شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با استفاده از …

۲-۱۵٫ اهداف شش گانه برنامه ریزی در سازمان
اهداف عبارتند از نقاط مطلوبی که سازمان تمایل به دستیابی به آنها را دارد.
نمودار ۲: اهداف برنامه ریزی(تقی زاده ،۱۳۹۱)
ویژگی اهداف استراتژیک
چالشی باشد اما غیر ممکن نباشد.
به همه کارکنان مربوط گردد.
در فرایند ارزیابی کارکنان استفاده نشود.
با رسالت و دورنما همخوان باشد.
ساده بیان شود.
محدود کننده نباشد.
تعداد آنها کم باشد.(اعرابی،۱۳۹۱).
۲-۱۶ . ماتریس تجزیه تحلیل قوت ها[۲۳]، ضعف ها[۲۴] ، فرصت ها[۲۵] و تهدیدها[۲۶](SWOT)
آنالیز SWOT یکی از قویترین ابزارهای استراتژیک بوده که به دنبال بیشینه ساختن نقاط قوت و فرصت ها و ازسوی دیگر ، حداقل ساختن تهدیدات و تبدیل نقاط ضعف به قوت است(ارسلان و همکاران[۲۷]،۲۰۰۸).
تجزیه تحلیل SWOT ، یکی از ابزارهای مدیریت رهبردی برای تطابق ضعف ها و قوت درونی با فرصت ها و تهدیدهای بیرونی است . تجزیه تحلیل SWOT ، روش تحلیلی نظام یافته ای را برای شناسایی این عوامل و انتخاب راهبردی ارائه می کند که بهترین تطابق رابین آنها ایجاد کند(فیشر[۲۸]،۱۹۸۹،ص۱۵۷).
تجزیه تحلیل SWOT ، یک ابزار پشتیبانی مهم برای تصمیم گیری است و معمولا به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل نظام مند محیط درونی و بیرونی سازمان به کار می رود (استوارت وهمکاران[۲۹]،۲۰۰۲).
در تحلیل SWOT، مهمترین عوامل درونی و بیرونی سازمان خلاصه می شود.عوامل مذکور ، تحت عنوان عوامل رهبردی تاثیر گذار برآینده سازمانها و شرکتها شناخته می شود( کانگس و همکاران[۳۰]،۲۰۰۳،ص۳۵۲).
از دیدگاه الگوی مذکور ، راهبرد مناسب ، قوت ها و فرصت ها را با حداکثر و ضعف ها و تهدیدها را به حداقل ممکن می رساند. برای این منظور ، قوت ها و ضعف های درونی و فرصت های و تهدیدهای بیرونی در چهار موضعیت کلی WT،ST ،WO ،SO با هم پیوند می یابد و گزینه های راهبر خلق و انتخاب می شود( هریسون و کارون،۱۳۸۲،ص۱۹۲).
مقایسه عوامل اصلی داخلی و خارجی ، از مشکل ترین بخش های تهیه ماتریس تهدیدها ، فرصت ها، ضعف ها و قوت ها است و به قضاوت های خوبی نیاز دارد و دیگر چیزی به نام بهترین مجموعه عوامل مقایسه پذیر وجود ندارد. سازمان در اجرای راهبرد های SO ، با استفاده از قوت داخلی می کوشد از فرصت های خارجی بهره برداری کند. همه مدیران ترجیح می دهند سازمانشان در موقعیتی قرار گیرد که بتوانن با استفاده از قوت های داخلی ، از رویدادهای خارجی بهره برداری کنند(دیوید[۳۱]،۱۳۹۰،ص۳۶۰).
هدف راهبردی WO این است که سازمان با بهره برداری از فرصت های موجود در محیط خارج ، بکوشد ضعف های داخلی را بهبود بخشد. گاهی در خارج از سازمان، فرصت های بسیار مناسبی وجود دارد، ولی سازمان به دلیل داشتن ضعف های داخلی نمی تواند از این فرصت ها بهره برداری کند.(هستوتی و همکاران[۳۲]،۲۰۰۷)
شرکت ها در اجرای راهبرد های ST تلاش می کنند با استفاده از قوت های خود ، آثار ناشی از تهدیدهای موجود را در محیط خارج کاهش دهند یا آنها را از بین ببرند. این بدان معنی نیست که یک شرکت قوی به ناگریز در محیط خارجی با تهدید هایی روبرو خواهد شد. سازمان هایی که راهبر دهای WT، را اجرا می کنند، حالت تدافعی به خود می گیرد و هدف کاهش ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدهای ناشی از محیط خارجی است( دیوید ،۱۳۹۰،ص۳۶۲). هرچند کاربرد رایج این الگو ، اساساً به برنامه ریژی راهبردی سازمان های تولیدی و خدماتی مربوط است ، اما ویژگی ها موارد زیر را شامل می شود:
جامعیت : این الگو با در نظر گرفتن عوامل محیطی و درونی و مقایسه آنها با کمک به خلق راهبرد های متناسب با آنها ، از جامعیتی برخوردار است که سایر ابزار های مدیریت راهبردی فاقد آن است.
انعطاف پذیری : این الگو در شرکت های تولیدی ، شرکت های خدماتی ، سازمان های غیرانتفاعی و دولتی ، تحلیل مسائل کلان یک جامعه و کشور و تجزیه و تحلیل موضوعات مختلف کاربرد دارد.
الگوی SWOT به حل پرسشی بنیادی در انتخاب راهبرد کمک می کند مقصود اصلی راهبرد بر اساس این الگو ، استفاده از موقعیتی قوی یا غلبه بر موقعیتی ضعیف است( منوریان ، ذوقی خواه،۱۳۹۰،ص۷۸).
الگوی SWOT، توانایی نمایش ارتباط بین عوامل ومختلف را دارد و با افزایش تعداد عوامل و پیچیده شدن ارتباطات ، می توان با استفاده از آن ، به تجزیه و تحلیل ارتباطات پرداخت(منوریان ، ذوقی خواه،۱۳۹۱،ص۷۸).
الگوی SWOT به لحاظ مفهومی بسیار ساده است و استفاده ازآن به سهولت و با سرعت ، امکان پذیر و بسیار سودمند است( برایسون،۱۳۸۶،ص۱۶۴).
۲-۱۷ . برای ساختن ماتریس SWOT، هشت مرحله به شرح زیر طی می شود
فهرستی از فرصت های محیطی تهیه شود.
فهرستی از تهدیدهای عمده موجود در محیط تهیه می شود.
فهرستی از قوت های درونی تهیه می شود.
فهرستی از ضعف های درونی تهیه می شود .
قوت های درونی و فرصت های محیطی با هم مقایسه و راهبرد های خلق شده، در خانه SO، نوشته می شود.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ضعف های درونی با فرصت های محیطی مقایسه و راهبرد های خلق شده، در خانه WO، نوشته می شود.
قوت های داخلی ، با تهدید های محیطی مقایسه و راهبرد های خلق شده ، در خانه ST نوشته می شود.
ضعف های داخلی با تهدید های محیطی مقایسه و راهبرد های خلق شده ، در خانه WT، نوشته می شود( دیوید، ۱۳۹۰،ص۳۶۵).
۲-۱۸٫ بررسی عوامل خارجی
* شناسایی فرصت ها وتهدید ها
الف. دسته بندی عوامل محیطی کلان شامل :عوامل اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی ،تکنولوژیکی ، سیاسی – قانونی و جهانی
ب. دسته بندی عوامل محیطی خرد شامل : مشتریان ، تامین کنندگان ، رقبای بالقوه یا تازه واردان ، رقبای موجود ، رقبای غیر مستقیم یا ارائه کنندگان محصولات جایگزین ، نهادهای دولتی و اتحادیه های کارگری و تجاری
ج. شناسایی فرصت ها و تهدید های احتمالی ناشی از این عوامل برای سازمان مربوطه در طول مدت یا بازه زمانی مورد برنامه ریزی

Releated

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

الگوی مبتنی بر دادههای حسابداری در پیشبینی ورشکستگی نسبت به الگوی مبتنی بر دادههای بازار ارجح است. ۹ بیور و همکاران ۲۰۱۰ متغیرهای مبتنی بر حسابداری و بازار دارای قدرت پیشبینی قابل توجهی برای بحران مالی است. همچنین، مهمترین متغیرهای مبتنی بر حسابداری در پیشبینی ورشکستگی، سودآوری، اهرم مالی و نسبت وجه نقد عملیاتی به […]

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

مکگی ۲۰۱۴ به ترتیب، روسیه و سپس چین در گزارش حسابرسی خود از اروپا و در آخر آمریکا تأخیر بیشتری دارند. ۲-۳-۱-۴- بحران مالیبیور[۱۰۰] (۱۹۶۶) در پژوهشی به بررسی قدرت نسبتهای مالی در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای آمریکایی در بازه زمانی ۱۹۶۴-۱۹۵۴با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تک متغیره پرداخت. وی از نسبتهای مربوط به جریانهای […]