مبانی نظری مدیریت دانش 

تاریخچه دانش

دانش در سازمان یعنی آنچه که افراد درباره ارباب رجوع، محصولات، فرایند ها، اشتباه ها، و موفقیتها

می دانند. دانش یک سازمان می تواند در ذهن افراد، گرو ه ها و واحد های آن، جا گرفته باشد و بخش اصلی فرایند های اجرایی، عرف ها و قوانین و مقررات آن محسوب شود .

از طرفی،دانش راترکیبی سازماندهی شده ازوظایف،نقش ها،رویه ها و اطلاعات ،تعریف کرد ه اند.این تعریف به این مفهوم است که اطلاعات را تنها باسازماندهی می توان به دانش تبدیل کرد. کوئن دانش را به خرد سازمانی تشبیه کرده است. طبق این دیدگاه، دانش سازمانی نه به سازمان، بلکه به افرادی از سازمان مربوط می شود که آن را تولید کرد ه اند . دانش افراد، محصول تعاملات اجتماعی آن ها است و ریشه در شرایط اجتماعی و فرهنگی آن ها دارد. تاکید بر دانش فردی به اندازه دانش سازمانی مهم است و هر دو تا حدی بر ماهیت وظایف، سطح آموزش فردی، انگیزه و میل مدیریت به دست کشیدن از وظایف قدیمی خود و محول کردن آن ها به کارمندان رده پایین تر تمرکز دارند.

با این حال بت عقیده دارد که دانش سازمانی، نه به طور کامل در افراد و نه در سازمان ذخیره می شود. بخشی از دانش در افراد و بخش دیگر درسازمان ذخیره می شود. به همین دلیل، هر سازمان دارای سهمی از افراد با هوش است که منابع ارزشمند دانش آن سازمان محسوب می شوند . اما این فرض که دانش یک سازمان، جمع افراد با هوش آن است، نیز نادرست است. زیرا اگر دانش در انحصار افراد یک سازمان قرار داشته باشند چگونه سازمان از  آن منتفع می شود؟ اگر این طور باشد، با ترک افراد برجسته از یک سازمان، دانش آن سازمان نیز بی تردید از بین خواهد رفت. بنابراین سازمان ها تنها در صورت سازمانی کردن دانش خود می توانند از آسیب پذیری در امان باشد.

شاید برآورد تعاریف فوق را بتوان در تعریف هولان و فیلیپسمشاهده کرد که دانش سازمانی را مجموعه از سرمایه، قوانین، فعالیت های جاری، روند های اجرایی، استاندارد ها، و دیگر امور سازمان تعریف کرد ه اند که رفتار ها اعضای آن سازمان را شکل می دهد.

همان طور که گفته شد، دانش سازمانی یا فردی محصول تعامل افراد یا سازمان با یکدیگر است و سازمان برای روز آمد سازی و پالایش دانش خود نیاز به تعامل با محیط پیرامون خود دارد. بدین ترتیب اطلاعات جدیدی وارد سازمان می شود که لازم است برای آن فرایندی طراحی شود تا بتوان با استفاده از اطلاعا ت جدید، برنامه های جاری را نیز مورد ارزیابی مجدد قرار داد. این فرایند همان مدیریت دانش است که برای تسهیل در فعالیتهای مرتبط با دانش از قبیل خلق، ضبط و ذخیره، انتقال و کاربردآن استفاده می شود( عزیزی و همکاران ، 1387).

 

مدیریت دانش

اخیرا واژه مدیریت دانش در فرهنگ لغات جای گرفته است. در سال 1989برای آماده سازی مدیریت دانش بر پایه فناوری، کنسرسیومی از سازمان ها در امریکا کار خود را آغاز نمود تا پیشگامی خود را برای منظور نمودن مدیریت دانش به عنوان سرمایه در سازمان ها اعلان نماید .اولین کتاب ها درباره فراگیری سازمانی و مدیریت دانش در سال 1990منتشر شدند. در سال1991 و برای اولین بار مطالبی درباره مدیریت دانش در مراکز انتشاراتی مشهور به چاپ رسید. شاید بتوان گفت که وسیع ترین کار تحقیقاتی در زمینه مدیریت دانش تا امروز درسال 1995 توسط کوجیه و نافوکا و هیروتاکاتاکی شی در سازمان خلق دانش به نام چگونه شرکتهای ژاپنی نوآوری و پویایی را به وجود می آورند؟صورت پذیرفته است(یاریگر به نقل از اسدزاده ،1386).

-knowledge

– Quinn

-Bhatt

1-Holan  and Philips

– Kojie&Nafoka

– Hirotakatakishi