شهری، نوسازی، منطقه وجود، تاریخی، حریم

کاربری مسکونی خالص با 35 % به خد اختصاص داده است . دیگر کاربری ها نیز در جدول 2-3 به همراه نقشه کاربری اراضی منطقه 1شهر تهران آمده است .
نقشه شماره 5-3 موقعیت منطقه 1 در شهر تهران

( منبع : طرح راهبردی ساختاری جامع شهر تهران ، 1385)
نقشه شماره 6-3 نواحی 10 گانه منطقه ا شهر تهران

جدول شماره 2-3 مشخصات کاربری اراضی منطقه 1 تهران ، سال 1385
نوع کاربری
مساحت
درصد
انتظامی
96/436
55/9
باغ و باغ مسکونی
57/275
03/6
پارکینگ و حمل و نقل
59/15
34/0
تأسیسات و تجهیزات
72/41
91/0
تجاری
72/51
13/1
خدمات عمومی
90/324
1/7
زمین های بایر و ساخته نشده
93/447
79/9
صنعتی – کارگاهی
35/40
88/0
فضای باز و تفریحی
43/163
57/3
فضای سبز و پارک
96/173
80/3
کاربری ویژه – دیپلماتیک
22/62
36/1
کشاورزی و دامداری
78/0
02/0
مسکونی خالص
93/1620
44/35
مسکونی مختلط
47/36
80/0
اداری
22/54
19/1
معابر
55/826
07/18
جمع
4573.32
100
( منبع : مهندسین مشاور بافت ، 1384، طرح راهبردی ساختاری شهر تهران ، 1385 )

نقشه شماره 7-3 کاربری اراضی منطقه 1 شهر تهران منبع ( مهندسین مشاور بافت شهر، 1384 )

برای پی بردن به نقاط قوت ، ضعف ، فرصت وتهدید ها در منطقه 1 شهر تهران به تحلیل مدل SWOT در منطقه می پزدازیم
الف ) نقاط قوت :
امکان استفاده از اراضی بایر شرق منطقه جهت توسعه خدمات و فضای سبز مورد نیاز
وجود کاربریهای مرتبط با گردشگری و گذراندن اوقات فراغت در سطح منطقه
وجود محوطه ها و پهنه های وسیع تاریخی و دیپلماتیک در سطح منطقه
وجود باغات و فضای سبز وسیع در سطح منطقه
وجود کاربری های پرتعامل در راسته های اصلی)شریعتی و ولیعصر( و ایجاد سرزندگی در آن ها
وجود اراضی بایر و فضاهای باز وسیع در قسمت های غربی و شرقی منطقه به عنوان محلی جهت اسکان اضطراری
وجود تپه ها و دره ها و مناظر طبیعی و کریدورهای دید در منطقه
معابر کوچه باغی و فضاهای باز به عنوان شناسه و عنصر هویت بخش منطقه
امکان احیاء و مرمت بافت ها و عناصر تاریخی با توجه به خواست و علاقه مردم و سازمان میراث فرهنگی
عبوری نبودن شبکه ارتباطی و بن بست بودن منطقه
موقعیت زیست محیطی و اقلیمی منطقه به عنوان مزیتی ویژه در تعیین شرایط و بهبود زیست بوم تهران
موقعیت ویژه محیطی منطقه به دلیل قرار گرفتن در بالادست شهر تهران
بالاتر بودن سطح تحصیلات تخصص و درآمد گروه های مختلف ساکن در منطقه نسبت به شهر تهران
تمایل ساکنان به مشارکت و همکاری در حل مسائل شهری منطقه
درصد بالای استفاده از مصالح مرغوب در ساختمان های منطقه
امکان درآمدزایی بالای شهرداری منطقه از طریق نوسازی و فروش تراکم
وجود فضاهای طبیعی، تاریخی و شهری متنوع برای استفاده بهینه و تغییر جهت سرمایه گذاری
امکان نوسازی و بهسازی منطقه به علت وجود گرایش سرمایه گذاری
وضعیت مطلوب شاخص های تراکم ) خانوار در واحد مسکونی، نفر در واحد مسکونی، نفر در اتاق( نسبت به شهر تهران
وجود سلسله مراتب در شبکه
ب ) نقاط ضعف :
ناسازگاری کاربری اراضی وسیع نظامی با سایر کاربری های شهری مجاور
کمبود فضاهای باز از قبیل پارک و فضای سبز گسترده به منظور حضور مراکز امدادی در زمان وقوع حوادث در بافت های فشرده مرکزی منطقه
تراکم بیش از حد ساختمانهای منطقه به ویژه در بافت قدیمی
عدم تناسب سازه های منطقه با پتانسیل بالای لرزه خیزی شهر تهران
کمبود تسهیلات و خدمات رفاهی در تفریحگاه های منطقه
تعریف نشدن لبه های شهری و عدم پیوستگی بدنه ها و جداره ها
ثبت نشدن بسیار از آثار و ابنیه شاخص طبیعی، تاریخی و فرهنگی و مشخص نبودن حریم آنها
انسداد و محدود شدن کریدورهای بصری با توجه به مکانیابی نامناسب ساختمانهای بلند مرتبه
اجرا نشدن و یا غیر قابل اجرا بودن طرح شبکه معابر پیشنهادی در طرح تفصیلی
عدم امکان سرویس دهی مناسب معابر به جمعیت زیاد منطقه به دلیل پتانسیل گردشگری و تمایل به سکونت درمنطقه
آلودگی های محیطی مختلف در منطقه از جمله رها کردن فاضلاب ها در رودخانه ها و قنوات
عدم تجانس اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساکنین در بخش هایی از منطقه
تراکم بالای مسکونی در بافت های فرسوده و ارزشمند روستایی منطقه
پایین بودن کیفیت مسکن در بافت های حاشیه ای
تخریب و نوسازی بدون ضابطه در بخش هایی از منطقه
احداث واحدهای مسکونی در حریم گسل ها و مسیل ها
بلند مرتبه سازی در مکان های نامناسب از جهت توپوگرافی، دسترسی و خدمات عمومی
افزایش ده برابری هزینه های جاری شهرداری در طول دهه منتهی به سال ۱۳80
تعرض به حریم رودخانه ها
پ ) نقاط فرصت ها :
امکان تبدیل اراضی نظامی و پادگان ها به کاربریهای خدمات عمومی مورد نیاز منطقه
تمایل به سرمایه گذاری در منطقه و امکان هدایت این سرمایه ها به بخش های گردشگری، تفریحی و فرهنگی با توجه به ویژگی ها و استعدادهای موجود در منطقه
وجود کوهستان البرز و ارتفاعات پایکوهی به عنوان منظر اصلی شهر تهران
امکان طراحی و ساماندهی فضاهای تفرجگاهی در منطقه به عنوان مراکز اصلی تفرجی و خاطرات جمعی ساکنان تهران
امتداد شبکه مترو در درون منطقه
اسکان گروههای ذی نفوذ ) مسئولین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی( کشوری و بین المللی در منطقه
تمایل به سرمایه گذاری در منطقه به دلیل مزیت هاهی اقتصادی به وجود آمده
تمایل به نوسازی بافت های فرسوده با توجه به سودآوری و مزیت های اقتصادی آن توسط سرمایه گذاران