فايل دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی …

بازدید از محل کارگاهها ی تامین کنندگان قطعات و اطمینان از رعایت الزامات کنترل کیفی در تولید .
تحت نظر داشتن مشخصه های فنی و مهم و سرنوشت ساز محصول .
ارائه گزارشات مستمر به واحد های زیربط و پیگیری آن .
اختیارات :
توقف فعالیت های تولید قطعه در صورتیکه با مستندات و دستورالعمل های سازمان نامنطبق میباشد .
تایید برگ خروج کالا مرتبط با محصول که مجوز خروج دارند .
تایید برگ رسید اقلام مرتبط با محصول برای ورود به انبار سازمان
گزینش نیروی انسانی مورد نیاز با توجه به دانش فنی و تجربه لازم و توانمندی در امر کنترل کیفیت و دادن آموزشهای مرتبط .
اعمال سیسات تنبیه و تشویق بر اساس ضوابط و آئین نامه های مدون بمنظور ایجاد و بستر مناسب ترغیب و تشویق و در نظر گرفتن پاداش برای واحدها Q . C
روش اجرائی مهندسی وتولید
الف : شرح فعالیت ها
در یافت سفارش های تولید از واحد بازرگانی
بهره گیری از واحد مهندسی صنایع جهت بررسی و امکان سنجی وضعیت موجود تولید با حجم سفارش اعلام شده .
نظارت بر حسن اجرا و عمل کرد واحد تعمییرات و نگهداری در خصوص ماشین آلات و دستگاهها تولید و نیز سرویس و نگهداری مناسب از تجهیزات جانبی تولید .
دریافت نقشه ها و فرآیند تولید از واحد طراحی محصول .
تهیه برنامه زمان بندی شده تولید توسط واحد برنامه ریزی تولید .
تقسیم کارپرسنل بخش های زیربط و حسن اجرای کار و بالا بردن ضریب بهره وری بوسیله آموزش و ابزارلازم و اعمال سیاست تشویق و تنبیه .
تحویل کالا و موتد قطعات نیمه ساخته به متقاضیان خطوط تولید .
نظارت مستمر و پیگر بر کنترل کمی قطعات حین تولید .
مونتاژ قطعات منفصله و ساخت محصول نهائی تولید.
انجا م اقادامات اصلاحی و پیشگرانه توصیه شده از واحد کنترل کیفیت .
جمع آوری اطلاعات و بهره گیری از فنون آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بهبود مستمر تولید .
ارائه گزارش عمل کرد واحدهای زیربط سازمان .
ب : شرح مسئولیت ها :
بررسی و برنامه ریزی مدون و اجرای تولید محصول
شناسائی و پیشگیری از عوامل ضایعات دوباره کاریها و جابجائی و حمل و نقل های اضافی .
انجام فرآیند تولید متناسب با استاندارد و مشخصه ها و نیازمندیهای محصول .
هماهنگی و برنامه ریزی و انجام کلیه فعالیت ها و عملیات تولید بین بخشهای تحت پوشش .
برنامه ریزی سرویس و نگهداری و تعمییر دستگاهها و تجهیز ات و ماشین آلات خطوط تولید .
مشارکت در تصمیم گیری های اساسی سازمان .
هماهنگی با سایر واحدها ی زیربط سازمان .
رعایت موارد ایمنی و حفاظتی در انبار موجودیهای در یافتی .
تهیه و ارائه روش های مناسب جهت فرآیند تولید .
بررسی وضع موجود تولید از نظر کمیت و کیفیت قطعات حین تولید .
تنظیم و ارائه گزارش هاس مستمر و پیگیر به واحد های زیربط .
ج : شرح اختیارات
تصمیم گیری در تامین منابع نیروی انسانی و آموزش آنها و تامین منابع مادی و ارتقا بهره وری به شیوهای مناسب در واحد تولید .
اعمال تغییرات لازم در روند تولید و عناصر مرتبط .
توقف روند تولید در صورت بروز مشاهده هر گونه مغایرت در تولید .

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Releated

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

الگوی مبتنی بر دادههای حسابداری در پیشبینی ورشکستگی نسبت به الگوی مبتنی بر دادههای بازار ارجح است. ۹ بیور و همکاران ۲۰۱۰ متغیرهای مبتنی بر حسابداری و بازار دارای قدرت پیشبینی قابل توجهی برای بحران مالی است. همچنین، مهمترین متغیرهای مبتنی بر حسابداری در پیشبینی ورشکستگی، سودآوری، اهرم مالی و نسبت وجه نقد عملیاتی به […]

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

مکگی ۲۰۱۴ به ترتیب، روسیه و سپس چین در گزارش حسابرسی خود از اروپا و در آخر آمریکا تأخیر بیشتری دارند. ۲-۳-۱-۴- بحران مالیبیور[۱۰۰] (۱۹۶۶) در پژوهشی به بررسی قدرت نسبتهای مالی در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای آمریکایی در بازه زمانی ۱۹۶۴-۱۹۵۴با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تک متغیره پرداخت. وی از نسبتهای مربوط به جریانهای […]