پژوهش دانشگاهی – مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام- …

با توجه به جدول فوق عرض از مبدا برابر ۱۲۹۳۴۲/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۰۲۱۴۵/۰ و کمتر از ۰۵/۰ است نتیجه میگیریم که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر جزء غیر اختیاری برابر ۶۴۳۸۷۱/۰ بوده و چون سطح معناداری آن برابر ۰۳۴۵۲۱/۰ و کمتر از ۰۵/۰ است پس نتیجه گرفته میشود که این متغیر نیز در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. و ضریب متغیر جزء اختیاری برابر ۴۳۹۱۲۷/۰ بوده و چون سطح معناداری ان برابر ۰۱۱۲۴۵/۰ و کمتر از ۰۵/۰ است پس نتیجه میگیریم که این متغیر نیز در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. ضریب تعیین این مدل رگرسیونی برابر ۸۲۴۵۶۳/۰ است. مقدار آمار فیشر برای این مدل برابر ۴۶۵۷۳۲/۰ است و سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۳۲۳۴۸/۰ و از ۰۵/۰ کمتر است بنابراین نتیجه گرفته میشود که مناسبت مدل پذیرفته میشود. همچنین در جدول فوق چون مقدار آماره آزمون دوربین – واتسون ۶۶۷۵۶۳/۰ است پس میتوان گفت که خود همبستگی وجود ندارد. پس مدل رگرسیونی به صورت زیر است.
y = 0.129342 + 0.643871 x1 + 0.439127 X2
فرضیه ۳: بین نوسانپذیری سیستماتیک و غیر سیستماتیک آتی بازده سهام شرکت و نوسانپذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری، رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.
فرضیه الف: بین نوسانپذیری سیستماتیک آتی بازده سهام شرکت با نوسانپذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین متغیر نوسانپذیری سیستماتیک آتی بازده سهام شرکت و نوسانپذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری را محاسبه شده است.
جدول(۴-۷) ضریب همبستگی بین متغیر نوسانپذیری سیستماتیک با نوسانپذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

نوساپذیری سیستماتیک آتی بازده سهام
ضریب همبستگی
نوسانپذیری اقلام تعهدی
سطح معناداری
۷۴۰/۰
۰۲۳/۰

همانطور که در جدول فوق میبینیم ضریب همبستگی بین متغیر نوسانپذیری سیستماتیک آتی بازده سهام شرکت و نوسانپذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری برابر ۷۴۰/۰ است. چون سطح معناداری برابر ۰۲۳/۰ بوده و کمتر از ۰۵/۰ است پس نتیجه میگیریم که متغیر نوسانپذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری بر نوسانپذیری سیستماتیک آتی بازده سهام شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مربوط به تحلیل رگرسیونی و تاثیر نوسانپذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری بر نوسانپذیری سیستماتیک آتی بازده سهام شرکت است.
جدول (۴-۸) ضرایب رگرسیونی متغیرها

Releated

مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی …

در جدول فوق ضریب ثابت یا همان عرض از مبدا برابر ۰۶۵۹۱۵/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۱۸۷۹۲/۰و کمتر از ۰۵/۰ است. نتیجه گرفته میشود که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر تغییرپذیری اقلام تعهدی برابر ۳۴۷۸۲۶/۰بوده و چون سطح معناداری ان برابر ۰۰۶۴۴۵/۰ و کمتر از […]

جستجوی مقالات فارسی – مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی …

عدم وجود خود همبستگی بین جملات خطا یکی از فروض اساسی برای روش ols میباشد. همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطلاحاً خود همبستگی یا همبستگی سریالی میگویند.قدم اول در شناسایی خودهمبستگی این است که نمودار خطاها ترسیم شود ولی این روش نموداری مشکل است و لذا برخی روشهای آماری جهت آزمون خود همبستگی ارائه شده […]

نوسانپذیری سیستماتیک آتی بازده سهام : متغیر وابسته
کمترین مربعات : روش انجام
سطح معناداری آماره t انحراف معیار ضرایب نماد نام متغیر
۰۰۰۳۴۲/۰ ۸۷۴۵۶۱/۲