مدلسازی، ، مکنون، سازههای، بزهکاری

بررسی شواهد تجربی در این چارچوب، که اعتبار سازه چگونه سنجه خاصی را توضیح میدهد. روشن است که فرایند اعتباربخشی الزاماً سربار از نظریه است. (کارمینس،1979: 23).
رابطه نظری و تئوریک مابین مفاهیم و سازهها، در مدل نهایی فصل قبل تدوین گشته است. بررسی رابطه تجربی میان شاخصهای مفاهیم نیز عبارت است از چیزی که آن را اعتبار تئوریکی یا اعتبار نظری مینامند؛ یعنی ارزیابی رابطه بین معرفهای عینی و سازه پنهان زیربنایی. در پژوهش حاضر اعتبار نظری وسیله اندازهگیری برابر جذر ضرایب روایی سازهها یعنی 70/0 √(0/50=) برای سازه شرمساری،87/0 √(0/74=) برای سازه بازپذیری،92/0 √(0/85=) برای سازه انگزنی، 91/0√(0/83=) برای سازه به هم پیوستگی، 84/0 = √(0/75=) برای سازه همالان بزهکار،86/0 √(0/75=) برای سازه پایبندی به ارزشهای اخلاقی،84/0 √(0/73=) برای سازه انتظار شرم و 94 √(0/89=) برای سازه بزهکاری برآورد میشود. این مقادیر حاکی از اعتبار نظری بسیار خوب این وسیله در پژوهش حاضر میباشد. یعنی اندازهگیری سازههای مورد نظر به خوبی انجام گرفته و وسیله اندازهگیری در تحقیق حاضر فقط سازههای مورد نظر را عملیاتی میکند نه سازه های دیگر را. گام سوم در رابطه با اعتبار سازهای، ثابت کردن این موضوع است که خود متغیرهای پنهان، همانطور که فرض شدهاند باهم همبسته هستند که اگر هر کدام از فرضیهها دچار نقض باشند، اعتبار سازهای از بین میرود (مبارکی،1383: 199-200). یعنی گام نهایی در بررسی اعتبار سازه، عبارت از این است شواهد تجربی چگونه اعتبار سازه را توضیح میدهند. یعنی آیا روابط نظری، بواسطه شواهد تجربی تأیید می شود یا نه.

روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها
برای تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده خواهد شد. طی دهههای اخیر، کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری به مثابه روش تحلیلی، رشد قابلتوجهی یافته است. مدلسازی معادلات ساختاری، ابزار مدلسازی انعطافپذیری در برخی آمارهای چندمتغیره از قبیل تحلیل رگرسیون، تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، آنوا505 تا مانکوا506، تحلیل همبستگی کانونی و مدلسازی منحنی است (چیونگ،206:2004؛هیو507،2:2009).
مدلسازی معادلات ساختاری در مقایسه با رگرسیون چندگانه، از دو امتیاز عمده برخوردار است. اولاً، در صورت وجود میانگرهای چندگانه، میتواند همه اثرات میانگر را همزمان آزمون کند. دوم اینکه تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری زمانی برتری دارد که خطای اندازهگیری در تحقیق مد نظر باشد. (لی508،246:2011؛ لی،33:2007؛هایس509،295:2005).
در واقع یکی از مزیتهای استفاده از متغیر مکنون عبارت از این است که خطاها از متغیرهای مشاهدهشده حذف میگردد و موجب میشود متغیر مکنون به شاخص باثباتتری از مفهوم مورد مطالعه تبدیل گردد (نیومن،279:2009).
در تحلیل حاضر ضمن در نظر گرفتن امتیاز تکنیک متغیر مکنون در مدلسازی معادلات ساختاری، از شاخصهای چندگانه برای سنجش مفاهیم انتزاعی یا متغیرهای مکنون برای افزایش اعتبار اندازهگیری استفاده خواهد شد. در تحقیقات انجام یافته در حوزه نظریه شرمساری، توجه اندکی به مسائل اندازه گیری و کشف راه حل های چندشاخصه معطوف شده است. مدلسازی معادلات ساختاری همزمان اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل را برآورد میکند و همین نکته باعث می شود تا در کشف روابط پیچیده ما بین متغیرها، توفیق بیشتری حاصل شود. مقوله شرمساری بواسطه تعامل با شرایط اجتماعی و فردی، نظام پیچیدهای را شکل میدهد. اثرات مستقیم ممکن است به تنهایی قادر به ارائه تصویر صحیح از پیچیدگی ارتباطی فرایندهای شرمساری، شرایط اجتماعی و بزهکاری نباشد. در گذشته تحقیات اندکی اثرات غیرمستقیم و کلی را در مطالعات خود در نظر گرفته اند.
برای بکارگیری روش مدلسازی معادلات ساختاری نرمافزارهایی طراحی و ارائه شده است که نرم افزار لیزرل (Lisrel) و اموس (Amos) از جمله رایجترین و پرکاربردترین آنها محسوب می شود. در تحقیق حاضر از این دو نرم افزار استفاده شده است