۲۱۴۵/۰ و کمتر از ۰۵/۰ است نتیجه میگیریم که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر جزء غیر اختیاری برابر ۶۴۳۸۷۱/۰ بوده و چون سطح معناداری آن برابر ۰۳۴۵۲۱/۰ و کمتر از ۰۵/۰ […]

مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی …

در جدول فوق ضریب ثابت یا همان عرض از مبدا برابر ۰۶۵۹۱۵/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۱۸۷۹۲/۰و کمتر از ۰۵/۰ است. نتیجه گرفته میشود که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر تغییرپذیری اقلام تعهدی برابر ۳۴۷۸۲۶/۰بوده و چون سطح معناداری ان برابر ۰۰۶۴۴۵/۰ و کمتر از […]