مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی …

در جدول فوق ضریب ثابت یا همان عرض از مبدا برابر ۰۶۵۹۱۵/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۱۸۷۹۲/۰و کمتر از ۰۵/۰ است. نتیجه گرفته میشود که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر تغییرپذیری اقلام تعهدی برابر ۳۴۷۸۲۶/۰بوده و چون سطح معناداری ان برابر ۰۰۶۴۴۵/۰ و کمتر از ۰۵/۰ است. پس نتیجه گرفته میشود که این متغیر نیز در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. ضریب تعیین این مدل برابر ۷۲۹۱۳۰/۰ است. مقدار آمار فیشر برای این مدل برابر ۶۴۶۴۶۵/۰ است و سطح معناداری مربوط به ان برابر ۰۱۴۵۰۷/۰ و از ۰۵/۰ کمتر است. بنابراین نتیجه میشود که مناسبت مدل پذیرفته میشود. بدین معنا که مدلی که در آن نوسانپذیری آتی بازده سهام متغیر وابسته و متغیر تغییرپذیری اقلام تعهدی متغیر مستقل است معنادار است.
یکی از شرایط استفاده از رگرسیون به منظور استخراج نتایج نبودن خود همبستگی بین باقیماندههای مدل است. آزمون دوربین – واتسون آزمونی برای بررسی خود همبستگی بین باقیماندهها است. اگر مقدار آماره این آزمون بین ۵/۱ تا ۵/۲ باشد خود همبستگی وجود دارد در جدول فوق چون مقدار اماره این آزمون برابر ۸۷۱۱۴۶/۲ است پس می توان گفت که خود همبستگی وجود ندارد و میتوان از رگرسیون به منظور استخراج نتایج استفاده کرد. حال که مناسب بودن مدل پذیرفته شد و ضرایب رگرسیونی محاسبه شدند می توان مدل رگرسیونی را به صورت زیر نوشت.
y = 0.065915 + 0.347826 x
فرضیه ۲: بین نوسانپذیری بازده آتی سهام برای جزء غیر اختیاری (بنیادی) اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری (مدیریتی)، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول زیر مربوط به ضریب همبستگی بین متغیر نوسانپذیری آتی بازده سهام شرکت و جزء غیر اختیاری (بنیادی) اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری (مدیریتی) است.
جدول (۴-۵) ضریب همبستگی بین متغیر نوسانپذیری آتی بازده سهام شرکت

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

جزء غیر اختیاری جزء اختیاری
ضریب همبستگی
نوسانپذیری آتی
سطح معناداری
۷۷۲/۰
۰۰۰/۰
۷۳۸/۰
۰۱۱/۰

با توجه به جدول فوق ضریب همبستگی بین متغیر نوسانپذیری آتی بازده سهام شرکت و جزء غیر اختیاری (بنیادی) اقلام تعهدی دوره جاری برابر ۰٫۷۷۲ است. چون سطح معناداری برابر ۰٫۰۰۰ بوده و کمتر از ۰٫۰۵ است پس نتیجه گرفته میشود که متغیر جزء غیر اختیاری (بنیادی) اقلام تعهدی دوره جاری بر نوسانپذیری آتی بازده سهام شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین ضریب همبستگی بین متغیر نوسانپذیری آتی بازده سهام شرکت و جزء اختیاری (مدیریتی) برابر ۰٫۷۳۸ است. چون سطح معناداری برابر ۰٫۰۱۱ بوده و کمتر از ۰٫۰۵ است پس نتیجه گرفته میشود که متغیر جزء اختیاری (مدیریتی) بر نوسانپذیری آتی بازده سهام شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد. مدل رگرسیونی که در آن متغیر نوسان پذیری آتی بازده سهام شرکت متغیر وابسته و متغیرهای جزء غیر اختیاری (بنیادی) اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری (مدیریتی) متغیرهای مستقل هستند به صورت زیر است.
y = c + b x1 + d x2 + e
که در آن y متغیر نوسان پذیری آتی بازده سهام شرکت و X1 متغیر جزء غیر اختیاری (بنیادی) اقلام تعهدی دوره جاری و X2 متغیر جزء اختیاری (مدیریتی) و e خطای اندازهگیری و c و b و d ضرایب رگرسیونی میباشد. جدول زیر به منظور بررسی این مدل آورده شده است.
جدول(۴-۶) ضرایب رگرسیونی متغیرها

Releated

پژوهش دانشگاهی – مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام- …

با توجه به جدول فوق عرض از مبدا برابر ۱۲۹۳۴۲/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۰۲۱۴۵/۰ و کمتر از ۰۵/۰ است نتیجه میگیریم که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر جزء غیر اختیاری برابر ۶۴۳۸۷۱/۰ بوده و چون سطح معناداری آن برابر ۰۳۴۵۲۱/۰ و کمتر از ۰۵/۰ […]

جستجوی مقالات فارسی – مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی …

عدم وجود خود همبستگی بین جملات خطا یکی از فروض اساسی برای روش ols میباشد. همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطلاحاً خود همبستگی یا همبستگی سریالی میگویند.قدم اول در شناسایی خودهمبستگی این است که نمودار خطاها ترسیم شود ولی این روش نموداری مشکل است و لذا برخی روشهای آماری جهت آزمون خود همبستگی ارائه شده […]

نوسان پذیری آتی بازده سهام : متغیر وابسته
کمترین مربعات : روش انجام