ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین المللی- قسمت ۱۵

 • ۴- گلدوزیان، ایرج، همان مأخذ، ص ۱۷۶ ↑

 

 • ۱-ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، ص۱۶ ↑

 

 • ۲- گلدوزیان، ایرج، همان مأخذ، ص۱۷۵ ↑

 

 • ۳-ابراهیمی، ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، ص۱۷ ↑

 

 

 • ۱-CRC/C/15 add.2000.Concluding observation: Australia
  به نقل از ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، ص۱۳ ↑

 

 • ۲- CRC/C/15/add.163.2001.Concluding observation: Qatar
  به نقل از همان مأخذ، ص۱۳ ↑

 

 • ۱- CRC/C/GC/10.para17.
  به نقل از همان مأخذ، ص۱۳ ↑

 

 • ۲- یونیسف، سن مسؤولیت کیفری، مجله دادرسی ویژه نوجوانان، به نقل از ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، ص۱۳ ↑

 

 • ۳- CRC/C/GC/10.para22
  به نقل از ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، ص ۱۴ ↑

 

 • ۱- Committee on the Rights of the Child, 44th session, Geneva, 15 January – 2 February 2007, General Comment No. 10 (2007): “Children’s Rights in Juvenile Justice”, CRC/C/GC/10, distr.: general, original: English, para30 ↑

 

 • ۲Committee on the Rights of the Child, op cit, para 33 ↑

 

 • ۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش،۱۳۸۸، ص۳۳۴ ↑

 

 • ۲- شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات مجد، ۱۳۹۲، ص۷۵ ↑

 

 • ۳- مرعشی، محمد حسن، نظرات فقهی و حقوقی در خصوص قضاوت زن از دیدگاه اسلام، بلوغ و رشد، ماهنامه دادرسی، سال۴ ↑

 

 • ۱- هاشمی، حسن، دختران، سن رشد و مسؤولیت کیفری، کتاب زنان، شماره ۲۳، سال۶، ص۲۵۴ ↑

 

 • ۲- هاشمی، حسن، همان مأخذ، ص۲۴۶ ↑

 

 • ۳- آشوری، محمد، سیاست های قضایی جدید در خصوص نوجوانان، گزارش کارگاه آموزشی دادرسی نوجوانان تهران، به نقل از ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، ص۱۰ ↑

 

 • ۴- ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، ص ۱۰ ↑

 

 • ۱- گلدوزیان، ایرج، همان مأخذ، ص ۱۷۸ ↑

 

 • ۲- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، به نقل از شامبیاتی، هوشنگ، همان مأخذ،ص۷۳ ↑

 

 • ۱-Committee on the Rights of the Child, op cit, para 30. ↑

 

 • ۲-Committee on the Rights of the Child, op cit, para 32. ↑

 

 • ۳Committee on the Rights of the Child, op cit, para 34.
  4-Committee on the Rights of the Child, op cit, para 36. ↑

 

 

 

 • ۱- Committee on the Rights of the Child, op cit, para 37.
  2- Committee on the Rights of the Child, op cit, para 38. ↑

 

 • ۱- دادرسی عادلانه، مترجمین فریده طه و لیلا اشرافی، انتشارات میزان، ۱۳۸۶، ص۳۹ ↑

 

 • ۲- فریده طه و لیلا اشرافی، همان مأخذ، ص۴۰ ↑

 

 • ۱- همان مأخذ،‌ص۴۲ ↑

 

 • ۲- همان مأخذ،‌‌ص‌۴۵ ↑

 

 • ۳- همان مأخذ،‌‌ص‌۴۵ ↑

 

 • ۴- همان مأخذ،‌ص۴۶ ↑

 

 • ۵- همان مأخذ، ص۴۷ ↑

 

 • ۱-Amnesty international fair trials. Manual, section A available at: www. Amnesty. Org/ ailib/intcam/fairtral/inchxfim-a-htm
  به نقل از صابر، محمود، معیارهای و تضمین‌های داوری عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، زمستان۸۸، شماره۶۳‌، ص۱۴۹ ↑

 

 • ۲- روشن، محمد، پلیس کودک و نوجوان، انتشارات چکه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص۱۲۲ ↑

 

 • ۱- روشن، محمد، نقد و بررسی تحولات دادرسی در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان ، به نقل از روشن، محمد، پلیس کودک و نوجوان، ص۱۲۲ ↑

 

 • ۲- روشن، محمد، همان مأخذ، ص۲۰ ↑

 

 • ۳- همان مأخذ، ص۲۰ ↑

 

 • ۴- امامی نمینی، محمود و صلاحی، جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، نشر میزان،۱۳۸۹، صص۹۳-۹۴ ↑

 

 • ۱- امامی نمینی‌، محمود و صلاحی،جاوید،همان مأخذ،ص۹۴ ↑

 

 • ۲- از قطعنامه اولین کنگره متخصصین جزا و جرایم اطفال لندن ۱۹۵۵ به نقل از امامی نمینی‌، محمود و صلاحی، جاوید ، همان مأخذ، ص ۹۴ ↑

 

 • ۳- امامی نمینی، محمود و صلاحی، جاوید، همان مأخذ،ص۱۰۰ ↑

 

 • ۴- همان مأخذ، ص ۱۰۰ ↑

 

 • ۵- گلدوزیان، ایرج، همان مأخذ، ص ۱۲۲ ↑

 

 • ۱- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، صص۳۸۲-۳۸۳ ↑

 

 • ۲- بولک برنار، کیفر شناسی، ترجمه نجفی ابرند آبادی، علی حسین، به نقل از عباچی، مریم، همان مأخذ،ص۱۴۳ ↑

 

 • ۳- عباچی، مریم، همان مأخذ، ص۱۴۴ ↑

 

 • ۱- به نقل از عباچی، مریم، همان مأخذ،ص۱۴۵ ↑

 

 • ۲- همان مأخذ، ص ۱۴۵ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۲۶

در این فصل، ابتدا نتایج و یافتههای پژوهش به طور مختصر بیان میشود و سپس به بحث و تفسیر در باب چرایی نتایج به دست آمده، پرداخته میشود. نتایج هرکدام از سؤالات به ترتیب مطرح و توضیح داده میشود.۵-۱- بحث و نتیجهگیریارزیابی میزان شایستگی عاطفی- اجتماعی مدیران ادارات آموزش و پرورش استان فارس نشان داد […]

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار- قسمت ۵

– اولویت استخدام فرزندان زنان سرپرست خانوار– انتقال حقوق زنان سرپرست خانوار به بازماندگان پس از فوت– ساماندهی بیمه‌های مختلف نظیر تأمین آتیه، بیمه عمر و غیره جهت تضمین زندگی آینده و تسهیل استفاده زنان سرپرست خانوار از بیمه‌های فوقحمایت‌های اقتصادی– توجه به نرخ تورم در مستمری و کمک‌های اقتصادی به خانواده‌های زن سرپرست– پیش‌بینی […]