پژوهش دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با …

 
۴-۵٫جمع بندی ۱۲۴۸
فصل پنجم
۵-۱٫ مقدمه ۱۲۶
۵-۲٫ پردازش سوالات تحقیق ۱۲۷۱
۵-۳٫ پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۳۲۶
۵-۴٫منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۷
فهرست جداول، اشکال و نمودارها
شکل ۱: ارتباط راهبرد «اصلاح مصارف» با اهداف و سایر راهبردها ۵۴
شکل ۲: ارتباط راهبرد « ایجاد و تکمیل ظرفیت تولید» با سایر راهبردها(فاطمی امین،۱۳۹۲) ۵۶
شکل ۳: ارتباط راهبرد «گسترش پژوهش و نوآوری» با اهداف و سایر راهبردها ۵۸
شکل ۴: ارتباط راهبرد «گسترش همکاری بین بنگاه ها» با سایر راهبردها(فاطمی امین،۱۳۹۲) ۶۱
شکل ۵: ارتباط راهبرد «اصلاح اندازه بنگاه ها» با سایر راهبردها(فاطمی امین،۱۳۹۲) ۶۳
شکل ۶: ارتباط راهبرد «اصلاح مالکیت بنگاه ها» با اهداف و سایر راهبردها(فاطمی امین،۱۳۹۲) ۶۴
شکل ۷: ارتباط راهبرد «تقویت نمانام‌ها» با اهداف و سایر راهبردها(فاطمی امین،۱۳۹۲) ۶۶
شکل ۸: ارتباط راهبرد «اصلاح روش تأمین مالی» با سایر راهبردها(فاطمی امین،۱۳۹۲) ۶۸
شکل ۹: ارتباط راهبرد «گسترش همکاری های بین المللی» با اهداف و سایر راهبردها ۶۹
جدول ۱: ماتریس عوامل خارجی ۴۷
جدول ۲: ماتریس عوامل داخلی ۴۹
۸۹
100
جدول ۵: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون ۱۰۶
جدول ۶: محاسبه t 107
جدول ۷: دسته بندی عوامل استراتژیک در نمودار پارتو ۱۱۰
جدول ۸: مقیاس دوقطبی فاصله ای ۱۱۵
جدول ۹: ماتریس تصمیم گیری ۱۱۵
جدول ۱۰: ماتریس مقیاس سازی شده با استفاده از نورم ۱۱۶
جدول ۱۱: بی مقیاس سازی خطی ۱۱۸
جدول ۱۲: نتایج (pij .ln pij ) 118
جدول ۱۳: حدود اطمینان ۱۱۹
جدول ۱۴: اوزان معیارها ۱۱۹
جدول ۱۵: بی مقیاس شده موزن ۱۲۰
جدول ۱۶: تعیین راه حل ایده آل مثبت و منفی ۱۲۱
جدول ۱۷: نتایج میزان فاصله ای هر عامل تا ایده آل مثبت و منفی و تعیین نزدیکی نسبی ۱۲۲
جدول ۱۸: اولویت بندی عوامل ۱۲۳
جدول ۱۹: اولویت بندی عوامل ۱۳۰
نمودار ۱: چشم انداز (تقی زاده ،۱۳۹۱) ۳۸
نمودار ۲: اهداف برنامه ریزی(تقی زاده ،۱۳۹۱) ۴۱
نمودار ۳: نمودار پارتو ۱۱۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

Releated

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

الگوی مبتنی بر دادههای حسابداری در پیشبینی ورشکستگی نسبت به الگوی مبتنی بر دادههای بازار ارجح است. ۹ بیور و همکاران ۲۰۱۰ متغیرهای مبتنی بر حسابداری و بازار دارای قدرت پیشبینی قابل توجهی برای بحران مالی است. همچنین، مهمترین متغیرهای مبتنی بر حسابداری در پیشبینی ورشکستگی، سودآوری، اهرم مالی و نسبت وجه نقد عملیاتی به […]

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

مکگی ۲۰۱۴ به ترتیب، روسیه و سپس چین در گزارش حسابرسی خود از اروپا و در آخر آمریکا تأخیر بیشتری دارند. ۲-۳-۱-۴- بحران مالیبیور[۱۰۰] (۱۹۶۶) در پژوهشی به بررسی قدرت نسبتهای مالی در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای آمریکایی در بازه زمانی ۱۹۶۴-۱۹۵۴با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تک متغیره پرداخت. وی از نسبتهای مربوط به جریانهای […]