مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و موارد کاربرد آن‌ها

مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و موارد کاربرد آن‌ها

انتخاب چهارچوب و روش مناسب برای سنجش اثربخشی بستگی به شرایط سازمان، عملکرد ساختار سازمان، عملکرد افراد سازمان در مناصب مختلف اداری و سازمانی و تاًثیرات فعالیت‎‌های سازمان بر روی محیط بیرون دارد. همچنین انتخاب روش ارزیابی بستگی به شکل و مسئله مورد علاقه سازمان نیز دارد. البته امکان دارد که سازمان بنا به موقعیت، برای ارزیابی اثربخشی از مدل‌ها یا روش‌ها به تنهایی یا به صورت ترکیبی استفاده نماید (دفت، ترجمه پارساییان و اعرابی، 1385).

حمیدی‌زاده مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و عرصه‌های کاربرد هر یک از آن‌ها را مطابق جدول 2-8 ارائه نموده است:

جدول 2-8 مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و عرصه‌های کاربرد آن‌ها.

مؤلفه‌هاعرصه‌های کاربرد
1- میدان نیرو– شاخص‌های تشخیصی برای شناسایی وضعیت نیروهای سوق دهنده و بازدارنده در سازمان

– شاخصی برای تعیین وضعیت تعادل در رفتار نیروی انسانی در سازمان

2- یگانگی هدف‌ها– شاخصی برای تعیین وضعیت انطباق‌پذیری هدف‌های فردی، گروهی با هدف‌های سازمان و مدیریت

– شاخصی برای شناسایی نحوه هدف‌گذاری مشارکتی و بازخورد نتایج حاصل از عملکرد

3- مشارکت– شاخصی برای شناسایی راه‌های جلب مشارکت کارکنان در ارتقای اثربخشی کار

– شاخصی برای تعیین میزان تعهد کارکنان برای تعیین هدف‌ها و سیاست‌های سازمان

4- سبک مدیریت– شاخص شناسایی وضعیت روابط و وظایف در سازمان

– شاخص تعیین وضعیت وظیفه‌مداری و رابطه‌مداری مدیران

5- معیار سازی– شاخص شناسایی سطح روابط سازمان با محیط و تعیین عملکرد مورد انتظار استاندارد

– شاخص تعیین عرصه‌های سازمان برای سنجش معیارهای عملکرد فرد و سازمان

6- فرهنگ سازمانی– شاخص شناسایی وضعیت فضای سازمان برای تغییر و رفتار فردی

– شاخص تعیین میزان تعهد کارکنان و مدیریت به مؤلفه‌های فرهنگ سازمان

7- رضایت شغلیشاخص شناسایی وضعیت رضایت و خشنودی نیروی کار از محیط درونی

– شاخص تعیین میزان تعهد و خشنودی نیروی کار از شرح شغل و نحوه انجام وظایف سازمانی

8- تقسیم کار و تخصص‌گرایی– شاخص شناسایی وضعیت تقسیم‌بندی مراحل اجرای کار و سطح تخصص‌گرایی

– شاخص تعیین میزان بهره‌گیری از مهارت‌ها و توانمندی‌های نیروی کار

9- فرهنگ کارآفرینی– شاخص شناسایی وضعیت جوشش‌های فکری و استقلال کاری و بهره‌گیری از انرژی کارکنان در سازمان برای ایجاد تحول

– شاخص تعیین بهره‌گیری از ویژگی‌های افراد و سازمان کارآفرین

منبع: حمیدی‌زاده 1379.