فایل – مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام- قسمت ۴

بین تغییرپذیری اقلام تعهدی و نوسانپذیری آتی بازده سهام شرکت دوره جاری، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسانپذیری بازده آتی سهام برای جزء غیر اختیاری (بنیادی)، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین نوسانپذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری با نوسانپذیری سیستماتیک و غیرسیستماتیک آتی بازده سهام، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسانپذیری بازده آتی سهام (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) برای جزء غیر اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۱-۶ قلمرو پژوهش

۱-۶-۱ قلمرو موضوعی پژوهش: در این پژوهش به مطالعه رابطه بین تغییرپذیری اقلام تعهدی و نوسانپذیری بازده آتی سهام.
۱-۶-۲ قلمرو زمانی: این پژوهش به بررسی یک دوره از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ میپردازد.
۱-۶-۳ قلمرو مکانی پژوهش: جامعه آماری تحقیق دربر گیرنده تمامی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران است.
۱-۷ مدل مفهومی پژوهش
جزء اختیاری اقلام تعهدی
نوسانپذیری آتی بازده سهام
تغییرپذیری اقلام تعهدی
جزء غیراختیاری اقلام تعهدی تعهدی
جزء غیر سیستماتیک ریسک اقلام تعهدی
جزء سیستماتیک ریسک سهام
نمودار (۱-۱) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییرپذیری اقلام تعهدی و نوسانپذیری بازده آتی سهام، شان و همکاران (۲۰۱۳)

۱-۸ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

۱-۸-۱ تعاریف مفهومی

نوسانپذیری (ریسک) کل

ریسک یعنی نوسانپذیری و پراکندگی در بازده؛ احتمال متفاوت بودن نرخ بازده واقعی از نرخ بازده مورد انتظار. ریسک از دو بخش تشکیل میشود: ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک که به مجموع این دو ریسک کل میگویند. نوسانپذیری (ریسک) غیرسیستماتیک تغییرپذیری در بازده کل اوراق بهادار که به تغییرپذیری کل بازار ارتباطی نداشته باشد، ریسک غیر سیستماتیک نام دارد(لیگر و گری[۵]، ۲۰۱۱)

نوسانپذیری (ریسک) سیستماتیک

ریسک سیستماتیک که به آن ریسک بازار نیز میگویند آن قسمت از ریسک کل است که مربوط به نوسانات کلی بازار است. ریسک سیستماتیک بیانگر آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کل سهام است که مستقیماً به تحولات کلی فعالیتهای عمومی اقتصاد بستگی دارد(تهرانی و نوربخش، ۱۳۹۰).

بازده حقوق صاحبان سهام

میزان سود خالص ایجاد شده در ازای هر یک ریال حقوق صاحبان سهام را نشان میدهد(تهرانی، ۱۳۸۷).

بازده سهام

عواید ناشی از سرمایهگذاری است. بازده در فرایند سرمایهگذاری نیروی محرکی است که در سرمایهگذار انگیزه ایجاد میکند و پاداشی برای سرمایهگذار محسوب میشود(تهرانی و نوربخش، ۱۳۹۰) .

سن شرکت و اندازه شرکت

تعداد سالهایی است که از زمان ورود یک شرکت به بورس میگذرد.
اندازه شرکت یعنی ارزش بازاری سهام در پایان سال(شان و همکاران[۶]، ۲۰۱۳).

اهرم

اهرم میزان تامین مالی شرکت از محل بدهیها را نشان میدهد. به عبارت دیگر اهرم نشان میدهد که چه مقدار از دارایی ها از محل بدهی(بدهی بلندمدت و کوتاهمدت) تامین شده است. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری برابر است با ارزش دفتری سهام تقسیم بر ارزش بازاری سهام(تهرانی، ۱۳۸۷). اقلام تعهدی- سود عملیاتی از دو بخش تشکیل میشود: بخش نقدی و بخش غیر نقدی یا تعهدی. در واقع به بخش غیر نقدی سود، تعهدی میگویند(شان و همکاران، ۲۰۱۳).

نوسانپذیری اقلام تعهدی

به پراکندگی اقلام تعهدی گفته میشود. کل اقلام تعهدی مجموع اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری، اقلام تعهدی کل نامیده میشود(کوتاری، ۲۰۰۹).

جزء نقدی سود

سود از دو بخش تشکیل میشود: نقدی و غیر نقدی. جزء نقدی به آن بخش از سود اطلاق میشود که بصورت نقدی دریافت میشود. نوسانپذیری کل اقلام تعهدی به پراکندگی کل اقلام تعهدی نوسانپذیر کل اقلام تعهدی گفته میشود(سجادی، ۱۳۷۷).

نوسانپذیری اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری

یعنی تغییرپذیری و پراکندگی اقلام تعهدی اختیاری و نوسانپذیری اقلام تعهدی غیر اختیاری یعنی تغییرپذیری و پراکندگی اقلام تعهدی غیر اختیاری(سوری علی، ۱۳۹۱).

کل دارایی

داراییهای شرکت از دو بخش تشکیل میشوند: جاری و ثابت. جمع داراییهای جاری و ثابت برابر با کل داراییها است(ظهوری، ۱۳۸۷).

نوسانپذیری وجه نقد

Releated

پژوهش دانشگاهی – مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام- …

با توجه به جدول فوق عرض از مبدا برابر ۱۲۹۳۴۲/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۰۲۱۴۵/۰ و کمتر از ۰۵/۰ است نتیجه میگیریم که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر جزء غیر اختیاری برابر ۶۴۳۸۷۱/۰ بوده و چون سطح معناداری آن برابر ۰۳۴۵۲۱/۰ و کمتر از ۰۵/۰ […]

مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی …

در جدول فوق ضریب ثابت یا همان عرض از مبدا برابر ۰۶۵۹۱۵/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۱۸۷۹۲/۰و کمتر از ۰۵/۰ است. نتیجه گرفته میشود که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر تغییرپذیری اقلام تعهدی برابر ۳۴۷۸۲۶/۰بوده و چون سطح معناداری ان برابر ۰۰۶۴۴۵/۰ و کمتر از […]