فایل پایان نامه تنظیم شناختی هیجان

هیجان
تنظیم هیجان به استراتژی هایی اشاره دارد که در جهت کاهش، ادامه یا افزایش هیجان استفاده می شود (گروس،2007). اخیرا گارنفسکی، کرایچ و اسپین هاون (2001) مقیاسی را تحت عنوان “پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان” تهیه کرده اند که به وسیله ی آن میزان مولفه های شناختی هشیار تنظیم هیجان تعیین می شوند. به طور خاص این پرسش نامه جهت نشان دادن فرایند های شناختی که مردم بعد از تجربه کردن وقایع منفی در زندگی با آنها مواجه می شوند، مورد استفاده قرار گرفته و جهت فهم بهتر از اینکه این فرایندها ممکن است جریان رشد هیجان را تحت تاثیر قرار دهد، ساخته شده است. این پرسشنامه خود گزارشی از 36 گویه تشکیل شده است که در یک طیف پنج درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود. تعداد نه راهبرد تنظیم هیجانی ادراکی از طریق اصول تحلیل مولفه تشخیص داده شده اند. راهبردهای هفت گانه ی مطرح شده توسط این پژوهشگران در فصل اول و به هنگام معرفی مفهوم تنظیم شناختی هیجان تعریف و توصیف شدند. در جدول 3-1 برای هر کدام از این راهبردها گویه های نمونه از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و همچنین ضریب آلفای آنها در همان پرسشنامه ارائه شده است.
جدول 3-1- استراتژی های تنظیم شناختی هیجان در پر سشنامه ی گارنفسکی و همکاران (2001)
استراتژی های سازگار
نام استراتژی

گویه ها
پایایی
عبارت یا گویه ی نمونه
پذیرش شرایط
29،20،11،2
68/0
فکر می کنم مجبورم آنچه که اتفاق افتاده را بپذیرم
تمرکز مجدد مثبت و برنامه ریزی
15،6،32،23،14،5،31،34،13،4
83/0
در عوض فکر کردن به آن اتفاق ناگوار به چیزهای مطبوع فکر می کنم
ارزیابی مثبت و دیدگاه وسیع تر
22،25،16،7،33،24
87/0
به این فکر می کنم که این شرایط ناگوار می تواند ابعاد مثبتی هم داشته باشد
استراتژی های ناسازگار
سرزنش خود
28،10،1
78/0
فکر می کنم علت اصلی این اتفاق ناگوار و شرایط استرس زا خودم هستم
سرزنش دیگران
36،27،18،9
74/0
حس میکنم علت اصلی این اتفاق دیگران هستند
نشخوار فکری
30،21،12،3،19
68/0
گرفتار احساساتی ام که شرایط ناگوار برایم ایجاد می کند
فاجعه آمیز کردن
17،8،35،26
80/0
مرتب به میزان فاجعه آمیز بودن تجربه ای که داشتم فکر می کن
همان گونه که در جدول فوق معلوم است، از نظر گرانفسکی و همکاران (2001) این استراتژی ها می توانند به دو گروه استراتژی های هیجانی سازگار یافته و کمتر سازگار یافته تقسیم شوند.
جهت بررسی ساختار عاملی مقیاس تنظیم شناختی هیجان، به منظور کاربرد در فرهنگ ایرانی، تحلیل عامل، توسط گارنفسکی و سامانی (2011) صورت گرفت. شاخص KMO برای تحلیل عامل 89/0 و مقدار X2 در آزمون کرویت بارتلت برای ماتریس همبستگی آیتم های تنظیم شناختی هیجان معنادار بود. با توجه به این دو شاخص، تحلیل عامل و چرخش واریماکس جهت استخراج عامل ها صورت گرفت، نتایج تحلیل عامل از میان 36 آیتم پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان، هفت عامل مشتمل بر تمرکز مجدد مثبت- برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت- به منظری دیگر نگاه کردن، مقصر دانستن دیگران، مقصر دانستن خود، نشخوار فکری، فاجعه آمیز کردن و پذیرش را مشخص کرد. این عوامل بر روی هم 50% از واریانس متغیر تنظیم شناختی هیجان را تبیین می نمود. همچنین جهت بررسی پایایی عوامل از آلفای کرونباخ استفاده شد، ضریب آلفا برای عوامل مختلف ذکر شده به ترتیب عبارت بود از 91/0 ، 73/0 ، 79/0 ، 80/0 ، 65/0 ، 66/0 ، 62/0 ضریب بازآزمایی در طول یک هفته نیز محاسبه گردید که این ضریب بین 75/0 تا 88/0 بدست آمد. در مطالعه ی سامانی و صادقی (1389) در تحلیل عامل مرتبه ی دوم بر روی عوامل اولیه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان، دو عامل کلی به نام های استراتژی های شناختی مثبت در تنظیم هیجان (ارزیابی مجدد مثبت و تمرکز مجدد مثبت/ برنامه ریزی) و استراتژی های شناختی منفی (مقصر دانستن دیگران، مقصر دانستن خود، نشخوار فکری، فاجعه آمیز کردن و پذیرش در تنظیم هیجان) حاصل گردید. در مطالعه ی حاضر از نسخه ی سامانی و صادقی (1389) شامل استراتژی های شناختی مثبت و استراتژی های منفی هیجان استفاده شد. با توجه به احراز روایی مقیاس توسط پژوهشگران یاد شده، ضرورتی برای بررسی مجدد روایی وجود نداشت. پایایی این ابزار از طریق محاسبه ی آلفای کرونباخ بررسی شد که نتایج آن به شرح مندرج در جدول زیر آمده است. نسخه ای از این پرسشنامه

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند