عصاره، پروتئینی، پراکسیداز، Rm)، ژلهای

نوار شماره 1 و 4 در عصاره گیاهان دچار کمبود فسفر دیده نشد. عصاره پروتئینی اندام هوایی کیمیا تحت تیمارهای کمبود آهن، بور و نیتروژن در محدوده نوار شماره 3 (37/0= Rm) فعالیت بالایی نشان دادند. همچنین تیمارهای کمبود فسفر، آهن و نیتروژن در درجه اول و سپس تیمارهای کمبود بور و منگنز از نظر حضور نوارهای شماره 5، 6 و 7 (65/0-51/0= Rm) فعالیت زیادتری را نسبت به گیاهان شاهد نشان دادند. (جدول 3-7، شکل 3-64).
جدول3-7- پراکنش ایزوفرمهای پراکسیداز عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم کیمیا تفکیک شده روی ژلهای پلی آکریل آمیدی (PAGE) در تیمارهای شاهد (C0)، کمبود فسفر (P)، بور (B)، آهن (Fe)،
منگنز (Mn) و نیتروژن (N).
-N -Mn -Fe -B -P C0 Rm شماره نوار آنزیمی
─ ± ± ─ ± ─ 0 1
+++ +++ +++ ++ ++++ +++ 085/0 2
++ + ++ ++ + ─ 37/0 3
+ ± + + ─ ─ 42/0 4
+++ ±+ ++ ++ ++ + 51/0 5
+++ ++ +++ ±++ +++ ++ 57/0 6
+++++ +++ +++++ +++ ++++ ++ 65/0 7
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-64- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم کیمیا به ترتیب 1- شاهد، 2- کمبود فسفر، 3- کمبود بور، 4- کمبود آهن،
5- کمبود منگنز و 6- کمبود نیتروژن.
نیمرخ الکتروفورزی آنزیم پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه گیاهان شاهد و گیاهان رشد یافته در شرایط کمبودهای فسفر، آهن، بور، منگنز و نیتروژن رقم کیمیا هشت نوار آنزیمی را در محدوده 63/0-0= Rm روی ژلهای PAGE آشکار نمودند. در تیمارهای کمبود عناصر غذایی نوار پراکسیدزی شماره 2 (027/0= Rm) فعالیت بسیار شدیدی را نشان داد. نوار آنزیمی شماره 3 (19/0= Rm) در عصاره پروتئینی گیاهان دچار کمبود نیتروژن و نوارهای پراکسیدازی شماره 4 و 6 (5/0و 27/0= Rm) در عصاره پروتئینی گیاهان شاهد قابل آشکارسازی نبود. نوار آنزیمی شماره 6، 7 و 8 (63/0- 5/0= Rm) در تیمارهای کمبود نیتروژن فسفر، آهن، بور و منگنز فعالیت زیادتری را نسبت به شاهد نشان دادند (جدول 3-8، شکل 3-65).

جدول3-8- پراکنش ایزوفرمهای پراکسیداز عصاره های پروتئینی ریشه رقم کیمیا تفکیک شده روی ژلهای پلی آکریل آمیدی(PAGE) در تیمارهای شاهد (C0)، کمبود فسفر (P)، بور (B)، آهن (Fe)، منگنز (Mn) و نیتروژن (N).
-N -Mn -B -Fe -P C0 Rm شماره نوار آنزیمی
─ ± ± + + + 0 1
++++ ±++ ±++ ±++ ±++ +++ 027/0 2
─ + + ++ ++ ++ 19/0 3
± ± ++ ++ + ─ 27/0 4
± ++ ++ ++ +++ + 47/0 5
±+ ++ ++ ++ +++ ─ 5/0 6
+++ ++ ++ ++ +++ ±+ 55/0 7
+++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ±+ 63/0 8
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-65- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم کیمیا به ترتیب 1- شاهد، 2- کمبود فسفر، 3- کمبود بور، 4- کمبود آهن،
5- کمبود منگنز و 6- کمبود نیتروژن.
رقم شوگرگریز: در این رقم بر اساس شدت فعالیت کمی آنزیم پراکسیداز تنها برخی از تیمارها تحت الکتروفورز قرار گرفته اند. نیمرخ الکتروفورزی فعالیت آنزیم پراکسیداز عصاره های پروتئینی ریشه گیاهان سورگوم رقم شوگرگریز که در شرایط عادی (شاهد) و تحت تنش کمبود فسفر، آهن رشد یافته بودند چهار نوار آنزیمی (58/0- 055/0= Rm) را روی ژلهای PAGE مشخص نمودند. در تیمار کمبود فسفر نوارهای آنزیمی شماره 1، 2، 3 و 4
(58/0- 055/0 = Rm) فعالیت شدیدی را نشان دادند (جدول 3-9، شکل 3-66).
جدول3-9- پراکنش ایزوفرمهای پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم شوگرگریز
روی ژلهای PAGE تحت تیمارهای شاهد (C0)، کمبود آهن (Fe) و فسفر (P).
-P -Fe C0 Rm شماره نوار آنزیمی
++++ ++ ++ 055/0 1
+++ + + 41/0 2
+++ + ++ 5/0 3
++ + + 58/0 4

حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی
با علامت ─ مشخص شده است

شکل 3-66- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی
ریشه رقم شوگرگریز به ترتیب 1- شاهد، 2- کمبود آهن و 3- کمبود فسفر.
3-3-1-2- تنش شوری
رقم کیمیا: نیمرخ الکتروفورزی آنزیم پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی اندام هوایی غلظتهای 75 و 150 میلی مولار NaCl هفت نوار آنزیمی را در محدوده (65/0- 0= Rm) روی ژلهای پلی آکریل آمیدی مشخص نمود. ایزوفرم شماره 2، 6 و 7 (65/0 و 57/0 و 085/0= Rm) در عصاره های پروتئینی نمونه های شاهد فعالیت بالایی را نشان دادند. نوار شماره 1، 3 و 4 (42/0 و 37/0 و 0=Rm) در عصاره های پروتئینی گیاهان شاهد مشاهده نشدند (جدول 3-10، شکل 3-67).

جدول3-10- پراکنش ایزوفرمهای پراکسیداز عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم کیمیا تفکیک شده روی ژلهای پلی آکریل آمیدی (PAGE) تحت تیمارهای شاهد (C0) و غلظتهای 75 و 150 میلی مولار NaCl.
150mM NaCl 75mM NaCl C0 Rm شماره نوار آنزیمی
± ± ─ 0 1
±+ ±+ ++++ 085/0 2
+ + ─ 37/0 3
+ + ─ 42/0 4
++ ++ + 51/0 5
±++ ±++ ++++ 57/0 6
++ ±+ ++++ 65/0 7
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-67- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم کیمیا به ترتیب 1- شاهد، 2- غلظت 75 میلی مولار NaCl و
3- غلظت 150 میلی مولار NaCl.
نیمرخ الکتروفورزی آنزیم پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه گیاهان شاهد و گیاهان رشد یافته در غلظتهای 75 و 150 میلی مولار NaCl هفت نوار آنزیمی را در محدوده (63/0-0= Rm) روی ژلهای پلی آکریل آمیدی آشکار نمود. نوار آنزیمی 3 و 5
(5/0 و 19/0= Rm) در غلظت 150 میلی مولار NaCl و نوار آنزیمی شماره 5 در عصاره های پروتئینی گیاهان شاهد قابل آشکارسازی نبود. در غلظت 150 میلی مولار NaCl نوار پراکسیدازی شماره 2 (027/0= Rm) فعالیت بسیار شدیدی را نشان داد (جدول 3-11، شکل 3-68).
جدول3-11- پراکنش ایزوفرمهای پراکسیداز عصاره های پروتئینی ریشه رقم کیمیا تفکیک شده روی ژلهای پلی آکریل آمیدی (PAGE) تحت تیمارهای شاهد (C0) و غلظتهای 75 و 150 میلی مولار NaCl.
150mM NaCl 75mM NaCl C0 Rm شماره نوار آنزیمی
± ± + 0 1
++++++ ±+ +++ 027/0 2
─ + ++ 19/0 3
± + + 47/0 4
─ + ─ 5/0 5
+ ±+ ±+ 55/0 6
± ++ ±+ 63/0 7

حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-68- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم کیمیا به ترتیب 1- شاهد، 2- غلظت 75 میلی مولار NaCl و 3- غلظت 150 میلی مولار NaCl.
رقم شوگرگریز: الگوی الکتروفورزی آنزیم پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه گیاهان شاهد و تحت تنش شوری در غلظت 75 میلی مولار کلرید سدیم چهار نوار آنزیمی
(58/0- 055/0= Rm) را روی ژلهای PAGE مشخص نمودند. نوار شماره 2 (41/0= Rm) در گیاهان رشد یافته در حضور غلظت 75 میلی مولار NaCl مشاهده نشد. گیاهان شاهد در ایزوفرم شماره 1 و 3 (5/0- 055/0= Rm) فعالیت بالایی را نشان دادند (جدول 3-12، شکل 3-69).

75mM NaCl C0 Rm شماره نوار آنزیمی
±+ ++ 055/0 1
─ + 41/0 2
± ++ 5/0 3
± + 58/0 4
جدول3-12- پراکنش ایزوفرمهای پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم شوگرگریز روی ژلهای PAGE تحت تیمارهای شاهد (C0) و غلظت 75 میلی مولار NaCl.

حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-69- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم شوگرگریز به ترتیب 1- شاهد و 2- غلظت 75 میلی مولار NaCl.
3-3-1-3- تنش خشکی در مرحله 5 برگی (رویشی)
رقم کیمیا: الگوی الکتروفورزی آنزیم پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه در سه نمونه شاهد، سه روز قطع آبیاری (D3) و شش روز قطع آبیاری (D6) هشت نوار آنزیمی
(6/0-0= Rm) را روی ژلهای پلی آکریل آمیدی نشان داد. نوار یا ایزوفرم شماره 1 در تیمارهای شاهد، D3، D6دیده نشد. ایزوفرم شماره 3 و 4 (28/0و 2/0= Rm) در تیمار D6 و نوار شماره 4 D3 آشکارسازی نشد. نوار ایزوفرم پراکسیدازی شماره 2 (028/0= Rm) طی اعمال تنش خشکی فعالیت زیادی را نشان داد (جدول 3-13، شکل 3-70).

جدول3-13- پراکنش ایزوفرمهای پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم کیمیا روی ژلهای PAGE تحت تیمار خشکی در مرحله 5 برگی (رویشی) در سه سطح شاهد (C0)، سه روز قطع آبیاری (D3) و شش روز قطع آبیاری (D6).
D6 D3 C0 Rm شماره نوار آنزیمی
─ ─ ± 0 1
+++ +++ +++ 028/0 2
─ + + 2/0 3
─ ─ + 28/0 4
+ ± +++ 42/0 5
± ± ± 45/0 6
+ + + 51/0 7
±+ ++ ±+ 6/0 8

حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-70- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم کیمیا تحت تیمار خشکی در مرحله رویشی در سه سطح به ترتیب 1- شاهد (C0)،
2- سه روز قطع آبیاری (D3) و 3- شش روز قطع آبیاری (D6).
رقم شوگرگریز: نیمرخ الکتروفورزی فعالیت آنزیم پراکسیداز عصاره های پروتئینی ریشه گیاهان سورگوم رقم شوگرگریز که در شرایط عادی (شاهد) و تحت تنش شش روز قطع آبیاری (D6) رشد یافته بودند سه نوار آنزیمی (58/0- 055/0= Rm) را روی ژلهای PAGE مشخص نمودند. نوار آنزیمی شماره 1 (055/0= Rm) در عصاره های پروتئینی تیمار D6 فعالیت بالایی را نشان داد (جدول 3-14، شکل 3-71).
D6 C0 Rm شماره نوار آنزیمی
+++ ±+ 055/0 1
+ + 5/0 3
± ± 58/0 4
جدول3-14- پراکنش ایزوفرمهای پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم شوگرگریز روی ژلهای PAGE تحت تیمار خشکی در مرحله 5 برگی (رویشی) در دو سطح شاهد (C0) و شش روز قطع آبیاری (D6).

حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-71- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم شوگرگریز تحت تیمار خشکی در مرحله رویشی در دو سطح به ترتیب 1- شاهد