علی(علیهالسلام)، امیرالمؤمنین، حکومت، اسلام، عدالت

کسی است که هرگاه در تحقیقات اسلامی خود، به علیابن ابیطالب(علیهالسلام) برمیخورد، شخصیت علوی، او را دچار هیجانی عمیق میکند و به او نیرویی میبخشد که از قلمرو بحث علمی خشک، خارج میشود و در آسمان شعر به پرواز درمیآید؛ اینجاست که از نوک قلم او حقایق دربارهی دلاوریهای علی(علیهالسلام) تراوش میکند که گویی صاحب قلم، یکی از شیعیان و یاران علی(علیهالسلام) است. تصور کنید که عظمت شخصیت این امام عربی که قرنها پیش در این جهان زیست تا کجاست که اکنون متفکر انگلیسی معاصر را چنان تحت تأثیر خود قرار میدهد که دربارهاش میگوید: «علی(علیهالسلام) کسی است که ما ناگزیریم دوستش بداریم و به او عشق بورزیم زیرا او جوانمردی شریف و بزرگوار است که از وجدان او رحمت و نیکی میجوشد و از قلب او، شعلهی دلاوری و حماسه زبانه میکشد، او از شیر، شجاعتر است، لکن شجاعتش با رقت و لطف و محبت و مهربانی آمیخته است. او را در کوفه با نیرنگ و ناجوانمردی کشتند». … محقق فرانسوی «کارادیفو» دربارهی عوامل و علل اسلام تحقیق میکند، و حقایق بسیاری را کشف کرده است. «بارون کارادیفو» کسی است که هرگاه از امام علی(علیهالسلام) سخن میگوید، خون گرم حماسه در رگهایش به جریان میافتد و قلم او حالت شاعرانه به خود میگیرد و همراه تحقیق، حماسه از آن تراوش میکند. … وی پس از آنکه پیرامون علاقه و حب شیعه نسبت به امام علی(علیهالسلام) و عظمت و کمال شخصیت آن بزرگوار صحبت میکند و علاقهی اروپاییان، خاصه «کارلایل» انگلیسی، را به آن بزرگوار اظهار میدارد، عقیدهی خود را که از احترام و محبتی عمیق ناشی میشود، اینطور بیان میکند: «علی(علیهالسلام) آن قهرمان دردمند و رنجکشیده، و آن یکهسوار وارسته عارف، و آن امام شهیدی که صاحب روحی ژرف است، که رمز عذاب الهی در اعماق آن نهفته است»(جرداق،1379،ج5، صص219-215).
امام علی(علیهالسلام) پس از دستیابی به حکومت، نسبت به شعارهایی که قبل از دستیابی به آن، مطرح کرده بود وفادار ماند. هر چند که خود او قربانی عدالتش گردید ولی پایبندیاش سبب شد که پس از گذشت قرنها از حکومت او، امروزه نه تنها شیعیان که همهی مسلمانان روشنضمیر و حتی روشنفکران غیر مسلمان، روش حکومتی او را بهعنوان یک الگوی حکومتی برتر در دنیا مطرح کنند(اسکندری،1380،ص103). نرسیسیان، از دانشمندان مسیحی دربارهی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) چنین میگوید:
اگر این خطیب بزرگ، در عصر ما هماکنون بر منبر کوفه پا مینهاد، میدیدند که مسجد کوفه با آن پهناوریاش از سران و بزرگان اروپا موج میزد، میآمدند تا از دریای سرازیر دانشش، روحشان را سیراب کنند(احمدیندوشن،1390،ص54).
قدرت هوشمند علوی، پیروزی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) را رقم زد، اگرچه قدرت نرم مخرب در دستگاه اموی، معاویه را در آن مقطع زمانی پیروز میدان تسلط بر اذهان و در نتیجه تسلط بر سرزمینها کرد، اما انزجار حکومت اموی در تاریخ ماندگار شد، همانگونه که جذابیت حکومت علوی ماندگار شد. اگرچه شهادت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) به حکومت ایشان بر سرزمینهای اسلامی پایان داد اما آغاز حکومت ایشان بر قلوب مردمان جهان را رقم زد، امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) پیروز میدان عدالتگستری در جهان شدند؛ و جرج جرداق مسیحی چه زیبا این پیروزی را به تصویر کشید آنجا که گفت:
آری! زر و سیم دنیا با تمامی آبادانیاش نمیارزد به کفش آن فرزانهی فقیر! پادشاهی و پادشاهان، به کلمهای که در نهجالبلاغهی وی است نمیارزد یا ایدهای که در خیال وی یا قطره اشکی که در دیدهی دل اوست و هنوز نچکیده! بزرگمردی رخت از جهان کشید و گروهی در میان خلق به بزرگنمایی برخاستند و شکوه دروغین بر خود بستند. آنیک رفت و عظمت یافت و اینان زیستند و به خردی گراییدند. بدینسان امام(علیهالسلام) دشمنانش را زیانکار گذاشت و گذشت(جرداق،1379،،ج4،ص320).

جمعبندی
مدیریت قدرت نرم در حکومت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) بر اساس اصول بنیادین و اهداف ثابت حکومت اسلامی اجرا شد؛ یعنی همان ارزشهایی که چارچوب مدیریتی ایشان را در انزوای سیاسی شکل داد، در زمامداری و حکومت نیز اساس مدیریت قدرت نرم در عملکردهای سیاسی ایشان را موجب شد. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در فرایند مدیریت قدرت نرم، عناصر سختافزاری و نرمافزاری قدرت را در چارچوب اصول اخلاقی مندرج در اصل توحید، بر اساس رابطهی حق و تکلیف، به رفتار قدرت تبدیل میکنند، بر این اساس خروجیها و برونداد رفتار سیاسی بازتاب عدالت اجتماعی در کل ساختار هرم طبقاتی جامعه است.
امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) برای اولین بار دموکراسی و مردمسالاری دینی را در اسلام پایهگذاری کرد و منافع ملی و جهانی اسلام را نیز بر اساس اصل مشارکت جهانی چارچوببندی کرد. ماهیت ارزشی و عامالمنفعهی استراتژی ظلمستیزی و دفاع از مظلوم به عنوان ایدئولوژی و هدف غایی اسلام قابلیت به اشتراکگذاری در سطح جهانی را فراهم میکند. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) با عملیاتی ساختن تئوری عدالت اجتماعی در راهبرد مساوات بشر در برخورداری عادلانه از حقوق، ایدهی تحقق صلح و امنیت جهانی را در راستای ایدئولوژی ظلمستیزی و دفاع از مظلوم ارائه دادند. جذابیت حاصله از مدیریت کاربردی و عملی ارزشهای سیاسی و جهانشمول در سیاست، ثبات و ماندگاری قدرت نرم در حکومت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) را موجب شد.
مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) با تنظیم الویتهای قدرت هوشمند در راستای ارزشهای عام جهانشمول که بخش لاینفک منافع ملی و جهانی اسلام است، جهانی سازی اسلام را در پروژهی عامالمنفعهی عدالت اجتماعی پایهگذاری کرد. گسترهی وسیع و فراگیر عدالت اجتماعی در اندیشهی امام علی(علیهالسلام)، آیینهی تمامنمای مساوات بشر در برخورداری عادلانه از حقوق است، بهعبارتی تئوری عدالت اجتماعی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) بازتاب ابعاد کلی حقوق بشر است.
مدیریت قدرت نرم در اندیشه و عملکرد امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) امواج گرایشی و الگوپذیری مخاطبان را در زمانها و مکانهای مختلف موجب شد. راهبرد ارتباطی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) که در تطبیق با عملکردهای سیاسی ایشان قرار داشت بهصورت عام و کلی بیان شده است و مختص زمان و مکان خاصی نیست. سنگینی قدرت نرمی که حکومت اسلامی در مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) کسب کرد جهانیسازی اسلام را بر بنایی استوار مستحکم نمود.