شهری، سوهانک، فقرزدایی، تهدیدها، تجریش

نظریه قانون طبیعی توزیع درآمد و فقرزدایی …………………………………………………………………………………………………….100
2-5-2 نظریه مطلوبیت گرایی توزیع درآمد و فقرزدایی …………………………………………………………………………………………………100
2-5-3 نظریه بیشینه کمترین توزیع مجدد درآمد و فقرزدایی ………………………………………………………………………………………..101
2-5-4 نظریه بهبود پارتویی فقرزدایی مبتنی بر ارزش اخلاقی نوعدوستی ……………………………………………………………………….103
2-5-5 نظریه فقرزدایی اسلامی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 104
2-6 دیدگاه توسعه و توسعه پایدار ( Development & Sustainable Development Theory ) ……………………105
2-6-1 دیدگاه توسعه و توسعه پایدار ………………………………………………………………………………………………………………………..106
2-7 نظریه توسعه پایدار شهری ( Urban Sustainable Development Theory ) ……………………………………….115
2-7-1 نظریه توسعه پایدار شهری ………………………………………………………………………………………………………………………….116
2-7-1-1 عوامل پایداری شهری در مقیاس شهر ……………………………………………………………………………………………………….117
2-7-1-2 عوامل پایداری شهری در مقیاس محله ……………………………………………………………………………………………………….117
2-7-1-3 عوامل پایداری شهری در مقیاس واحد همسایگی …………………………………………………………………………………………..117
2-7-1-4 عوامل پایداری در مقیاس بنا …………………………………………………………………………………………………………………….118
2-7-2 دیدگاه پرنشیب و آزاردهنده توسعه پایدار شهری ……………………………………………………………………………………………..118
2-7-3 دیدگاه توسعه پایدار ضعیف شهری ………………………………………………………………………………………………………………..119
2-7-4 دیدگاه توسعه پایدار قوی شهری ………………………………………………………………………………………………………………….119
2-7-5 دیدگاه ایده آل توسعه پایدار شهری ………………………………………………………………………………………………………………120
2-8 نظریه توسعه پایدار اجتماعات محلی ( SUSTAINBLE LOCAL COMMUNITIES DEVELOPMENT THEORY ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..120
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….124
ویزگی های تاریخی، طبیعی ، انسانی و کالبدی محلات منطقه 1 شهر تهران ……………………………………………………………124
3-1 پیشینه تاریخی شکل گیری شهر تهران از دوره قبل از اسلام تا بعد از انقلاب …………………………………………………………….125
3-2 موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی و زمین شناسی شهر تهران ………………………………………………………………………126
3-3 بررسی ویژگی های جمعیتی شهر تهران در دوره های مختلف ………………………………………………………………………………..130
3-4 سازمان فضایی و کالبدی شهر تهران …………………………………………………………………………………………………………………..131
3-5 ویژگی های تاریخی ، طبیعی انسانی ، کالبدی برخی از محلات منطقه 1 شهر تهران ……………………………………….132
3-5-1 کلیاتی راجع به منطقه 1 شهر تهران ………………………………………………………………………………………………………………132
3-5-2 محله درکه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………139
3-5-2-1 موارد قوت و ضعف محله درکه …………………………………………………………………………………………………………………144
3=5=3 محله زعفرانیه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..145
3-5-4 محله دربند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..148
3-5-4-1 نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله دربند ( مدل SWOT ) …………………………………………………………..151
3-5-5 محله امامزاده قاسم ……………………………………………………………………………………………………………………………………152
3-5-5-1 موارد قوت ، فرصت و تهدیدها در محله امامزاده قاسم……………………………………………………………………………………154
3-5-6 محله تجریش …………………………………………………………………………………………………………………………………………..156
3-5-6-1 اماکن شاخص محله تجریش ……………………………………………………………………………………………………………………156
3-5-6-2 موارد فرصت و تهدیدها در محله تجریش …………………………………………………………………………………………………….158
3-5-7 محله دارآباد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….159
3-5-7-1 اماکن محله دارآباد ………………………………………………………………………………………………………………………………….161
3-5-7-2 موارد قوت و ضعف محله دارآباد ……………………………………………………………………………………………………………… 163
3-5-8 محله ولنجک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………163
3-5-8-1 اماکن شاخص محله ولنجک …………………………………………………………………………………………………………………..
..164
3-5-8-2 موارد قوت و ضعف محله ولنجک ………………………………………………………………………………………………………………165
3-5-9 محله سوهانک …………………………………………………………………………………………………………………………………………..165
3-5-9-1 سوهانک قدیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………167
3-5-9-2 سوهانک امروز ……………………………………………………………………………………………………………………………………….167
3-5-9-3 مکان های شاخص محله سوهانک …………………………………………………………………………………………………………….168
3-5-9-4 موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله سوهانک ……………………………………………………………………………….169
3-5-10 محله حکمت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..171
3-5-10-1 اماکن و مشاهیر خاص محله حکمت ………………………………………………………………………………………………………..171
3-5-10-2 موارد قوت ، فرصت و تهدیدها در محله حکمت …………………………………………………………………………………………173
3-5-11 محله اراج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………174
3-5-11-1 شاخص های محله اراج