چ. بهمن ۲ام, ۱۳۹۸

مدارس، هوشمند‌سازی، مدرسه، دانش‌آموز، تحصیلی

Creative digital arrows backdrop. Technology and media concept. 3D Rendering

ا توجه به دانش‌آموز محور بودن مدرسه هوشمند، نقش دانش‌آموز مهمتر می‌باشد به طوری که:
درتعیین اهداف آموزشی، دانش‌آموز با راهنمایی معلم خود اهداف را شکل می‌دهد.
در تعیین وظایف آموزشی، به پیشنهاد معلم وظایف توسط دانش‌آموز تعیین می‌گردد.
در انتخاب منابع، دانش‌آموز منابع خود را در نظر می‌گیرد و از معلم در مورد آن‌ها نظر می‌خواهد.
محتوای الکترونیکی
فرایند ورود فناوری به نظام آموزشی در نهایت یک جریان نرم‌افزاری است و نه سخت‌افزاری. صرف ورود رایانه و امکانات شبکه‌ای، منجر به یک تحول بنیادین در تعلیم و تربیت نخواهد شد. حیات و پویایی سیستم یادگیری الکترونیکی به محتوای آموزشی درون آن وابسته است. اگرچه خرید تجهیزات و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای ورود فناوری به مدارس مسئله‌ای ضروری و غیر قابل انکار است، اما در صورت نبود محتواهای آموزشی لازم، به خودی خود فاقد ارزش و اعتبار است.
در تعریف کلی، محتوای الکترونیکی ابزار موثری برای آموزش است که با ترکیبی از متن، تصویر، صدا و فیلم بستر ارتباطی را بین دانش‌آموزان و معلمان در هرنقطه از جهان فراهم می‌کند به نحوی که بتواند زمینه آموزش نوآورانه و خلاق را برای آموزش پژوهان و دانش‌آموزان ایجاد نمود.
رعایت استانداردهای زیر در تولید محتوای الکترونیک ضرورت دارد:
محتوای الکترونیکی باید مطابق با موارد مورد اشاره در شیوه نامه هوشمند‌سازی مدارس (ضمیمه یک کتاب) مجاز باشد و به شکل منطقی سازماندهی گردد.
محتوای آموزشی با عنوان درسی و طول مدت آن متناسب باشد.
محتوا به حدکافی مطالب راپوشش دهد و هدف‌های آموزشی را ارائه کند.
از ابزارهای مناسب برای تولید محتوا استفاده گردد.
تولید محتوا می‌تواند توسط معلمان، دانش‌آموزان، اولیا، کارکنان ادارات و بخش خصوصی انجام شود. توزیع محتوای الکترونیکی می‌تواند در بسترهای مختلفی از جمله شبکه و وب، CD و DVD، گوشی‌های تلفن همراه و مواردی از این دست صورت پذیرد.
کتاب
با هوشمند سازی مدارس تکنولوژی جای کتاب محوری را می گیرد و معلمان با فناوری جدید مطالب درسی را به خوبی تدریس خواهند کرد.
کلاس
کلاس مانند یک کلاس سنتی است که با استفاده از قابلیت‌ها و ابزارهای فناوری اطلاعات تجهیز شده باشد. در این کلاس حداقل یک ابزار نمایش از جمله تخته تعاملی و یا ویدیو پروژکتور و همچنین یک عدد رایانه وجود دارد. در این کلاس معلم می‌تواند از محتوی الکترونیکی در دسترس برای ارتقای فرآیند یاددهی یادگیری استفاده کند.چون هدایت کلاس با روش‌های مختلف یاددهی – یادگیری می باشد.
مدرسه
با تقویت و پشتیبانی مقوله‌ی دانش‌آموز پژوهش‌محور و افزایش ارتباط مؤثّر و چند جانبه بین “معلم و شاگرد با مدرسه” و “مدرسه با جامعه”؛ مدرسه را به کانونی پویا، مشتاق و قوی برای پرورش نیروی انسانی خلّاق و متفکّر که قابلیت زندگی در عصر اطلاعات را دارد، تبدیل می‌کند. در چنین فضایی، دانش‌آموزان به دنبال کسب نظریه‌ها و پژوهش در آن‌ها و تولید علم هستند و شکلی از اجتماعی‌شدن را تجربه می‌کنند. این تجربه می‌تواند وَرای موقعیّت جغرافیایی و اجتماعی آن‌ها باشد.
خانواده
حضور، مشارکت و پشتیبانی کامل والدین و جامعه در فرآیند یاددهی – یادگیری و در هدایت و راهبری دانش‌آموزان به وضوح به چشم می‌خورد و در حد بالایی قرار خواهد داشت.
3-2-15ارزیابی و ارزشیابی در مدارس هوشمند:
شاخص‌هایی برای حصول اهداف و ایده‌آل‌های پویای هوشمند‌سازی مدارس فراهم می‌گردد که نشان می‌دهد کدام برنامه‌ها در رسیدن به اهداف در راستای فلسفه آموزش وپرورش موفق بوده است .برخی از ملاک‌های کلیدی برای ارزیابی عملکرد و یا موفقیت برنامه هوشمند‌سازی مدارس نکات زیر را در بر می‌گیرد:
پوشش گسترده نیازها واستعدادهای دانش‌آموزان از طریق برنامه درسی
افزایش مشارکت والدین
کاهش میزان افت تحصیلی
کاهش مقررات منسوخ
ثبت سال به سال پیشرفت تحصیلی
پشتیبانی آموزش از طریق سیستم ارزشیابی پویا
فرهنگ‌سازی و مساعد نمودن شرایط محیطی مدرسه برای یادگیری
توانمند سازی معلمان متخصص و شایسته
ارزیابی در این گونه مدارس به صورت هوشمند و در برخی دروس با توجه به نوع درس غیر‌هوشمند انجام می‌گیرد. همچنین مکانیزم فراگیری برای ارزیابی و نظارت بر برپایی هوشمند‌سازی مدارس باید به گونه‌ای تعبیه شود که تعادل اختیارات و مسئولیت‌های دست اندرکاران مدرسه هوشمند را تضمین نماید.
ویژگی‌های ارزیابی
جامعیت
اجرا در انواع شکل‌ها
روش‌های چند گزینه‌ای
به موقع بودن
دانش‌آموز محوری
استمرار
حیطه ارزیابی
حیطه ارزیابی در مدرسه هوشمند جامع می‌باشد و علاوه بر ارزشیابی پایانی آمادگی و پیشرفت را نیز در بر می‌گیرد و این روش اطلاعات گوناگونی در مورد توانایی‌ها و نوع یادگیری دانش‌آموز ارائه می‌دهد.
ارزشیابی ورودی :‌سنجش سطح دانش و توانایی
ارزشیابی مستمر: اندازه‌گیری پیشرفت دانش‌آموز برای سنجش قوت‌ها و ضعف‌های موجود.
ارزشیابی پایانی: با توجه به سیستم آموزشی حاضر این ارزشیابی به صورت کتبی از میزان یادگیری دانش‌آموز به عمل می آید.
ارزیابی به شکل‌های مختلف طراحی می شود:
ارزیابی در کلاس
ارزیابی مدرسه ای
ارزیابی متمرکز
ارزیابی در کلاس: این نوع ارزیابی در حین آموزش و پس از آموزش می‌باشد
ارزیابی مدرسه ای: ‌این نوع ارزیابی در پایان هربخش درسی می‌باشد
ارزیابی متمرکز: این نوع ارزیابی هر زمان که دانش‌آموز اعلام آمادگی کند به صورت یک پروژه ارائه می‌گردد.
ادارات کل آموزش، نسبت به شبکه سازی مدارس استان برای هم افزایی آنان اقدام می‌نمایند.
ادارات آموزش و پرورش منطقه / ناحیه نسبت به ارزیابی عملکرد سالانه و درجه بندی مدارس موجود اقدام می‌نمایند.
3-2-16 رتبه‌بندی با توجه به رویکرد فاوا درطرح تحول بنیادین:
رتبه‌بندی این مدارس براساس فضای آموزشی، مدیریت و پرسنل، معلمان، دانش‌آموزان، تجهیزات و امکانات منطقه‌ای و میزان بهره‌وری از فناوری‌های نوین تعیین می‌گردد. با توجه به رویکرد جدید وزارت، مدارس در مسیر هوشمند‌سازی در پنج مرحله زیر رتبه بندی می‌شود:

ردیف
مرحله هوشمند‌سازی
رتبه
رتبه‌بندی کلی
مدارس هوشمند
1
مدرسه نیمه الکترونیک
پنج
مرحله مقدماتی
*
2
مدرسه الکترونیک
چهار

3
مدرسه نیمه هوشمند
سه
مرحله میانی
**
4
مدرسه هوشمند
دو

5
مدرسه هوشمند پیشرفته
یک
مرحله پیشرفته
***

عملکرد هوشمند‌سازی مدارس قبل از سال تحصیلی 90-89
مطابق اطلاعات جمع‌آوری شده از ادارات کل استان‌ها در پایان سال تحصیلی 90-89، قریب به 3660 مدرسه‌ی هوشمند در مراحل 1 تا 3 از روند هوشمند‌سازی قرار داشته‌اند found.آمار تقریبی مدارس هوشمند را بنا به اظهار ادارات کل استان‌ها در پایان سال تحصیلی 90-89 نشان می‌دهد.
آمار تقریبی مدارس هوشمند براساس اظهار ادارات کل استان‌ها- تیرماه 90
مدارس هوشمند کل کشور
مدارس نیمه‌الکترونیک
مدارس الکترونیک
مدارس نیمه‌هوشمند
3660
2800
840
20

از مجموع 3660 مدرسه‌ی عنوان شده‌، در حدود 20 مدرسه جزء مدارس نیمه‌هوشمند، 840 مورد به عنوان مدرسه الکترونیک و 2800 مدرسه به عنوان مدرسه نیمه‌الکترونیک تلقی می‌شوند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد مطابق برنامه عملیاتی وزارت آموزش و پرورش جهت اجرای برنامه پنجم توسعه کشور، کلیه مدارس کشور می‌بایست تا پایان سال 1394 در یکی از مراحل پنج‌گانه هوشمند سازی قرار گیرند. طبق آمار ثبت شده در مهرماه 1390 در پایگاه‌ داده آماری مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، بالغ بر 120هزار مدرسه فعال در سطح کشور وجود دارند که در حدود نیمی از آن‌ها در قالب مجتمع‌های آموزشی فعالیت می‌کنند.
3-2-16عملکرد هوشمند‌سازی مدارس در سال تحصیلی 91-90:
مدیریت برنامه‌ریزی‌ و بودجه:
اجرای طرح جامع فاوای وزارت و انتخاب مجری تدوین راهبردهای توسعه فاوای وزارت.
تنظیم و ابلاغ پیش نویس نظامنامه فاوای وزارت.
تدوین برنامه راهبردی فاوای وزارت در راستای قانون برنامه پنجم توسعه.
تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی هوشمند‌سازی مدارس.
تشکیل دبیرخانه و کار‌گروه تخصصی هوشمند‌سازی مدارس وزارت آموزش و پرورش و برگزاری جلسه‌های هم‌اندیشی، برنامه‌ریزی و نظارتی.
برنامه‌ریزی، بازنگری و تحقق شیوه‌نامه هوشمند‌سازی مراکز آموزشی و پرورشی کشور با اخذ نظرات ادارات کل استان‌ها و واحدهای ستادی.
برنامه‌ریزی جهت تهیه دستورالعمل‌ها، استانداردها، ارزشیابی کلاسی، ارزیابی و نقشه راه مدارس هوشمند کشور مطابق با شیوه‌نامه و بازخوردهای اخذ شده از آن.
پیگیری تامین و تخصیص اعتبارات متناسب با نیاز استان‌ها به منظور پوشش بیست درصدی مدارس مشمول سال اول طرح (حدود شصت و چهار میلیارد تومان(.
تلاش در خصوص تنظیم پیش نویس و اخذ مصوبات هیات دولت به منظور فراهم‌سازی پشتیبانی ملی این طرح عظیم (مصوبه هیئت وزیران شماره 162173/47378 مورخ 14/8/90 بندهای 4 و 5 )
پیگیری تحقق مصوبات هیات دولت از طریق مکاتبه با استانداران کشور و مدیران کل آموزش پرورش کشور.
پیگیری روند توسعه و عملکرد هوشمند‌سازی استان‌های کشور

فرهنگ‌سازی:
برنامه‌ریزی، سیاست‌گزاری و پیگیری عملکرد برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی هوشمند‌سازی مدارس در تمامی ادارت کل آموزش و پرورش استان‌ها (در استان‌های: تهران،اصفهان، کرمانشاه، قم، مشهد، زنجان، سمنان، قزوین وخراسان شمالی برگزار گردیده و بقیه استان‌ها از جمله گلستان، خوزستان، بوشهر،سیستان، هرمزگان و یزد نیز برنامه‌ریزی شده است و در دست اقدام می‌باشد).
تدوین دستوالعمل برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی هوشمند‌سازی مدارس کشور.
ارزیابی نمایشگاه‌های برگزار شده در زمینه هوشمندسازی مدارس کشور.
ترویج، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی طرح.
جزوات و بروشور‌های در نظر گرفته شده تا به حال به صورت چند رسانه‌ای و الکترونیکی بوده و از طریق پورتال اطلاع رسانی وزارت و یا سایت مرکز (CICTS.MEDU.IR) و پورتال هوشمند‌سازی مدارس ( HOOMAD.IR) قابل دسترسی بوده است.
توانمندسازی
تدوین دوره‌های تخصصی آموزش کوتاه مدت طرح یاد شده با مشارکت مرکز برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی به منظور اجرای دوره‌های توانمند‌سازی کارکنان.
مشارکت فعال در کمیته‌های تخصصی “فرهنگ وفاوا” و همچنین “آموزش الکترونیک” از کار گروه فاوای دولت به منظور توسعه محتوای آموزشی و پرورشی الکترونیکی مورد نیاز.
برنامه‌ریزی و تلاش جهت تسریع در تامین محتوای الکترونیکی، ابزارهای تولید محتوای معلم و برگزاری کلاس‌های الکترونیکی مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای.