مددجویان، اقامت، قدرت رابطه، مسوولیت، مددجوی

کوتاه مدت
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
کمک به افزایش رفاه مددجویان
( مددجویان دختر )
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
کمک به رفع برخی مشکلات مددجویان از سوی مددجوی ارشد
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
کنترل سایر مددجویان برای ممانعت از ارتکاب رفتار های منفی ( روابط هم جنس گرایانه ، آزار فیزیکی و کلامی یکدیگر )
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
یادگیری رفتار های مثبت از ارشد خوابگاه
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
جدول 4 – 3
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه { د/ الف / ط & ک }
کد
Code
زیر طبقه3
Subcategory3
زیر طبقه2
Subcategory2
زیر طبقه1
Subcategory1
جلوگیری از زورگویی به یکدیگر
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
گسترش شبکه دوستی
…………………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
تظاهر به ارتکاب بزه سنگین در مقابل مددجویان جدید ورود
…………………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
برخورد کلامی با مددجویان با اقامت کوتاه و شکایت به مراقب در صورت عدم تبعیت از مقررات خوابگاه
…………………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
تظاهر به مدت اقامت طولانی در مقابل مددجویان جدید ورود
……………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
جداسازی خود ( مددجویان قدیمی) از مددجویان جدیدورود

…………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
تخریب یکدیگر برمبنای نوع بزه
………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
استفاده از زبان بدن ( ارتباط غیر کلامی )
………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
جدول 4 – 3

طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه (د / الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه3
Subcategory3
زیر طبقه2
Subcategory2
زیر طبقه1
Subcategory1
تمکین مددجویان از مددجوی ارشد به ویژه مددجویان با اقامت طولانی
تمکین
راه های تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
مراجعه به مددجویان با اقامت طولانی مدت برای رفع اختلاف ها و درگیری ها
پناه بردن به سایر مراجع قدرت
راه های تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
تمکین ظاهری مددجویان جدید از قدیم
تمکین ظاهری
راه های تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
اعتراض مددجویان جدید از زورگویی برخی مددجویان به مراقبین
پناه بردن به سایر مراجع قدرت
راه های تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
تقابل مددجویان جدید با مددجویان قدیم
رویارویی مستقیم
راه های تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
درگیری به دو شکل بیشتر کلامی و کمتر فیزیکی
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
دعواودرگیری با یکدیگر به هر بهانه
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت

4 – 2 بررسی طبقه اصلی : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر
کدهای بدست آمده گویای آن است که وجه رایج در تعاملات مددجویان دختر مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ، رابطه قدرت است و چند تظاهر دارد .
1 : انواع رابطه قدرت 2 : روش های تقویت قدرت 3 : کاربرد قدرت 4 : روش های تطابق با مراجع قدرت
4 – 2 – 1 گروه دختران بزرگسال ، با اقامت طولانی مدت
4 – 2 – 1 – 1 : انواع رابطه قدرت
نتایج مطالعه نشان داد عواملی که منجر به رابطه قدرت می شود ، به دو طبقه ی نقش حقوقی و حقیقی قابل تقسیم است . در گروه دختران { د / الف / ط }90 ، مصداق های انواع رابطه قدرت با رعایت اولویت ، شامل : مدت اقامت ، داشتن مسوولیت در کانون ، نوع بزه ، سن ، می باشد و داشتن مسوولیت در کانون ، در طبقه حقوقی و سایر موارد در طبقه حقیقی قرار می گیرد .
مدت اقامت
طبق مشاهدات ، در تعاملات درون گروهی مددجویان با اقامت طولانی ، محور اصلی رابطه قدرت را ، مدت اقامت شکل می دهد . و به ترتیب ، افرادی که دارای بیشترین مدت اقامت هستند ، بیشترین رابطه قدرت را دارا می باشند و با توجه به همین سلسله مراتب ، از یکدیگر تبعیت می کنند .

داشتن مسوولیت در کانون
طبق شاهدات ، مسوولیت های واگذار شده از سوی مراقبین به مددجویان گروه { د / الف / ط } و با توجه به طول مدت اقامت شان می باشد . مددجوی ارشد خوابگاه از میان افرادی که مدت اقامت طولانی دارند انتخاب می گردد و کسی است که بیشترین مدت اقامت را دارا می باشد و مسوولیت اداره خوابگاه را بر عهده می گیرد . و به ترتیب سایر مسوولیت ها به سایر مددجویان این گروه اعطا می گردد . البته تمام افراد این گروه دارای مسوولیت نمی شوند . دریافت نقش حقوقی ( مسوولیت در کانون ) باعث افزایش رابطه قدرت نسبت به سایر مددجویان فاقد مسوولیت می شود .
نوع بزه
یافته ها حاکی از آن است که مددجویان مرتکب بزه قتل بیشترین رابطه قدرت را در برابر سایر مددجویان دارا می باشند، شایان ذکر است که مدت اقامت و سنگینی بزه با یکدیگر رابطه مستقیم دارد .
سن
طبق مشاهدات ، و گفته های مددجویان در گروه { د/ الف / ط} گاهی اوقات فاکتور سن در مقابل مدت اقامت قرار می گیرد و مددجوی بزرگتر در این گروه از مددجو کم سن تر با وجود مدت اقامت بیشتر تبعیت نمی کند ، اما اکثر اوقات فاکتور مدت اقامت بر فاکتور سن غلبه می کند .
مددجو با اقامت طولانی مدت : “من از س… قدیمی ترم اما چون اون از من بزرگتره بعضی وقته ها حرفم و گوش نمی کنه . “
4 – 2 – 1 – 2 : راه های تقویت قدرت
طبق مشاهدات ، مددجویان گروه { د / الف / ط } بیشتر در تعاملات برون گروهی خود ، با مددجویان با اقامت کوتاه مدت به تقویت رابطه قدرت خود می پردازند و در این راستا از روش هایی چون : جداسازی خود از مددجویان گروه مقابل و نیز ترجیح به برقراری رابطه ، بیشتر با کارکنان به نسبت برقراری رابطه با مددجویان گروه مقابل ، استفاده می کنند . برخی از مددجویان این گروه با ارتباط غیر کلامی ( چشم غره ، چپ چپ نگاه کردن و …) به سایر مددجویان با اقامت کوتاه مدت ، قدرت خود را به آن ها خاطر نشان می کنند ( مشاهده + مصاحبه ) . مددجویان با اقامت طولانی در صورت مواجهه با نافرمانی مددجویان کوتاه مدت از قوانین خوابگاه ، ابتدا با برخورد کلامی تذکر می دهند و سپس در صورت عدم تبعیت به مراقب شکایت می کنند . در تعاملات درون گروهی خود ، مدت اقامت و نیز حمایت مددجوی مسوول خوابگاه برای تقویت قدرت کفایت می کند . اما نکته جالب توجه این است که احساس قلبی مددجویان گروه { د / الف / ط } متفاوت با این رفتارشان می باشد و طبق مشاهدات و نیز گفته های شرکت کنندگان ، با هم نوعان خود حتی از گروه مقابل به نسبت کارکنان بیشتر احساس همدردی و نزدیکی میکنند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” ما با خودمونیم ، قدیمی ها هم با خودشونن ، او نا با ما زیاد ارتباط ندارن ، البته 2 تا شون خوبن ، با بچه ها رفتار خوبی دارن . ”
4 – 2 – 1 – 3 : کاربرد قدرت
با توجه به یافته های پژوهش ، زیر طبقه کاربرد قدرت به دو زیر طبقه رفتارهای جامعه پسندانه91 و رفتار های ضد اجتماعی خود پسندانه92 قابل تفکیک است . طبق گفته های شرکت کنندگان و نیز مشاهدات پژوهشگر ، رفتارهای جامعه پسندانه شامل مواردی چون : کمک به افزایش رفاه مددجویان ، کمک به رفع برخی مشکلات مددجویان ، کنترل سایر مددجویان برای ممانعت از ارتکاب رفتار های منفی ( روابط هم جنس گرایانه ، آزار فیزیکی و کلامی یکدیگر ) جلوگیری از زورگویی به یکدیگر، است که صرفا ازجانب مددجویان دارای مسوولیت ، به ویژه مددجوی مسوول خوابگاه در هر دو تعاملات درون گروهی و برون گروهی ( در تعامل با گروه دارای اقامت کوتاه مدت ) انجام می شود . مددجوی ارشد از رابطه قدرت ، برای کنترل سایر مددجویان ( گروه خود { د/ ط/ الف } و گروه مقابل {د / ک / الف & ب }) به جهت جلوگیری از ارتکاب رفتارهای منفی ( روابط هم جنس گرایانه ، فحاشی ، آزار فیزیکی ، توهین و بی احترامی و زورگویی به یکدیگر ) استفاده می کند که در صورت مشاهده ی رفتارهای منفی ، با تذکر به مددجویان و یا گزارش به مراقبین به آن خاتمه می دهد . در صورتی که مددجویان ، نیاز به کمک داشته باشد به آن ها در رفع مشکلاتشان کمک می کند . همچنین مددجوی ارشد ، با استفاده از رابطه قدرت خود ، باعث افزایش رفاه خود و سایر مددجویان شده است . ( به عنوان مثال این موارد را می توان نام برد : دریافت اجازه ی تماشای تلویزیون از مراقبین ، تغییر نحوه بیدار باش صبح به نفع خود و سایرین ، استفاده از وسایل انبار وتقسیم آن میان مددجویان و …) بنا به گفته های مددجوی ارشد ، خود در گذشته به دفعات و اشکال مختلف قربانی رابطه قدرت بوده است . او مددجویان گذشته را دخترانی قلدر ، مردم آزار ، درشت هیکل توصیف می کرد که تمایل زیادی به ایجاد درگیری در دو شکل فیزیکی و کلامی ( فحاشی رکیک ) داشتند و مددجویان جدیدورود ، کم سن تر ، با جثه کوچک تر را مورد آزار فیزیکی قرار داده و تحت سلطه خود در می آوردند . گفته های مددجوی ارشد و سایر افراد این گروه ، حاکی از استفاده صرفا منفی از رابطه قدرت در گذشته می باشد ، به طوری که برخی از مددجویان با وارد آوردن صدمات فیزیکی و تحمیل امور شخصی خود به سایرین ، بر دیگر مددجویان غلبه می کردند ، به ویژه این که مددجویان جدیدالورود را در نخستین روز اقامت مورد ضرب و شتم قرار می دادند . در حالی طبق یافته های پژوهش ، این کاربرد از رابطه قدرت در حال حاضر بسیار کمرنگ شده است .{ پژوهش برمبنای تجربیات کنونی مددجویان از اقامت در کانون می باشد اما تجربیات مددجویان با اقامت طولانی به دو دسته ی تجربیات زمان حال و تجربیات زمان گذشته تقسیم بندی می شود و با یکدیگر متف
اوت هستند و تجربیات زمان گذشته بر ذهنیت مددجویان با اقامت طولانی غالب بود .} در کنار رفتار های جامعه پسندانه ، رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه نیز از برخی مددجویان این گروه به صورت ، تقسیم ناعادلانه برخی وسایل و مواد خوراکی و نیز برتر دانستن خود در استفاده از امکانات عمومی کانون نسبت به سایر مددجویان و نیز خشونت کلامی در برخورد با مددجویان گروه کوتاه مدت ، سر می زند و موجبات نارضایتی سایر مددجویان را فراهم می آورد ، و از جمله عوامل زمینه ساز درگیری ها میان مددجویان است .
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” بچه ها وقتی میرن حموم ، ما میریم بهشون سر میزنیم که تو حموم همدیگه نرن . “
مددجو با اقامت