مددجویان، قدرت رابطه، اقامت، مسوولیت، پسران

دانلود پایان نامه
خورد .
4: در مورد زیر طبقه ی راه های تطابق با مراجع قدرت یافته ها نشان می دهد که روش ها در گروه مددجویان با اقامت کوتاه مدت و بلند مدت با یکدیگر متفاوت است و مددجویان گروه { د/ الف / ط } در مقابل مددجویان گروه { د / الف / ک } مرجع قدرت محسوب می شوند .
5 : دعوا و درگیری در گروه { د / الف / ک } در مقایسه با گروه { د / الف / ط } کمتر رخ می دهد و روابط دوستانه آنها از استحکام بیشتری به نسبت گروه کوتاه مدت برخوردار است .

جدول 4 – 4
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه { پ / الف / ط & ک98 }
کد
Code
زیر طبقه3
Subcategory3
زیر طبقه2
Subcategory2
زیر طبقه1
Subcategory1
مدت اقامت بیشتر
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
سن بالاتر
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
ملیت
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
نوع بزه
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
شخصیت
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
وضعیت مناسب خانوادگی
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
داشتن مسوولیت در کانون
نقش حقوقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
امر کردن به مددجویان جدیدورود
رفتار های ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
زور گویی مددجویان قدیمی به مددجویان جدید به
رفتار های ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
خطاب کردن مددجویان جدید با القاب و عناوین نامطلوب
رفتار های ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
برتر دانستن خود نسبت به مددجویان جدید در استفاده از امکانات عمومی کانون
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت

جدول 4 – 4
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه { پ / الف / ط & ک }
کد
Code
زیر طبقه3
Subcategory3
زیر طبقه2
Subcategory2
زیر طبقه1
Subcategory1
خشونت کلامی در برخورد با مددجویان گروه کوتاه مدت
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
برقراری رابطه جنسی میان مددجویان بزرگتر و کوچکتر
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
برقراری رابطه جنسی میان مددجویان قدیمی و جدید
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
برقراری رابطه جنسی میان مددجویان ایرانی و افغان
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
گسترش شبکه دوستی
( هم خرج شدن )
…………………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
برخورد کلامی با مددجویان با اقامت کوتاه و شکایت به مراقب در صورت عدم تبعیت از مقررات خوابگاه
…………………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
تخریب یکدیگر برمبنای نوع بزه
………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت

جدول 4 – 4
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه { پ / الف / ط & ک }
کد
Code
زیر طبقه3
Subcategory3
زیر طبقه2
Subcategory2
زیر طبقه1
Subcategory1
تخریب یکدیگر برمبنای وضعیت اقتصادی – اجتماعی
………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
جداسازی خود ( مددجویان قدیمی) از مددجویان جدیدورود

…………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
مددجوی تحویلی
…………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
استفاده از زبان و اصطلاحات خاص
………………..
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
اعتراض مددجویان جدید از زورگویی برخی مددجویان به مراقبین
پناه بردن به سایر مراجع قدرت
راه های تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
تقابل مددجویان جدید با مددجویان قدیم
رویارویی مستقیم
راه های تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
درگیری به دو شکل کلامی و فیزیکی
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت

جدول 4 – 4

طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه { پ / الف / ط & ک }
کد
Code
زیر طبقه3
Subcategory3
زیر طبقه2
Subcategory2
زیر طبقه1
Subcategory1
دعواودرگیری با یکدیگر به هر بهانه
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت

مددجو با اقامت بلند مدت : ” من همه جور دوستی داشتم ، دوست خلافکار و زندان رفته هم داشتم . قبل این که بیام اینجا می دونستم زندگی تو زندان چه جوریه . رفیقام بهم گفته بودن توزندان باید سیاست داشت ، یه جور خاصی باید حرف زد ، … ”

4 – 2 تبیین طبقه اصلی : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر
4 – 2 – 4 : گروه پسران بزرگسال ( طولانی مدت و کوتاه مدت )
کدهای بدست آمده گویای آن است که وجه رایج در تعاملات مددجویان پسر مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران هم ، رابطه قدرت است و چند تظاهر دارد .
4 – 2 – 4- 1 : انواع رابطه قدرت
نتایج مطالعه نشان داد در گروه پسران نیز عواملی که منجر به رابطه قدرت می شود ، به دو طبقه ی نقش حقوقی و حقیقی قابل تقسیم است . در گروه پسران مصداق های انواع رابطه قدرت با رعایت اولویت، شامل : مدت اقامت ، نوع بزه ، داشتن مسوولیت در کانون ، سن و ملیت ، می باشد . داشتن مسوولیت در کانون ، در طبقه نقش حقوقی و سایر موارد در طبقه نقش حقیقی قرار می گیرد .
مدت اقامت
در تعاملات میان مددجویان پسر هم ، محور اصلی رابطه قدرت را ، مدت اقامت شکل می دهد . و به ترتیب ، افرادی که دارای بیشترین مدت اقامت هستند ، بیشترین رابطه قدرت را دارا می باشند و با توجه به همین سلسله مراتب ، از یکدیگر تبعیت می کنند . زیرا یافته ها نشان داد زمانی که مددجویان در قرنطینه اقامت داشتند ، صرف نظر ازتفاوت به لحاظ سن ، نوع جرم ، ملیت و قومیت رابطه بهتری نسبت به داخل خوابگاه ها با یکدیگر دارند .و تنها وجه شباهت آن ها ، دستگیری و مدت اقامت کوتاهشان می باشد . بنابراین شاید بتوان چنین نتیجه گیری کرد که از میان مولفه های رابطه قدرت ، عامل مدت اقامت از اهمیت و تاثیر بیشتری در تعاملات میان مددجویان با یکدیگر، برخوردار باشد .

نوع بزه
یافته ها حاکی از آن است که در میان مددجویان پسر نیز ، افرادی که مرتکب بزه قتل شده اند ، بیشترین رابطه قدرت را در برابر سایر مددجویان دارا می باشند، شایان ذکر است که مدت اقامت و سنگینی بزه با یکدیگر رابطه مستقیم دارد .
داشتن مسوولیت در کانون
از دیگر عوامل شکل دهنده قدرت ، داشتن مسوولیت در کانون است . مسوولیت های واگذار شده از سوی مسوولین به مددجویان با توجه به طول مدت اقامت و حسن رفتارشان در کانون می باشد . ( با توجه به توضیحاتی که در طبقه نوع تعاملات کارکنان با مددجویان داده شد به احتمال زیاد ، کارکنان در اعطای مسوولیت به مددجویان ، سایر عوامل مانند سوسابقه و وضعیت خانوادگی مددجو را هم مدنظر قرار می دهند ) .
الف : مسوول خوابگاه ( کمک مراقب99 )
مددجویان مسوول در هر خوابگاه ، ( همان طور که در طبقه ارتباط مددجویان با محیط و امکانات داده شد در بخش نگهداری پسران ، 5 خوابگاه مجزا از یکدیگر برای نگهداری پسران تعبیه شده است ) . از میان افرادی که مدت اقامت طولانی دارند انتخاب می گردند . مددجوی مسوول خوابگاه کسی است که بیشترین مدت اقامت را دارا می باشد و مسوولیت اداره خوابگاه را بر عهده می گیرد . دریافت نقش حقوقی ( مسوولیت در کانون ) باعث افزایش رابطه قدرت نسبت به سایر مددجویان فاقد مسوولیت می شود .
ب : عضویت در شورای شهر کانون
در قسمت نگهداری پسران ، شورایی تحت عنوان شورای شهر کانون وجود دارد که تعدادی از مددجویان با توجه به مدت اقامت و حسن رفتار در کانون ، به عضویت آن در می آیند . مددجویان منتخب ، که معمولا تعداد آن ها از 10 نفر تجاوز نمی کند باید از نظر اخلاقی و رفتاری مورد تایید مسوولین باشند . ( 121 ) . در مصاحبه با برخی مددجویان عضو شورا ، بیان داشتند که پس از اثبات حسن اخلاق خود و با نظر کارکنان به عضویت شورا در آمدند . از بین اعضای منتخب شورای شهر ، یک نفر ( که معمولا قدیمی ترین مددجوی مقیم کانون است ) با رای گیری در کانون به عنوان شهردار انتخاب و با حکم مدیر کانون مشغول به کار می شود . وظیفه شورای مذکور انتقال درخواست های مددجویان به مدیر کانون و رسیدگی به این درخواست ها می باشد . در مصاحبه ها بیان شد که عضویت در این شورا اهمیت بالایی نزد مددجویان دارد و به منزله برتری مددجوی عضو نسبت به باقی مددجویان است و منجر به کسب قدرت و غرور می شود .
ملیت
منظور از ملیت ، تقابل مددجویان ایرانی و افغان است . گر چه در مصاحبه ها در این خصوص صحبتی نشد و مددجویان ابراز داشتند که مددجویان افغان را مورد توهین و تحقیر قرار نمی دهند اما با توجه به موضوعاتی که در طبقه تعامل کارکنان با مددجویان مطرح شد ( در زمینه این که کارکنان ، مددجویان افغان را به عنوان نیروهای خدماتی و نظافتی در داخل کانون به کار می گیرند ) شاید بتوان نتیجه گرفت که در قسمت پسران نیز ، مددجویان افغان ، قربانی رابطه قدرت می شوند .
سن
گرچه با توجه به مشاهدات و مصاحبه با کارکنان ، مشخص گردید که مددجویان با توجه به سن و جثه ، در خوابگاه های مجزا نگهداری می شوند اما در سایر محیط های کانون ( کارگاه های فنی حرفه ای ، باشگاه و سینما ) با یکدیگر در تعامل هستند و سن یکی از عوامل قدرت محسوب می شود . به این معنی که افراد بزرگتر نسبت به افراد کوچکتر از قدرت بیشتری برخوردار هستند .
شخصیت
در اینجا نیز مانند قسمت دختران طبیعی است که مددجویان ساده تر و ضعیف تر به لحاظ شخصیتی بیشتر قربانی رابطه قدرت شوند .
به طور خلاصه باید متذکر شد یافته ها در این قسمت نشان داد ، در تعاملات درون گروهی مددجویان پسر با اقامت طولانی مدت ، ابتدا مدت اقامت و سپس نوع بزه، مسوولیت اعطا شده و در آخر میزان حمایت کارکنان ، از مهم ترین عوامل زمینه ساز قدرت است . در تعاملات درون گروهی مددجویان با اقامت کوتاه مدت تمام موارد ذکر شده در مورد عوامل قدرت ، نقش دارند که البته اصلی ترین عامل ، مدت اقامت است و باید اذعان داشت که این گروه از مددجویان فاقد نقش حقوقی در کانون هستند . در تعاملات برون گروهی دو گروه طولانی مدت و بلند مدت ، 2 عامل مدت اقامت و نوع بزه ( معمولا بزه قتل ) از اصلی ترین عوامل تعیین کننده قدرت است .
4 – 2 – 4- 2 : کاربرد قدرت
با توجه به یافته های پژوهش ، در مورد پسران نیز زیر طبقه ی کاربرد قدرت به دو زیر طبقه ی رفتارهای جامعه پسندانه و رفتار های ضد اجتماعی خود پسندانه قابل تفکیک است . طبق گفته ه